Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 3 Part B

2021, Vol. 7 Issue 3, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾತ್ರ:
ಅರ್ಜುನ್, ಪ್ರೊ.ದಯನಂದ ಮಾನ್ಯೆ
Pages: 72-78  |  Viewed: 134  Downloaded: 65
India
2
ಜಿ.ರಾಜಶೇಖರ್ ರವರ ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾದದ ವಿರೋಧಿ ನೆಲೆಗಳು
Dhananjaya Murthy GN
Pages: 79-83  |  Viewed: 152  Downloaded: 77
India
3
ಕಳಚೂರಿ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಶಾಸನೋಕ್ತ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗಗಳು: ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ಶ್ರೀನಿವಾಸ
Pages: 84-87  |  Viewed: 117  Downloaded: 44
India
4
ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಚಾರ
ಡಾ.ಸುಮಂಗಲಾ ಮೇಟಿ
Pages: 88-90  |  Viewed: 136  Downloaded: 69
India
5
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಂಬಾಣಿಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯ್ಕ, ಡಾ.ನಾರಾಯಣಮ್ಮ ಪಿ.ಎನ್.
Pages: 91-94  |  Viewed: 143  Downloaded: 74
India
6
ದೇವನೂರರ ಒಡಲಾಳ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ
ವಿದ್ಯಾ ಸರಸ್ವತಿ
Pages: 95-101  |  Viewed: 219  Downloaded: 110
India
7
ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಸನೋಕ್ತ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳು
ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Pages: 102-114  |  Viewed: 690  Downloaded: 265
India
8
¤gÀAd£ÀgÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ VgÁQ: ªÀiÁ£ÀªÀ£À ªÀÄÈUÀ»Ã£À ªÀvÀð£É
qÁ. VgÉÃUËqÀ CgÀ½ºÀ½î
Pages: 115-116  |  Viewed: 170  Downloaded: 98
India
9
C©üªÀÈ¢Þ ¸ÀAªÀºÀ£À ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆÃ: ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ gÉÃrAiÉÆà PÁAiÀÄðPÀæªÀÄUÀ¼À UÀÄt®PÀëtUÀ¼ÀÄ
²æÃPÁAvï JA PÀĸÀÆgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 117-120  |  Viewed: 425  Downloaded: 45
India
10
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ-ತವರು
ಪ್ರೋ. ನೇತ್ರಾವತಿ.ಗಬ್ಬೂರ
Pages: 121-123  |  Viewed: 12679  Downloaded: 12619
India
11
ಪಂಪ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕುಲ-ಜಾತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು
ಡಾ ಜಿ ಈ ಅಜ್ಜಪ್ಪ
Pages: 124-128  |  Viewed: 988  Downloaded: 622
India
12
ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ ಪ್ರಭುರವರ ‘ಮುಖಾಬಿಲೆ'
ಡಾ.ಕವಿತ.ಬಿ.ಎನ್
Pages: 129-131  |  Viewed: 68  Downloaded: 35
India
13
ನಾಯಕರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನಾಗತಿಯರು: ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಡಾ.ಜಯಮ್ಮ.ಬಿ
Pages: 132-134  |  Viewed: 74  Downloaded: 37
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research