Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 1 Issue 2 Part A

2015, Vol. 1 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀwæPÉUÀ¼À LwºÁ¹PÀ CzsÀå£À” gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ
Shri Sardar Rayappa Soppi
Pages: 01-06  |  Viewed: 197  Downloaded: 38
India
2
¸ÀªÀÄƺÀ ªÀiÁzsÀåªÀĪÁV PÀ£ÀßqÀ gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä-MAzÀÄ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
KM Kumarswamy
Pages: 07-11  |  Viewed: 152  Downloaded: 47
India
3
ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ¥ÀÄtå¹Ûçà JA§ «²µÀÖ ¥ÀjPÀ®à£É: MAzÀÄ QgÀÄ£ÉÆÃl
Kavyashree G
Pages: 12-13  |  Viewed: 187  Downloaded: 72
India
4
ªÀÄvÀåðzÀ ªÀĺÁªÀÄ£É
Neelambika Policepatil (Sherikar)
Pages: 14-16  |  Viewed: 156  Downloaded: 35
India
5
§¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ LwºÁ¹PÀ ªÀĺÀvÀé
Neelambika Policepatil (Sherikar)
Pages: 17-19  |  Viewed: 171  Downloaded: 44
India
6
ÀégÀªÀZÀ£À ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ zÁ¹ªÀÄAiÀÄå
Eshwarayya Math
Pages: 20-22  |  Viewed: 166  Downloaded: 68
India
7
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜ JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼ÀÄ
Shivanand M Hanchinal
Pages: 23-27  |  Viewed: 225  Downloaded: 81
India
8
PÁ²äÃj ®¯ÉèñÀéjAiÀÄ ²ªÀ¨sÀQÛ
Shaila K Soudi
Pages: 28-29  |  Viewed: 152  Downloaded: 21
India
9
C£ÀĨsÁªÀzÀ §® . . .
Nagendra Masuti
Pages: 30-33  |  Viewed: 1278  Downloaded: 59
India
10
MqÀ¯Á¼À
zÉêÀ£ÀÆgÀ ªÀĺÁzÉêÀ
Pages: 34-37  |  Viewed: 1462  Downloaded: 169
India
11
ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ‘ಅಗ್ನಿಪರ್ವ’ – ಒಂದು ವಿವೇಚ£
ಡಾ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
Pages: 38-39  |  Viewed: 39  Downloaded: 18
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research