Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 1 Part A

2017, Vol. 3 Issue 1, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ªÉÆúÀ£À ºÀ§Äâ CªÀgÀ PÀxÁ¯ÉÆÃPÀ
Shridhar B Nayak
Pages: 01-04  |  Viewed: 216  Downloaded: 79
India
2
CªÀÄgÉñÀ £ÀÄUÀqÉÆÃtÂAiÀĪÀgÀ ‘¸ÀªÁj’, VjñÀ PÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ‘PÀ£À¸ÉA¨ÉÆà PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃj’zÁUÀ
qÁ.PÁªÀå²æà f.
Pages: 05-11  |  Viewed: 1338  Downloaded: 75
India
3
amÉÖ ªÉÊ«zÀåvÉAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ CzsÀåAiÀÄ£À - ¥Àj¸ÀgÀ ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄ G¥À¼ÁAªÀ, ¥ÁæzÉòPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, PÀ®§ÄgÀV f¯Éè PÀ£ÁðlPÀ - ¨sÁgÀvÀ
PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «
Pages: 12-18  |  Viewed: 1154  Downloaded: 62
India
4
DzsÀĤPÀ ªÀZÀ£ÀPÁgÀgÁV zÉÆqÀا¸À¥Àà §¼ÀÆgÀV
ªÉÄÃWÀgÁd JA ªÁr
Pages: 19-21  |  Viewed: 186  Downloaded: 57
India
5
J¸ï.JA.d£ÀªÁqÀPÀgÀ ¸Á»vÀåzÀ°è §ÄzÀÞ - §ÄzÀÞvÀé
gÁdÄPÀĪÀiÁgÀ.J¸ï.ªÀiÁ¼ÀUÉ
Pages: 22-24  |  Viewed: 202  Downloaded: 50
India
6
d£À¥ÀzÀ ¥Áæ¸À ¥ÀzÀåzÀ DlUÀ¼ÀÄ
¸ÀzÁ²ªÀAiÀÄå J¸ï. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Pages: 25-30  |  Viewed: 223  Downloaded: 63
India
7
vÀļÀ¹ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï CªÀgÀ ‘ªÀÄÄAeÁ«UÉ PÁzÀªÀ¼ÀÄ’ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è£À ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É
Dr. BK Manjula
Pages: 31-34  |  Viewed: 1199  Downloaded: 92
India
8
ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀxÀ£ÀzÀ°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀÄ£À¹£À C©üªÀåQÛ
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï
Pages: 35-37  |  Viewed: 215  Downloaded: 95
India
9
gÁ¶ÖÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ amÉÖUÀ½UÉ ªÀiÁgÀPÀªÁ?
PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «
Pages: 38-46  |  Viewed: 1113  Downloaded: 52
India
10
DzsÀĤPÀ PÁ®zÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ£À ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¼ÉzÀÄPÉƼÀî«PÉ
²æà ±ÀAPÀgÀ J¸ï PÉÆý, qÁ. C±ÉÆÃPÀ £ÀgÉÆÃqÉ
Pages: 47-48  |  Viewed: 203  Downloaded: 92
India
11
PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉʲµÀ×öåvÉ
²æà ªÁAiÀiï.J. dPÀÌtÚªÀg, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ qÁ|| PÉ.Dgï.¹zÀÝUÀAUÀªÀÄä
Pages: 49-51  |  Viewed: 211  Downloaded: 67
India
12
ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ಕಲೆಯ ಅನನ್ಯತೆ
ಡಾ.ಚಂದ್ರಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
Pages: 52-53  |  Viewed: 60  Downloaded: 34
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research