Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2020, Vol. 6 Issue 1, Part A
¨sÀgÀvÀ£Álå ªÀÄvÀÄÛ D¢¥ÀÅgÁtzÀ°è «¥Àæ®A¨sÀ ±ÀÈAUÁgÀzÀ C©üªÀåPÀÛv
Author(s): CgÀÄt PÉ.Dgï, ¥ÉÇæ. qÁ. gÉÃSÁ eÉÊ£ï
Abstract: eÉÊ£À ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è G¯ÉèÃRUÉÆArgÀĪÀ ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ ¥ÀæxÀªÀÄ wÃxÀðAPÀgÀ IĵÀ¨sÀ£ÁxÀ CxÀªÁ D¢£ÁxÀ£À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀ, ¥ÁæPÀÈvÀ, C¥À¨sÀæA±À, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄwÛvÀgÀ ¨sÁµÉUÀ¼À°è PÁªÀåUÀ¼ÀÄ gÀavÀªÁVªÉ. wÃxÀðAPÀgÀ£ÁUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä D¢£ÁxÀ£À »A¢£À ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ F PÁªÀåUÀ¼À°è «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛªÉ. D ¨sÀªÀUÀ¼À°è ªÉʨsÀªÉÇÃ¥ÉÃvÀ fêÀ£À £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fêÀªÀÅ ºÉÃUÉ d£Àä d£ÁäAvÀgÀzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ½AzÀ PÀæªÉÄÃt ªÉÊgÁUÀåzÀ ºÁ¢AiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹vÉA§ÄzÀ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄQÛAiÀiÁvÉæAiÀÄ°è vÀ£Àß UÀÄjAiÀÄ£ÀÄß ¸Á¢ü¹vÉA§ÄzÀ£ÀÄß ªÀÄ£ÀUÁt§ºÀÄzÀÄ. D¢£ÁxÀ£À ¨sÀªÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀĪÁUÀ C°è PÁt§gÀĪÀ £À®è-£À¯ÉèAiÀÄgÀ CUÀ°PÉAiÀÄ £ÉÆêÀ£ÀÄß PÀ«UÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÁªÀåUÀ¼À°è ©A©¹zÁÝgÉ. ¨sÀgÀvÀªÀÄĤ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Álå±Á¸ÀÛçUÀ¼À®Æè ¥Àæ¸ÁÛ¥ÀªÁVgÀĪÀ £À®è-£À¯ÉèAiÀÄgÀ «¥Àæ®A¨sÀ ±ÀÈAUÁgÀªÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀzÀ D¢PÀ« ¥ÀA¥À£À D¢¥ÀÅgÁtA PÁªÀå ºÁUÀÆ C¥À¨sÀæA±À PÀ« ¥ÀŵÀàzÀAvÀ£À £Á¨sÉÃAiÀÄ ZÀjG PÁªÀå EªÉgÀqÀgÀ®Æè ºÉÃUÉ C©üªÀåPÀÛ ¥Àr¸À¯ÁVzÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀzÀ°è ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
Pages: 11-14  |  604 Views  49 Downloads
How to cite this article:
CgÀÄt PÉ.Dgï, ¥ÉÇæ. qÁ. gÉÃSÁ eÉÊ£ï. ¨sÀgÀvÀ£Álå ªÀÄvÀÄÛ D¢¥ÀÅgÁtzÀ°è «¥Àæ®A¨sÀ ±ÀÈAUÁgÀzÀ C©üªÀåPÀÛv. Int J Kannada Res 2020;6(1):11-14.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research