Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2021, Vol. 7 Issue 2, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
¥ÀæUÀw²Ã®vÉAiÉƼÀUÉƧ⠱ÀgÀt ¸ÀAvÀ
qÁ.PÉ.ZÀAzÀæPÁAvï
Pages: 158-162  |  Viewed: 11  Downloaded: 7
India
2
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀÄ»¼Á ZÀ¼ÀĪÀ½
qÁ gÀÆ¥À JA.¦.
Pages: 163-167  |  Viewed: 3  Downloaded: 2
India
3
±ÀgÀuÉ ¸ÀvÀåPÀÌ£ÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT aAvÀ£É - ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ
qÁ. ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄÌ zÀÄAqÀ¥Àà UÀrØUËqÀgÀ
Pages: 168-170  |  Viewed: 4  Downloaded: 2
India
4
AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
qÁ. f.F.CdÓ¥Àà
Pages: 171-173  |  Viewed: 4  Downloaded: 2
India
5
¸ÀAVÃvÀ ªÁzÀåUÀ¼À°èAiÀÄ PÀªÀiÁ¤£À ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ £ÉÆÃl
qÁ. f. ©. ªÀĺÁªÀÄ£À
Pages: 174-175  |  Viewed: 2  Downloaded: 2
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research