Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

MqÀ¯Á¼À

2015, Vol. 1 Issue 2, Part A
MqÀ¯Á¼À
Author(s): zÉêÀ£ÀÆgÀ ªÀĺÁzÉêÀ
Abstract: zÀ°vÀ ¯ÉÆÃPÀzÀ C£ÁªÀgÀtzÀ gÀĪÁj\\\' JAzÉà ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ PÀxÉUÁgÀ zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÀzÉêÀ CªÀgÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ 1948gÀ°è £ÀAd£ÀUÀÆqÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ, zÉêÀ£ÀÆj£À°è d£À£À. vÀAzÉ £ÀAdAiÀÄå, vÁ¬Ä £ÀAdªÀÄä. EªÀgÀÄ ªÉÄʸÀÆgÀÄ «±Àé«zÁ央AiÀÄ¢AzÀ JA.J. ¥ÀzÀ« ¥ÀqÉzÀgÀÄ. 1975 jAzÀ 1989 gÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄʸÀÆj£À ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¨sÁµÁ PÉÃAzÀæzÀ°è GzÉÆåÃUÀ¤gÀvÀgÁVzÀÝ EªÀgÀÄ £ÀAvÀgÀzÀ ªÀµÀðUÀ¼À°è ¥ÀÆuÁðªÀ¢üAiÀÄ PÀȶPÀgÁVzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ PÀxÁ ¸Á»vÀåPÉÌ ºÉƸÀ ¢PÀÄÌ vÉÆÃj¸ÀzÀ zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ £ÀªÉÇåÃvÀÛgÀ ¸Á»vÀå ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ CUÀæUÀtå ¯ÉÃRPÀgÀ¯ÉÆè§âgÀÄ. ªÀUÀð ¸ÀAWÀµÀðzÀ PÀ®à£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀªÀÄä PÀxÉUÀ¼À°è PÀnÖPÉÆqÀĪÀ zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀÄ §gÉzÀzÀÄÝ UÁvÀæzÀ°è CvÀåAvÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÀgÀÆ ¸ÀvÀézÀ°è C£À£ÀåªÁzÀzÀÄ. `zÁåªÀ£ÀÆgÀÄ\\\', `MqÀ¯Á¼À\\\', `PÀĸÀĪÀÄ ¨Á¯É\\\' UÀ¼À eÉÆvÉUÉ `UÁA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÉÇ\\\', `£ÉÆÃqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀÆqÀÄ\\\', `£ÀA©PÉAiÀÄ £ÀAl\\\', `JzÉUÉ ©zÀÝ CPÀëgÀ\\\' EvÁå¢ PÀÈwUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹zÁÝgÉ. 1991gÀ°è \\\"PÀĸÀĪÀÄ ¨Á¯É\\\"UÉ PÉÃAzÀæ ¸Á»vÀå CPÁqÉ«Ä ¥Àæ±À¹Û §A¢zÉ.
Pages: 34-37  |  1518 Views  183 Downloads
How to cite this article:
zÉêÀ£ÀÆgÀ ªÀĺÁzÉêÀ. MqÀ¯Á¼À. Int J Kannada Res 2015;1(2):34-37.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research