Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 3 Part B

2021, Vol. 7 Issue 3, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ:
ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರೊ.ದಯನಂದ ಮಾನ್ಯೆ
Pages: 72-78  |  Viewed: 89  Downloaded: 35
India
2
ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ್ ರವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದದ ವಿರೋಧಿ ನೆಲೆಗಳು
Dhananjaya Murthy GN
Pages: 79-83  |  Viewed: 98  Downloaded: 43
India
3
ಕಳಚೂರಿ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಶಾಸನೋಕ್ತ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳು: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Pages: 84-87  |  Viewed: 80  Downloaded: 25
India
4
ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರ
ಡಾ.ಸುಮಂಗಲಾ ಮೇಟಿ
Pages: 88-90  |  Viewed: 90  Downloaded: 39
India
5
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಂಬಾಣಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯ್ಕ, ಡಾ.ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಪಿ.ಎನ್.
Pages: 91-94  |  Viewed: 104  Downloaded: 50
India
6
ದೇವನೂರರ ಒಡಲಾಳ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ
ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ
Pages: 95-101  |  Viewed: 163  Downloaded: 80
India
7
ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಸನೋಕ್ತ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು
ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Pages: 102-114  |  Viewed: 463  Downloaded: 128
India
8
¤gÀAd£ÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ VgÁQ: ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄÈUÀ»Ã£À ªÀvÀð£É
qÁ. VgÉÃUËqÀ CgÀ½ºÀ½î
Pages: 115-116  |  Viewed: 122  Downloaded: 65
India
9
C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆÃ: ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ
²æÃPÁAvï JA PÀĸÀÆgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 117-120  |  Viewed: 326  Downloaded: 22
India
10
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ-ತವರು
ಪ್ರೋ. ನೇತ್ರಾವತಿ.ಗಬ್ಬೂರ
Pages: 121-123  |  Viewed: 8233  Downloaded: 8189
India
11
ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕುಲ-ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು
ಡಾ ಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಪ್ಪ
Pages: 124-128  |  Viewed: 611  Downloaded: 306
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research