Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

CªÀÄgÉñÀ £ÀÄUÀqÉÆÃtÂAiÀĪÀgÀ ‘¸ÀªÁj’, VjñÀ PÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ‘PÀ£À¸ÉA¨ÉÆà PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃj’zÁUÀ

2017, Vol. 3 Issue 1, Part A
CªÀÄgÉñÀ £ÀÄUÀqÉÆÃtÂAiÀĪÀgÀ ‘¸ÀªÁj’, VjñÀ PÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ‘PÀ£À¸ÉA¨ÉÆà PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃj’zÁUÀ
Author(s): qÁ.PÁªÀå²æà f.
Abstract: PÀ£À¸ÀÄ, PÀ®à£É, PÀvÀÛ®Ä, ªÀiÁAiÉÄ, ªÁ¸ÀÛªÀ, zsÁå£À¸ÀÜ ¹Üw, £É£À¥ÀÄUÀ¼ÀÄ- EªÀÅ MAzÀÄ E£ÉÆßAzÀgÉÆqÀ£É ¨ÉgÉvÀÄ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁAiÉĪÁUÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁAiÀĪÁUÀĪÀ «zÀåªÀiÁ£ÀUÀ¼À PÀqÉ ‘¸ÀªÁj’. EzÀÄ CzÀÄãvÀªÁV ªÀÄÆrzÉ. ¸ÀgÀ¼À ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀd JAzɤ߸ÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ¸ÀAUÀwUÀ¼À UˬsÀðzÀ°è ºÀÄzÀÄV PÉÆArgÀĪÀ C£ÉÃPÀ ¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄ ¹zÀÞgÀ ¥ÀæªÀiÁtzÀ C£ÀƺÀå C¥ÀæªÀiÁt ªÀiÁvÀÄUÀ¼É ‘¸ÀªÁj’ PÀvÉAiÀiÁV ¤AwzÉ. ‘¸ÀªÁj’ PÀvÉAiÀÄ ªÀÄÄRå¨sÁUÀ ¨ÁåUÁgÀ ªÀdæ¥Àà£À PÀ£À¸ÀÄ. vÁ£ÀÄ PÀAqÀ PÀ£À¹UÉ fêÀ PÉÆqÀĪÀ PÀ¯É EªÀ¤VvÀÄÛ. DzÀgÉ MAzÀÄ ¸À® DvÀ PÀAqÀ PÀ£À¸ÀÄ §zÀÄQgÀ°®è. DzÀgÉ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ DvÀ PÀAqÀ PÀ£À¸ÀÄ MªÉÄäAiÀÄÆ ¸ÀwÛgÀ°®è. F ¨Áj ªÀiÁvÀæ CzÀÄ ºÀĹ ºÉÆÃVvÀÄÛ. CzÉà CªÀ£À£ÀÄß ªÀå¸À£ÀQÌÃqÀÄ ªÀiÁr CªÀ£À fêÀªÀ£Éßà §° vÉUÉzÀÄPÉÆArvÀÄÛ. PÉÆ£ÉAiÀÄ°è vˣ˧ DgÁzsÀå zÉʪÀªÉAzÉ £ÀA©zÀÝ ¹zÀÞ §AzÀÄ “K£ï ªÀiÁqÁÛ E¢ÃAiÀÄ¥Áà FgÀå, ¨Á £À£Àß ¸ÉêÁ ªÀiÁqÀÄ” JAzÀÄ PÀgÉzÁUÀ vÀPÀët FgÁå “ªÉÆzÀÄè zÀUÀzÁ (PÉ®¸À), DªÀiÁå® ¤£Àß ¸ÉêÁ, C°èvÀÛ£Á D PÀ°è£À ªÀiÁå® PÀÄAzÀÄæ” JAzÀÄ ¤¨sÀðAiÀĪÁV ºÉüÀĪÀ ªÀiÁvÀÄ «ÃPÀëPÀjUÉ D±ÀÑgÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAvÀ¸ÀªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀ¢gÀzÀÄ. E°è FgÁå£À §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀåPÀÛªÁVzÉ. PÁAiÀÄPÀªÉ PÉʯÁ¸À JA§ vÀvÀéªÀ£ÀÄß ¨Á¼ÀÄwÛgÀĪÀ FgÁå£À£ÀÄß PÀAqÀÄ UÀÄgÀÄ ¹zÀÞ¤UÀÄ PÀÆqÀ RĶAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ.
Pages: 05-11  |  1391 Views  95 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
qÁ.PÁªÀå²æà f.. CªÀÄgÉñÀ £ÀÄUÀqÉÆÃtÂAiÀĪÀgÀ ‘¸ÀªÁj’, VjñÀ PÁ¸ÀgÀªÀ½îAiÀĪÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è ‘PÀ£À¸ÉA¨ÉÆà PÀÄzÀÄgÉAiÀÄ£ÉÃj’zÁUÀ. Int J Kannada Res 2017;3(1):05-11.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research