Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 1 Part A

2017, Vol. 3 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ªÉÆúÀ£À ºÀ§Äâ CªÀgÀ PÀxÁ¯ÉÆÃPÀ
Shridhar B Nayak
Pages: 01-04  |  Viewed: 181  Downloaded: 57
India
2
CªÀÄgÉñÀ £ÀÄUÀqÉÆÃtÂAiÀĪÀgÀ ‘¸ÀªÁj’, VjñÀ PÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ‘PÀ£À¸ÉA¨ÉÆà PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃj’zÁUÀ
qÁ.PÁªÀå²æà f.
Pages: 05-11  |  Viewed: 1234  Downloaded: 53
India
3
amÉÖ ªÉÊ«zÀåvÉAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ CzsÀåAiÀÄ£À - ¥Àj¸ÀgÀ ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄ G¥À¼ÁAªÀ, ¥ÁæzÉòPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, PÀ®§ÄgÀV f¯Éè PÀ£ÁðlPÀ - ¨sÁgÀvÀ
PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «
Pages: 12-18  |  Viewed: 1046  Downloaded: 39
India
4
DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÁV zÉÆqÀا¸À¥Àà §¼ÀÆgÀV
ªÉÄÃWÀgÁd JA ªÁr
Pages: 19-21  |  Viewed: 155  Downloaded: 40
India
5
J¸ï.JA.d£ÀªÁqÀPÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ°è §ÄzÀÞ - §ÄzÀÞvÀé
gÁdÄPÀĪÀiÁgÀ.J¸ï.ªÀiÁ¼ÀUÉ
Pages: 22-24  |  Viewed: 162  Downloaded: 32
India
6
d£À¥ÀzÀ ¥Áæ¸À ¥ÀzÀåzÀ DlUÀ¼ÀÄ
¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå J¸ï. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Pages: 25-30  |  Viewed: 185  Downloaded: 47
India
7
vÀļÀ¹ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï CªÀgÀ ‘ªÀÄÄAeÁ«UÉ PÁzÀªÀ¼ÀÄ’ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è£À ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É
Dr. BK Manjula
Pages: 31-34  |  Viewed: 1096  Downloaded: 75
India
8
ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀxÀ£ÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£À¹£À C©üªÀåQÛ
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï
Pages: 35-37  |  Viewed: 171  Downloaded: 68
India
9
gÁ¶ÖÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ amÉÖUÀ½UÉ ªÀiÁgÀPÀªÁ?
PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «
Pages: 38-46  |  Viewed: 1012  Downloaded: 29
India
10
DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî«PÉ
²æà ±ÀAPÀgÀ J¸ï PÉÆý, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ
Pages: 47-48  |  Viewed: 164  Downloaded: 72
India
11
PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉʲµÀ×öåvÉ
²æà ªÁAiÀiï.J. dPÀÌtÚªÀg, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ qÁ|| PÉ.Dgï.¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Pages: 49-51  |  Viewed: 167  Downloaded: 48
India
12
ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಲೆಯ ಅನನ್ಯತೆ
ಡಾ.ಚಂದ್ರಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
Pages: 52-53  |  Viewed: 15  Downloaded: 8
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research