Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ªÀÄĹèA «ªÁºÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀĸÀÆzÉ-2019 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï gÀªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ

2021, Vol. 7 Issue 2, Part B
ªÀÄĹèA «ªÁºÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀĸÀÆzÉ-2019 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï gÀªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Author(s): C¶ðAiÀiÁ, £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ
Abstract: ¸Á»vÀåªÀÅ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀPÉÌ »rzÀ PÀ£ÀßrAiÀÄAwzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀå£À ¨sÁªÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¸Á»vÀåzÀ°è awæ¸À¯ÁVzÉ. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄĹèA ªÀÄ»¼Á §gÀºÀUÁgÀgÁzÀ ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï, vÀ¹èêÀiï £À¹æãÁ, ¨Á£ÀÄ ªÀÄĵÁÛPï ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¹ÛçÃzËdð£ÀåPÉÌ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgïgÀªÀgÀÄ ªÀÄÆ®vÀ: PÁ¸ÀgÀUÉÆÃr£ÀªÀgÁVzÀÄÝ vÀªÀÄä «²µÀÖªÁzÀ ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ §gÀºÀUÀ½AzÀ ºÉ¸ÀgÀĪÁ¹AiÀiÁVzÁÝgÉ. PÀgÁªÀ½ PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ fêÀ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ zËdð£Àå, fêÀ£À ºÉÆÃgÁl ªÀÄvÀÄÛ »A¸ÁZÁgÀªÀ£ÀÄß CªÀgÀ §gÀºÀUÀ¼ÀÄ awæ¸ÀÄvÀÛªÉ. ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgïgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼ÁzÀ ‘ZÀAzÀæVjAiÀÄ wÃgÀzÀ°è’, ‘¸ÀºÀ£Á’, ‘ªÀdæUÀ¼ÀÄ’ PÁzÀA§jUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ wæªÀ½ vÀ¯ÁSï ¥ÀzÀÝwUÉ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀªÀ£ÀÄß ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÁÝgÉ. “ ªÀÄĹèA «ªÁºÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀĸÀÆzÉ-2019” JA§ PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ZÀZÉðAiÀiÁUÀÄwÛgÀĪÀ «µÀAiÀÄUÀ¼À°è MAzÁVzÉ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀªÀÅ ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è FUÁUÀ¯Éà ªÀåPÀÛªÁVgÀĪÀ ªÀÄĹèA «ªÁºÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ «±ÉèõÀuÉAiÀiÁVzÉ, zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà ¸ÁgÁ CªÀgÀÄ §ºÀ¼À G£ÀßvÀªÁzÀ, DzÀ±Àð¥ÁæAiÀĪÁzÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ. CªÀgÀ D¯ÉÆÃZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀªÀiÁdPÉÌ DzÀ±Àð¥ÁæAiÀĪÁVªÉ. “ªÀÄĹèA «ªÁºÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀĸÀÆzÉ-2019” EzÀÄ wæªÀ½ vÀ¯ÁR£ÀÄß C¥ÀgÁ¢üÃPÀj¸ÀĪÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÀA¸ÀwÛ£À PÁ¬ÄzÉAiÀiÁVzÉ. F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ ªÀÄĹèA ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ £ÉÆêÀÅ ªÀÄvÀÄÛ PÀµÀÖUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï CªÀgÀÄ zÀ±ÀPÀUÀ¼À »AzÉAiÉÄà vÀªÀÄä ¸Á»vÀå PÀÈwUÀ¼À°è ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀ “wæªÀ½ vÀ¯ÁSï” ªÀåªÀ¸ÉܬÄAzÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°èªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ DUÀÄwÛgÀĪÀ C£ÁåAiÀĪÀ£ÀÄß awæ¸ÀÄvÀÛzÉ.
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ £À£Àß CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ GzÉÝñÀUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ: ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ªÀÄĹèA ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï CªÀgÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèA «ªÁºÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ ºÉÆðPÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï CªÀgÀ aAvÀ£É ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèA «ªÁºÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ ªÀåvÁå¸ÀªÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ, ºÉƸÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ PÀÄjvÀÄ d£ÀgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĹèA ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉƸÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÁVzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ°è §¼À¹gÀĪÀ «zsÁ£ÀªÀÅ «ªÀgÀuÁvÀäPÀ ¸À«ÄÃPÉëAiÀÄ «zsÁ£À ªÀÄvÀÄÛ ªÀåQÛ CzsÀåAiÀÄ£À «zsÁ£ÀªÁVzÉ.
MmÁÖgÉAiÀiÁV, F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ ªÀÄĹèA «ªÁºÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀĸÀÆzÉAiÀÄ §UÉÎ ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀiÁdzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß w½zÀÄPÉƼÀÄîªÀ GzÉÝñÀªÀ£ÀÄß PÉÃA¢æÃPÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. CAzÀgÉ PÁzÀA§jPÁgÀgÁzÀ ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï CªÀgÀÄ ªÀÄĹèA ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ §UÉÎ PÁ¼Àf ºÉÆA¢zÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÁSï ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ §UÉÎ «µÁzÀ ªÀåPÀÛ¥Àr¹zÀÝgÀÄ. F CzsÀåAiÀÄ£ÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ ªÀÄĹèA ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É GAmÁUÀĪÀ ¸ÀPÁgÁvÀäPÀ CxÀªÁ £ÀPÁgÁvÀäPÀ ¥ÀjuÁªÀĪÀ£ÀÄß PÀAqÀÄPÉƼÀÄvÁÛgÉ.
Pages: 113-118  |  442 Views  46 Downloads
How to cite this article:
C¶ðAiÀiÁ, £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ. ªÀÄĹèA «ªÁºÀ ¸ÀAgÀPÀëuÁ ªÀĸÀÆzÉ-2019 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÁ C§Æ§PÀÌgï gÀªÀgÀ aAvÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2021;7(2):113-118.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research