Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

amÉÖ ªÉÊ«zÀåvÉAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ CzsÀåAiÀÄ£À - ¥Àj¸ÀgÀ ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄ G¥À¼ÁAªÀ, ¥ÁæzÉòPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, PÀ®§ÄgÀV f¯Éè PÀ£ÁðlPÀ - ¨sÁgÀvÀ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part A
amÉÖ ªÉÊ«zÀåvÉAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ CzsÀåAiÀÄ£À - ¥Àj¸ÀgÀ ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄ G¥À¼ÁAªÀ, ¥ÁæzÉòPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, PÀ®§ÄgÀV f¯Éè PÀ£ÁðlPÀ - ¨sÁgÀvÀ
Author(s): PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «
Abstract: AiÀiÁªÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ°è fêÀ ªÉÊ«zÀåvɬÄzÉAiÉÆà D ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ, ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁVzÀÄÝ, ¸ÀªÀÄvÉÆðvÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ. fêÀªÉÊ«zÀåvÉAiÀÄÄ ¥Àj¸À ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ - ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ fêÁ¼À. ªÀÄ£ÀĵÀå ¸ÁªÀiÁfPÀ, ¸ÁA¸
ÀÌøwPÀ, CyðPÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉUÉ, £ÉÃgÀªÁV ºÁUÀÆ ¥ÀgÉÆÃPÀëªÁV ¤UÀ¢vÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ fêÀ ªÉÊ«zÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀ£ÁVzÁÝ£É.
¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è J®è fëUÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßzÉà CzÀ ¤UÀ¢vÀ PÁAiÀÄðUÀ¼À£Àß ¤ªÀð»¸ÀÄvÀÛ¯Éà EgÀÄvÀÛªÉ. J®è fêÀ ¸ÀAPÀÄ®UÀ¼À PÁAiÀÄð ªÀåªÀ¹ÜvÀªÁzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀÇåºÀ/¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜUÉ PÁgÀt. amÉÖUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÁUÀ¸Àà±Àð QæAiÉÄAiÀÄ°è Cw ªÀÄÄRåªÁzÀ PÁAiÀÄ𠤪Àð»¸ÀÄvÀÛªÉ. PÉ® ¸À¸Àå ¥Àæ¨sÉÃzsÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÁUÀ¸Àà±ÀðPÉÌ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV amÉÖUÀ¼À£Éßà CªÀ®A©¹ªÉ. DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½AiÀÄ°èAiÀÄÆ amÉÖAiÀÄ ¥ÁvÀæ«zÉ. PÉ® QÃlUÀ¼ÀÄ, ¸Àj¸ÀÈ¥ÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀQëUÀ¼À ªÀÄÄRå DºÁgÀ amÉÖUÀ¼ÉÃ. £ÀªÀÄä F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ GzÉÝñÀ. “¥Àj¸ÀgÀ ¤¸ÀUÀð zsÁªÀÄ G¥À¼ÁAªÀ, ¥ÁzÉòPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, PÀ®§ÄgÀV’AiÀÄ amÉÖUÀ¼À ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß C¨sÀ幸ÀĪÀÅzÁVzÉ. £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è 61 ««zsÀ §UÉAiÀÄ amÉÖ ¥Àæ¨sÉÃzsÀUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. 61 ¥Àæ¨sÉÃzsÀUÀ¼À°è 4 amÉÖ ¥Àæ¨ÉÃzsÀUÀ¼ÀÄ 1972, CgÀtå ¸ÀAPÀëuÉ PÁAiÉÄÝAiÀÄ C£ÀéAiÀÄ ¸ÀAgÀPÀëuÉUÉ M¼À¥ÀqÀÄvÀÛªÉ. F ¤¸ÀUÀð zsÁªÀÄ PÀ®§ÄV PÉÃAzÀæ §¸ï ¤¯ÁÝt ¢AzÀ 13 Q.«Ä. zÀÆgÀ«zÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà «zsÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄ®Ä CxÀªÁ ¥Àj¸ÀgÀ / ¥Àæ¨sÉÃzsÀzÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À gÀƦ¸À®Ä D ¥Àj¸ÀgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è fêÀ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÉÆzÀ®£Éà ªÉÄnÖ®Ä. G¥À¼ÁAªÀ, ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà fëAiÀÄ ªÉÊ«zsÀåvÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁV®è, ºÁUÁV £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£ÀPÉÌ amÉÖUÀ¼À ««zsÀvÉAiÀÄ£ÀÄß Dj¹PÉÆArzÀÄÝ F ªÀgÀ¢ D vÉgÀ¥À£ÀÄß C®à ¥ÀæªÀiÁtzÀ°èAiÀiÁzÀgÀÆ vÀÄA§ÄªÀ MAzÀÄ aPÀÌ ªÉÊeÁÕ¤PÀ £ÀqÉAiÀiÁUÀ° JA§ÄzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ D±ÀAiÀÄ.
Pages: 12-18  |  1089 Views  47 Downloads
How to cite this article:
PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «. amÉÖ ªÉÊ«zÀåvÉAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ CzsÀåAiÀÄ£À - ¥Àj¸ÀgÀ ¤¸ÀUÀðzsÁªÀÄ G¥À¼ÁAªÀ, ¥ÁæzÉòPÀ CgÀtå «¨sÁUÀ, PÀ®§ÄgÀV f¯Éè PÀ£ÁðlPÀ - ¨sÁgÀvÀ. Int J Kannada Res 2017;3(1):12-18.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research