Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 1 Part A

2020, Vol. 6 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ f¯ÉèAiÀÄ ªÀÄoÀªÀiÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ
qÁ. ¥Àæ PÁ±À J£ï. £ÀgÀUÀÄAz
Pages: 01-10  |  Viewed: 132  Downloaded: 47
India
2
¨sÀgÀvÀ£Álå ªÀÄvÀÄÛ D¢¥ÀÅgÁtzÀ°è «¥Àæ®A¨sÀ ±ÀÈAUÁgÀzÀ C©üªÀåPÀÛv
CgÀÄt PÉ.Dgï, ¥ÉÇæ. qÁ. gÉÃSÁ eÉÊ£ï
Pages: 11-14  |  Viewed: 642  Downloaded: 49
India
3
ಸವದತ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಜೈನ ಶಾಸನಗಳು
ಹಣಮಂತ ವಿಠ್ಠಲ ಸರಿಕರ, ಡಾ. ಎಸ್. ಜಿ ಚಲವಾದಿ
Pages: 15-17  |  Viewed: 643  Downloaded: 23
India
4
AiÀiÁzÀVj d¯ÉèAiÀÄ eÁvÉæUÀ¼À d£À¥ÀzÀ ¥ÀæzÀ±Àð£À PÀ¯ÉUÀ¼ÀÄ
¸ÀAvÉÆõÀ PÀĪÀiÁgÀ gÁªÀÄgÉrØ, qÁ.dUÀ£ÁßxÀ ºÉ¨Áâ¼
Pages: 18-23  |  Viewed: 153  Downloaded: 19
India
5
PÀ£ÁðlPÀzÀ gÁdåzÀ°è PÀÄgÀħ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ
gÀAUÀ¸Áé«Ä PÉ, qÁ. JA PÉ zÉêÀ¥Àà
Pages: 24-27  |  Viewed: 160  Downloaded: 28
India
6
vÀ«Ä¼ÀÄ ¥ÁæaãÀ d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀiÁvÀÈzÉêÀvÀ DZÀgÀuÉAiÀÄ PÀÄgÀĺÀÄ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.Dgï.
Pages: 28-30  |  Viewed: 115  Downloaded: 13
India
7
ªÀÄÄAqÀUÉÆÃqÀ vÁ®ÆQ£À «ÃgÀUÀ®ÄèUÀ¼À°è DAiÀÄÄzsÀUÀ¼ÀÄ
±Á¨sÉÆâÝãÀ.JªÀiï.ªÀÄÄUÀ½PÀnÖ, qÁ. ªÁªÀÄzÉêÀ ºÉZï. n
Pages: 31-34  |  Viewed: 153  Downloaded: 13
India
8
®A¨Át ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
«ÃuÁ J¯ï.ªÉÊ, qÁ. J¸ï. ©. gÁoÉÆÃqÀ
Pages: 35-38  |  Viewed: 168  Downloaded: 50
India
9
PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è d£À¥ÀzÀ ºÁqÀÄUÀ¼À ªÀĺÀvÀé ªÀÄvÀÄÛ CUÀvÀåvÉ
ªÀÄAdÄ.eÉ
Pages: 39-42  |  Viewed: 162  Downloaded: 45
India
10
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ zÀȶ×AiÀÄ°è ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
«gÉñÀ CªÀÄgÀAiÀÄå, qÁ. © ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå
Pages: 43-46  |  Viewed: 651  Downloaded: 67
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research