Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

gÁ¶ÖÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ amÉÖUÀ½UÉ ªÀiÁgÀPÀªÁ?

2017, Vol. 3 Issue 1, Part A
gÁ¶ÖÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ amÉÖUÀ½UÉ ªÀiÁgÀPÀªÁ?
Author(s): PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «
Abstract: gÁ¶ÖÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼À eÁ® ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¢£À¢AzÀ ¢£ÀPÉÌ «¸ÀÛj¸ÀÄwÛzÉ. ºÉzÁÝjUÀ¼À «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄÆ ºÉZÀÄÑwÛzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀUÀ¼ÀÄ ºÉaѪÉ. F C¥ÀWÁvÀUÀ½UÉ PÉêÀ® ªÀiÁ£ÀªÀ£À®èzÉ ¥ÁætÂUÀ¼ÀÆ §°AiÀiÁUÀÄwÛªÉ. ¥ÁætÂUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÉzÁÝjUÀ¼À ºÁUÀÆ ªÁºÀ£À zÀlÖuÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ°è CµÁÖV ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÀ ZÀZÁðA±ÀªÁVzÉ. DzÀ CzsÁåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉZÁÑV G¨sÀAiÀĪÁ¹UÀ¼ÀÄ, ¸Àj¸ÀÈ¥ÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸À¸ÀÛ¤UÀ½UÉ «ÄøÀ¯ÁVªÉ. fêÀ eÁ®zÀ DgÉÆÃUÀå D ¥Àj¸ÀgÀzÀ°èAiÀÄ J¯Áè fëUÀ¼À ªÉÄÃ¯É CªÀ®A©vÀªÁVzÉ. PÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ fêÀeÁ®zÀ DgÉÆÃUÀåPÉÌ JµÀÄÖ ¥ÀæªÀÄÄRªÉÇà CPÀ±ÉÃgÀÄPÀUÀ¼ÀÄ CµÉÖà ªÀÄÄRå. amÉÖUÀ¼ÀÄ DºÁgÀ ¸ÀgÀ¥À½, DºÁgÀ eÁ®zÀ ¥ÀæªÀÄÄR ¸ÀzÀ¸ÀågÁVzÀÄÝ fêÀeÁ®zÀ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÀÜUÉ PÁgÀtªÁVªÉ. amÉÖUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj ºÁUÀÆ ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¥ÀjuÁªÀÄ PÀÄjvÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀUÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¨ÉgÀ¼ÉtÂPÉ ªÀiÁvÀæ. PÉ® ªÀgÀ¢UÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ¢AzÀ®Æ ¥ÀæPÀlªÁVªÉ, DzÀgÉ PÀ®§ÄgÀV «¨sÁUÀ¢AzÀ F jÃwAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀªÁV®è, £ÀªÀÄä ªÀgÀ¢ D vÉgÀ¥À£ÀÄß vÀÄA§° JA§ÄzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ D±ÀAiÀÄ. £ÀªÀÄä CzsÀåAiÀÄ£zÀÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è MlÄÖ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀPÉÌ M¼ÀUÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ 180 amÉÖUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹zÉÝêÉ. 180 amÉÖUÀ¼ÀÄ 4 ««zsÀ PÀÄlÄA§PÉÌ ¸ÉÃjzÀÄÝ 20 eÁw ºÁUÀÆ 35 ¥Àæ¨sÉÃzÀUÀ¼À°è ªÀVÃðPÀj¹, UÀÄgÀÄw¹ ºÉ¸Àj¸À¯ÁVzÉ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼À CAZÀ£ÀÄß fêÀªÉÊ«zsÀåvÉ ºÉaѸÀ®Æ PÀÆqÁ £ÁªÀÅ §¼À¸À§ºÀÄzÀÄ. gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼À §¢UÉ DAiÀiÁ ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÉÆA¢PÉÆAqÀ ¸À¸ÀåUÀ¼À £ÉlÄÖ ¤ªÀð»¹zÀgÉ, ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ fëUÀ¼À D±ÀæAiÀÄ vÁtªÁUÀĪÀÅzÀgÀ°è C£ÀĪÀÄ£À«¯Áè.É
Pages: 38-46  |  1054 Views  36 Downloads
How to cite this article:
PÁªÀå PÉ. ¸ÀgÁ¥sï, qÁ. ªÀÄÄgÀ½ dqÉÃ±ï «. gÁ¶ÖÃAiÀÄ ºÉzÁÝjUÀ¼ÀÄ amÉÖUÀ½UÉ ªÀiÁgÀPÀªÁ?. Int J Kannada Res 2017;3(1):38-46.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research