Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 2 Part B

2021, Vol. 7 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್-19 ರೋಗಿಗಳ ಮನೋದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ (Psychosomatic Illness) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪಾತ್ರ
Dr. Ravish H, Deepak SN, Dr. Srinivas H, Dr. Darshana D, Dr. Manohar Puttanna and Dr. Gunasheela BV
Pages: 75-80  |  Viewed: 363  Downloaded: 37
India
2
ಕುವೆಂಪು “ಬೆರಳ್‍ಗೆ ಕೊರಳ್” ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಗುರುತತ್ವ- ಒಂದು ವಿವೇಚನೆ
Jayasheela MN
Pages: 81-83  |  Viewed: 102  Downloaded: 41
India
3
ºÉÆÃgÁlzÀ ºÁqÀÄUÀ¼ÀÄ : ¥Àj¹Üw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÁåAiÀÄUÀ¼À ºÀÄqÀÄPÁl
Dr. HD Umashankra
Pages: 84-88  |  Viewed: 81  Downloaded: 20
India
4
ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆ
ಪ್ರತಿಮಾ ಕೆ.ಪಿ
Pages: 89-92  |  Viewed: 239  Downloaded: 91
India
5
ಜನಪದರ ನಂಬಿಕೆಗಳು : ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ
ಡಾ. ಆರ್. ವಿ. ಪಾಟೀಲ
Pages: 93-102  |  Viewed: 102  Downloaded: 39
India
6
ಉರಿಲಿಂಗ ಪೆದ್ದಿಗಳ ಜೀವನಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪವಾಡಗಳು
Dr. Padmakar Ashok Kumar
Pages: 103-109  |  Viewed: 302  Downloaded: 239
India
7
AiÀÄPÀëUÁ£À ¥Àæ¸ÀAUÀUÀ¼À°è PËlÄA©PÀ avÀæt
Sathish Konaje
Pages: 110-112  |  Viewed: 94  Downloaded: 30
India
8
ªÀÄĹèA «ªÁºÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀĸÀÆzÉ-2019 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï gÀªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
C¶ðAiÀiÁ, £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ
Pages: 113-118  |  Viewed: 341  Downloaded: 28
India
9
ಮುಸ್ಲಿಂ ತತ್ವಪದಕಾರರು
ಡಾ. ಉಮಾದೇವಿ ಆರ್, ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
Pages: 119-126  |  Viewed: 217  Downloaded: 154
India
10
ಶ್ರೀ ಶಾಂತವೀರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿವಯೋಗ
Dr. P Ashok Kumar Matti and Shivaganga Nilaya
Pages: 127-133  |  Viewed: 97  Downloaded: 35
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research