Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 1 Part A

2020, Vol. 6 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄoÀªÀiÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ
qÁ. ¥Àæ PÁ±À J£ï. £ÀgÀUÀÄAz
Pages: 01-10  |  Viewed: 179  Downloaded: 69
India
2
¨sÀgÀvÀ£Álå ªÀÄvÀÄÛ D¢¥ÀÅgÁtzÀ°è «¥Àæ®A¨sÀ ±ÀÈAUÁgÀzÀ C©üªÀåPÀÛv
CgÀÄt PÉ.Dgï, ¥ÉÇæ. qÁ. gÉÃSÁ eÉÊ£ï
Pages: 11-14  |  Viewed: 808  Downloaded: 87
India
3
ಸವದತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು
ಹಣಮಂತ ವಿಠ್ಠಲ ಸರಿಕರ, ಡಾ. ಎಸ್. ಜಿ ಚಲವಾದಿ
Pages: 15-17  |  Viewed: 796  Downloaded: 53
India
4
AiÀiÁzÀVj d¯ÉèAiÀÄ eÁvÉæUÀ¼À d£À¥ÀzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ
¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄgÉrØ, qÁ.dUÀ£ÁßxÀ ºÉ¨Áâ¼
Pages: 18-23  |  Viewed: 216  Downloaded: 45
India
5
PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁdåzÀ°è PÀÄgÀħ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
gÀAUÀ¸Áé«Ä PÉ, qÁ. JA PÉ zÉêÀ¥Àà
Pages: 24-27  |  Viewed: 210  Downloaded: 56
India
6
vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÁæaãÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀiÁvÀÈzÉêÀvÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀÄ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.Dgï.
Pages: 28-30  |  Viewed: 161  Downloaded: 36
India
7
ªÀÄÄAqÀUÉÆÃqÀ vÁ®ÆQ£À «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼À°è DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ
±Á¨sÉÆâÝãÀ.JªÀiï.ªÀÄÄUÀ½PÀnÖ, qÁ. ªÁªÀÄzÉêÀ ºÉZï. n
Pages: 31-34  |  Viewed: 209  Downloaded: 43
India
8
®A¨Át ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
«ÃuÁ J¯ï.ªÉÊ, qÁ. J¸ï. ©. gÁoÉÆÃqÀ
Pages: 35-38  |  Viewed: 229  Downloaded: 76
India
9
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è d£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀåvÉ
ªÀÄAdÄ.eÉ
Pages: 39-42  |  Viewed: 217  Downloaded: 76
India
10
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ zÀȶ×AiÀÄ°è ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
«gÉñÀ CªÀÄgÀAiÀÄå, qÁ. © ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå
Pages: 43-46  |  Viewed: 812  Downloaded: 110
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research