Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 1 Part B

2020, Vol. 6 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
«¨sÁ ªÀÄvÀÄÛ «ÃuÁ §£ÀßAeÉAiÀĪÀgÀ PÁªÀåUÀ¼À°è fêÀ£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
ªÀÄt²æÃ
Pages: 71-73  |  Viewed: 177  Downloaded: 38
India
2
ºÉƸÀUÀ£ÀßqÀzÀ°è ±ÁæªÀt PÁªÀå
J£ï.f.gÀªÉÄñï
Pages: 74-79  |  Viewed: 191  Downloaded: 50
India
3
qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ‘£Á¬ÄÃPÀvÉ’ £ÁlPÀzÀ ±ÉÆövÀ ªÀUÀð
ªÀÄ®è¥Àà ZÉ£ÀߨsÀwÛ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 80-82  |  Viewed: 750  Downloaded: 41
India
4
²æà ºÀjAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ£ÀPÀ ¨sÀPÀÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸À
Gouthama MA
Pages: 83-84  |  Viewed: 771  Downloaded: 39
India
5
ªÀ¸ÀÄzsÉÃAzÀægÀªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è£À ªÁ¸ÀÛªÀ¥ÀæeÉÕAiÀÄ ©ü£ÀߣɯÉUÀ¼ÀÄ
qÁ. ªÀÄAdÄ£Áxï, ªÀĺÀzÉêÀ JZï.r
Pages: 85-87  |  Viewed: 168  Downloaded: 41
India
6
ªÀÄ£ÀÄPÀÄ®zÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ PÉÆAr – CAqÀªÀiÁ¤£À D¢ªÁ¹UÀ¼ÀÄ
¯ÉÃ. ²æÃ. ¸Àwñï. J.¦, qÁ. ªÀÄAdÄ£Áx
Pages: 88-92  |  Viewed: 168  Downloaded: 32
India
7
¥ÉÆæ.ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ ‘D£ÀAzÀ «ºÁgÀ’ PÀxÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæeÉÕ
£ÀV£Á ¥ÁAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 93-95  |  Viewed: 744  Downloaded: 41
India
8
C£ÀĨsÁªÀ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ«£À PÉÆqÀÄU
UÀÄgÀĸÁé«Ä UÀÄ »gÉêÀÄo, qÁ.UÀeÁ£À£À £ÁAiÀÄÌ.
Pages: 96-101  |  Viewed: 186  Downloaded: 61
India
9
¸ÁßvÀPÀ ¥ÀzÀ« ºÀAvÀzÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ¸ÉêÁ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀéAiÀÄA ¸ÉêÀPÀgÀ®èzÀ «zÁåyðUÀ¼À £ÀqÀÄ«£À ¸ÁªÀiÁfPÀ C©üªÀÈwÛAiÀÄ ºÉÆðPÁ CzsÀåAiÀÄ£À
²æäªÁ¸À ªÀiÁtÂPÀgÁªï ªÀÄvÀÄÛ, qÁ. r.ºÉZï. dUÀ¢Ã±À
Pages: 102-106  |  Viewed: 195  Downloaded: 55
India
10
ಪ್ರಾಚೀನ ಪಠ್ಯಗಳ ಮರುಓದು
ಲೋಹಿತ್.ಪಿ
Pages: 107-110  |  Viewed: 222  Downloaded: 60
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research