Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

²æà ºÀjAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ£ÀPÀ ¨sÀPÀÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸À

2020, Vol. 6 Issue 1, Part B
²æà ºÀjAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ£ÀPÀ ¨sÀPÀÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸À
Author(s): Gouthama MA
Abstract: zÁ¸À¥ÀgÀ¥ÀAgÉAiÀÄ°è §gÀĪÀ 250PÀÆÌ ºÉZÀÄÑ zÁ¸ÀgÀ°è PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ M§âgÀÄ. PÀgÀÄ£Ár£À°è 15 ªÀÄvÀÄÛ 16£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è d£À¦æAiÀĪÁzÀ ¨sÀQÛ¥ÀAxÀzÀ ªÀÄÄRågÁzÀ ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ, EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ zÉêÀgÀ£ÀÄß PÁt®Ä vÀªÀÄäzÉà DzÀ ¸ÀAVÃvÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ zÁ¸À ¸Á»vÀåPÉÌ £ÁA¢ºÁr, vÀªÀÄäzÉà QÃvÀð£ÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀQÛªÀiÁUÀðPÉÌ zÁj¢Ã¥ÀªÁzÀgÀÄ. EzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀQÛ¥ÀAxÀPÉÌ C£ÀWÀåð PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr zÁ¸À¸Á»vÀåzÀ ±ÉæõÀ×gÁzÀgÀÄ.
Pages: 83-84  |  771 Views  39 Downloads
How to cite this article:
Gouthama MA. ²æà ºÀjAiÀÄ ¸ÀAzÉñÀ gÀªÁ£ÀPÀ ¨sÀPÀÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸À. Int J Kannada Res 2020;6(1):83-84.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research