Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

vÀļÀ¹ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï CªÀgÀ ‘ªÀÄÄAeÁ«UÉ PÁzÀªÀ¼ÀÄ’ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è£À ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É

2017, Vol. 3 Issue 1, Part A
vÀļÀ¹ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï CªÀgÀ ‘ªÀÄÄAeÁ«UÉ PÁzÀªÀ¼ÀÄ’ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è£À ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É
Author(s): Dr. BK Manjula
Abstract: vÀļÀ¹ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï d£À£À 18:11:1954gÀ°è ¨ÉÆüÁgÀ, ªÀÄAUÀ¼ÀÆj£À°è, vÀAzÉ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ, vÁ¬Ä PÀȵÀÚªÀÄä. PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£À ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ïgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ C£ÀAvÀgÀ ªÀÄÄA§¬Ä£À°è §zÀÄQUÉ MrØPÉƼÀÄîvÁÛgÉ. ‘¸Áà÷ågÉÆ’ (¸ËAqï CAqï ¦PÀÑgï DPÉÊðªïì Â¥sÁgï j¸ÀZïð D£ï «ªÉÄ£ï) ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ°è Pˣ˧qÀ ¨sÁµÁ ¸ÀªÀÄ£ÀéAiÀÄQAiÀiÁV ¸ÉêÉ ¸À°è¹zÁÝgÉ. EªÀgÀ PÀÈwUÀ¼ÀÄ: ‘ªÀÄÄAeÁ«UÉ PÁzÀªÀ¼ÀÄ’ (PÀxÁ¸ÀAPÀ®£À), ԴˀlUÀ¼À ªÀÄzsÀåzÀ¯ÉÆèAzÀÄ £À«®ÄUÀj’ (PÀªÀ£À¸ÀAPÀ®£À), ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀÄÄAvÁz˻ˁ. EªÀjUÉ ªÀzsÀðªÀiÁ£À GzÀAiÉÆãÀÄäR ¸Á»vÀå ¥Àæ±À¹Û, f.J¸ï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà PÁªÀå ¥Àæ±À¹Û zÉÆgÉwªÉ. vÉÆA§vÀÛgÀ zÀ±ÀPÀzÀ°è §AzÀAvÀºÀ ¥ÀæªÀÄÄR PÀxÉUÁwðAiÀÄgÀ°è vÀļÀ¹ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï ¸ÀºÀ M§âgÀÄ. vÀļÀ¹ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï CªÀgÀ ‘ªÀÄÄAeÁ«UÉ PÁzÀªÀ¼ÀÄ’ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ºÀ£ÉÆßAzÀÄ PÀxÉUÀ½zÀÄÝ ªÀÄÄA¨ÉÊ §zÀÄQ£À ªÀÄzsÀåªÀĪÀUÀðzÀ d£ÀgÀ ¸ÀªÀĸÉå, P˵˅, §zÀÄPÀ£ÀÄß ¸ÀjzÀÆV¸À®Ä ¥ÀqÀĪÀ ¥ÁqÀÄ awævÀªÁVªÉ.
Pages: 31-34  |  1198 Views  92 Downloads
How to cite this article:
Dr. BK Manjula. vÀļÀ¹ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï CªÀgÀ ‘ªÀÄÄAeÁ«UÉ PÁzÀªÀ¼ÀÄ’ PÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ°è£À ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É. Int J Kannada Res 2017;3(1):31-34.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research