Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

C£ÀĨsÁªÀzÀ §® . . .

2015, Vol. 1 Issue 2, Part A
C£ÀĨsÁªÀzÀ §® . . .
Author(s): Nagendra Masuti
Abstract: ±ÀgÀt ¸Á»vÀåzÀ PÉÃAzÀæ §¸ÀªÀtÚ. ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå gÀÆ¥À ¸ÀĪÀtð ±ÀÈAUÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄnÖ, ªÀÄ£É – ªÀÄ£ÉUÀÆ, ªÀÄ£À – ªÀÄ£ÀUÀ½UÀÆ ªÀÄÄnÖvÀÄ. ¸ÁªÀðPÁ°PÀªÁzÀ, ¸ÁªÀðwæPÀªÁzÀ ªÀiË®åAiÀÄÄvÀ ¸Á»vÀå ¸ÀȶÖPÁAiÀÄð £ÀqÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ±ÁèWÀ¤ÃAiÀÄ. J®è d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ ±ÀgÀtgÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ, zsÁ«ÄðPÀ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ ªÁåSÁå£À §gÉ¢gÀĪÀÅzÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è. ²æøÁªÀiÁ£Àå£À «ZÁgÀUÀ½UÉ, C£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ vÉÆqÀÄUÉAiÀiÁzÀ ¸Á»vÀå ¥ÀæPÁgÀªÉAzÀgÉ ªÀZÀ£À ¸Á»vÀå. ±ÀgÀtgÀ £ÀqÉ - £ÀÄr MAzÁzÀ, §zÀÄQ£À C£À£ÀåvÉAiÀÄ£ÀÄß awæ¸ÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁgÀĪÀ PÀëtUÀ¼À£ÀÄß E°è PÁt§ºÀÄzÀÄ. EA¢æAiÀÄAiÀÄÄzÀ C£ÀĨsÀªÀUÀ½UÉ DzsÁåvÀäzÀ, C£ÀĨsÁªÀzÀ D¯ÉÃ¥À£À ªÀiÁr zÉʪÀªÀ£ÀÄß, zÉêÀgÀ£ÀÄß, £ÀA©PÉUÀ¼À£ÀÄß ¸ÁPÁgÀUÉƽ¹PÉÆAqÀªÀgÀ §zÀÄPÀÄ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀAvÀºÀzÀÄÝ. ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁV G½AiÀÄĪÀÅzÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁzÀgÉ, ªÀiÁvÀÄ ªÀÄÄvÁÛUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄzsÀåªÀÄ ¸ÀÛgÀzÀÄÝ, DzÀgÉ ªÀiÁvÀÄ ªÀÄAvÀæUÀ¼ÁVgÀĪÀÅzÀÄ ±ÀgÀtgÀ°è.
Pages: 30-33  |  1225 Views  40 Downloads
How to cite this article:
Nagendra Masuti. C£ÀĨsÁªÀzÀ §® . . .. Int J Kannada Res 2015;1(2):30-33.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research