Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥ÉÆæ.ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ ‘D£ÀAzÀ «ºÁgÀ’ PÀxÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæeÉÕ

2020, Vol. 6 Issue 1, Part B
¥ÉÆæ.ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ ‘D£ÀAzÀ «ºÁgÀ’ PÀxÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæeÉÕ
Author(s): £ÀV£Á ¥ÁAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Abstract: PÀ£ÀßqÀ ¸ÁgÀ¸ÀévÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ°è ªÀÄ»¼Á PÀxÁ ¸Á»vÀåPÉÌ C£ÉÃPÀ ¯ÉÃRQAiÀÄgÀÄ vÀªÀÄäzÉà DzÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. £ÀªÀå ºÁUÀÆ §AqÁAiÀÄ PÁ®WÀlÖzÀ°è ¸Á»vÀå gÀZÀ£É ªÀiÁrgÀĪÀ ¥ÉÆæ. ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ PÀxÁ ¸Á»vÀåPÉÌ vÀªÀÄäzÉà DzÀ PÉÆqÀÄUÉ ¤ÃrzÁÝgÉ. ªÀÄ»¼Á ¥Àæw¨sÀl£ÉUÀ¼À£Éßà PÀxÁ ªÀ¸ÀÄÛªÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ C£ÉÃPÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁV EªÀgÀ PÀxÉUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁ¼Àf, ªÉÊZÁjPÀ aAvÀ£É, ºÁUÀÆ ªÀÄÄPÀÛ aAvÀ£ÉAiÀÄAvÀºÀ ¤zÀ±Àð£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÁt§ºÀÄzÀÄ. ¥ÉÆæ. ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ ‘EAzÀÄ ¤¤ß£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ’ PÀxÁ ¸ÀAPÀ®£À ¥ÀæPÀlªÁzÀzÀÄÝ 1988gÀ°è. F PÀxÁ ¸ÀAUÀæºÀzÀ°è MlÄÖ 7 PÀxÉUÀ½ªÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À£Éßà PÉÃAzÀæªÁVlÄÖPÉÆAqÀÄ, ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÉÆæ. ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀÄ gÀa¹gÀĪÀ PÀxÁ ¸Á»vÀå ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÁgÀÄ. EAvÀºÀ PÀxÁ ¸Á»vÀåzÀ°è EAzÀÄ ¤¤ß£À PÀxÉUÀ¼ÀÄ PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ ‘D£ÀAzÀ «ºÁgÀ’ PÀxÉAiÀÄÆ MAzÀÄ. ¸ÀªÀiÁd ªÀÄvÀÄÛ ¸Á»vÀåPÉÌ C«£Á¨sÁªÀ ¸ÀA§AzsÀ«zÉ. ¸Á»vÀåzÀ ºÉÆgÀvÁV ¸ÀªÀiÁd«®è ¸ÀªÀiÁdzÀ ºÉÆgÀvÁV ¸Á»vÀå«®è. ¯ÉÃRPÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀ CAUÀªÁV ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ¥Àæ¨sÁªÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É DUÀÄvÀÛzÉ. ¸Á»vÀåzÀ ªÀÄÄRå GzÉÝñÀ DAiÀiÁ ¸ÀªÀiÁdzÀ d£ÀfêÀ£ÀPÉÌ ¸ÀàA¢¹, ºÉƸÀ C©ügÀÄa ºÀÄlÄÖªÀAvÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°è£À C¥ÀªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß vÉÆqÉzÀÄ ºÁQ ºÉƸÀ ªÀiË®åUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀȶָÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁVzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¯ÉÃR£ÀªÀÅ ‘D£ÀAzÀ «ºÁgÀ’ PÀxÉAiÀÄÄ M¼ÀUÉÆArgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ¥Àr¸ÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀiÁfPÀ C£ÁåAiÀÄzÀ «gÀÄzÀÞ §AqɼÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ ºÉÃUÁUÀÄvÀÛzÉ JA§ÄzÉà F ¯ÉÃR£ÀzÀ ªÀ¸ÀÄÛ¹ÜwAiÀiÁVzÉ.
Pages: 93-95  |  840 Views  70 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
£ÀV£Á ¥ÁAiÀÄ¥Àà£ÀªÀgÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. ¥ÉÆæ.ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ ‘D£ÀAzÀ «ºÁgÀ’ PÀxÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ¥ÀæeÉÕ. Int J Kannada Res 2020;6(1):93-95.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research