Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ zÀȶ×AiÀÄ°è ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ

2020, Vol. 6 Issue 1, Part A
PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ zÀȶ×AiÀÄ°è ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
Author(s): «gÉñÀ CªÀÄgÀAiÀÄå, qÁ. © ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå
Abstract: PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ ºÁªÉÃj f¯ÉèAiÀÄ ¨ÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°è d¤¹zÀgÀÄ. EªÀgÀÄ PÀ£ÁlPÀzÀ°è 15-16 £ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è d£À¦æAiÀĪÁzÀ ¨sÀQÛ¥ÀAxÀzÀ ªÀÄÄRå ºÀjzÁ¸ÀgÀ°è M§âgÀÄ. zÁ¸À ¥ÀgÀ¥ÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ 250PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ zÁ¸ÀgÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÉƧâgÉà ±ÀÆzÀæzÁ¸ÀgÀÄ. zÀAqÀ£ÁAiÀÄPÀgÁVzÁÝUÀ AiÀÄÄzÀÞªÉÇAzÀgÀ°è ¸ÉÆÃvÀÄ ªÉÊgÁUÀå GAmÁV PÁV£É¯ÉAiÀÄ C¢PÉñÀªÀ£À ¸ÉêÀPÀ£ÁV, ²æà ªÁå¸ÀgÁAiÀÄgÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄUÀ¼À£ÁßV ¹éÃPÀj¹zÀgÀÄ. DzsÁåvÀäzÀPÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÀ EªÀgÀÄ eÁw ¥ÀzÀÞwAiÀÄ vÁgÀvÀªÀÄåUÀ¼À£ÀÄß C®èUÀ¼ÉzÀgÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è £ÉªÀÄ䢬ÄAzÀ §zÀÄPÀ®Ä £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÁzÀ vÁwéPÀvÉ, DzsÁåwäPÀ DzÀ±ÀðUÀ¼À ªÀÄSÁAvÀgÀ ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃrzÀgÀÄ. F dUÀwÛãÀ°è §zÀÄPÀĪÀ ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß £Á£Á ªÀÄÄRªÁV «ªÀj¹zÁÝgÉ. ¯ÉÆÃPÀ¤ÃwAiÀÄÄ RArvÀªÁVAiÀÄÆ. C£ÀĨsÀªÀ ¥ÀÆtðªÁVAiÀÄÆ, ¯ÉÆÃPÀ»vÀ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÀÄrzÀzÀÄÝ DVzÉ. fêÀ£ÀgÀºÀ¸ÀåªÀ£Éßà EzÀgÀ°è CªÀgÀÄ ºÉÆgÀºÁQzÁÝgÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ EªÀgÀ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ aAvÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß C¼ÀªÀrPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ CªÀ±ÀåPÀªÁVzÉ.
Pages: 43-46  |  855 Views  128 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
«gÉñÀ CªÀÄgÀAiÀÄå, qÁ. © ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå. PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀ zÀȶ×AiÀÄ°è ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2020;6(1):43-46.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research