Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ‘£Á¬ÄÃPÀvÉ’ £ÁlPÀzÀ ±ÉÆövÀ ªÀUÀð

2020, Vol. 6 Issue 1, Part B
qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ‘£Á¬ÄÃPÀvÉ’ £ÁlPÀzÀ ±ÉÆövÀ ªÀUÀð
Author(s): ªÀÄ®è¥Àà ZÉ£ÀߨsÀwÛ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Abstract: ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ gÀZÀ£ÉAiÀiÁVgÀĪÀ F £ÁlPÀ ¦æÃw zÉÆqÀØzÉÆ, ºÀt zÉÆqÀØzÉÆ JA§ ¥Àæ±ÉßAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄA¢lÄÖPÉÆAqÀÄ ¥ÁægÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¦æÃw, ¥ÉæêÀÄ EªÀÅ PÁ¹VAvÀ®Æ zÉÆqÀØzÉA§ÄzÀ£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀĪÀ £ÁlPÀ UÀA©üÃgÀªÁzÀ ¸ÀªÀĸÉåAiÀÄ avÀætªÀ£ÀÄß ªÀÄÄA¢qÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄ£ÀĵÀåvÀéªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß ¥ÁætÂVAvÀ PÀqÉAiÀiÁV PÁtĪÀ ¹jªÀAvÀ ªÀUÀð vÁ£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉA§ÄzÀ£Éßà ªÀÄgÉvÀÄ ¥ÁætÂVAvÀ®Æ PÀqÉAiÀiÁV zÁ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß M¦àPÉƼÀÄîªÀ CªÀiÁAiÀÄPÀgÀ ªÀUÀð. F ªÀUÀð vÀ£Àß zÁ¸ÀåvÀéªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹zÁUÀ GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ, vÀ®ètUÀ¼À£ÀÄß E°è UÀÄgÀÄw¸À§ºÀÄzÀÄ.
MqÉAiÀÄ, D¼ÀĪÀÄUÀ EªÀgÀ ¸ÀAWÀµÀðzÀ §UÉÎ §gÉAiÀÄĪÀ PÀA¨ÁgÀgÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À£ÀÄß D¼ÀĪÀÄUÀ£À£ÁßV¸ÀĪÀ zÁ¸ÀåzÀ ¹ÜwAiÀÄ §UÉÎ ªÀÄvÉÛ ªÀÄvÉÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄvÁÛgÉ. zÁ¸ÀåªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀÄQ£À ªÁ¸ÀÛªÀ ¹ÜwAiÀiÁVgÀĪÀ ºÁUÉ MAzÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ¹Üw CxÀªÁ ªÀÄ£ÀĵÀå£À DvÀä MAzÀÄ CªÀ¸ÉÜAiÀÄÆ DV CªÀjUÉ PÀArzÉ. zÁ¸ÀåªÀ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀ ªÀUÀð CxÀªÁ ªÀåQÛ CzÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¹©lÖgÉ C¢üPÁgÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ¥À®èlªÁV©qÀÄvÀÛzÉ. EAxÀ ¥À®èl ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåðªÀ£ÀÄß CAa£À°ègÀĪÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä MqÀ¯Á¼ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. “£Á¬ÄÃPÀvÉ” £ÁlPÀzÀ°è F «ZÁgÀªÉà ¥ÀæzsÁ£À ªÀ¸ÀÄÛªÁVzÉ. £Á¬ÄêÀÄUÀ£ÉAzÀÄ PÀgɹPÉÆAqÀÄ, £Á¬Ä¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß M¦àPÉÆAqÀªÀ£ÀÄ MqÉAiÀÄ£À zÀȶÖUÉ vÀPÀÌ ºÁUÉ vÀ£Àß DvÀäªÀ£Éßà PÀÄVιPÉÆArgÀÄvÁÛ£É. DzÀgÉ vÁ£ÀÄ ºÁVgÀĪÀÅzÀÄ C¤ªÁAiÀÄðªÀ®èªÉAzÀÄ CjvÀ PÀÆqÀ¯Éà CªÀ¤UÉ ©qÀÄUÀqÉ ¹PÀÄÌvÀÛzÉ. £Á¬ÄêÀÄUÀ£À DvÀäzÀ°èAiÉÄà zÁ¸ÀåªÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ ºÉÆQÌ©nÖzÉ. DzÀÝjAzÀ CªÀ¤UÉ ¸ÀéAvÀzÀ UÀÄgÀÄvÀÄ E®èªÉà E®è. CzsÀÄPÁgÀzÉzÀÄjUÉ ªÀÄ£ÀĵÀågÀÄ vÀªÀÄä DvÀäªÀ£Éßà PÀÄVιPÉƼÀÄîvÁÛgÉ£ÀÄߪÀÅzÀÄ PÀA¨ÁgÀgÀ «±ÉõÀ PÀÄvÀƺÀ®PÉÌ PÁgÀtªÁVzÉ.
Pages: 80-82  |  714 Views  36 Downloads
How to cite this article:
ªÀÄ®è¥Àà ZÉ£ÀߨsÀwÛ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ. qÁ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ‘£Á¬ÄÃPÀvÉ’ £ÁlPÀzÀ ±ÉÆövÀ ªÀUÀð. Int J Kannada Res 2020;6(1):80-82.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research