Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 2 Part C

2021, Vol. 7 Issue 2, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
¥ÀæUÀw²Ã®vÉAiÉƼÀUÉƧ⠱ÀgÀt ¸ÀAvÀ
qÁ.PÉ.ZÀAzÀæPÁAvï
Pages: 158-162  |  Viewed: 88  Downloaded: 32
India
2
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ªÀÄ»¼Á ZÀ¼ÀĪÀ½
qÁ gÀÆ¥À JA.¦.
Pages: 163-167  |  Viewed: 126  Downloaded: 52
India
3
±ÀgÀuÉ ¸ÀvÀåPÀÌ£ÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT aAvÀ£É - ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ
qÁ. ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄÌ zÀÄAqÀ¥Àà UÀrØUËqÀgÀ
Pages: 168-170  |  Viewed: 395  Downloaded: 21
India
4
AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
qÁ. f.F.CdÓ¥Àà
Pages: 171-173  |  Viewed: 134  Downloaded: 57
India
5
¸ÀAVÃvÀ ªÁzÀåUÀ¼À°èAiÀÄ PÀªÀiÁ¤£À ¸ÀAQëÃ¥ÀÛ £ÉÆÃl
qÁ. f. ©. ªÀĺÁªÀÄ£À
Pages: 174-175  |  Viewed: 161  Downloaded: 21
India
6
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾರಿಗಳು
ನಿಯಾಝ್. ಪಿ
Pages: 176-178  |  Viewed: 98  Downloaded: 30
India
7
ವರ್ತಮಾನದ ಕಲಿಕೆ ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧನೆಯ ಹೊಸತನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು
ಮಲ್ಲೇಶಪ್ಪ ಸಿದ್ರಾಂಪೂರ
Pages: 179-181  |  Viewed: 299  Downloaded: 14
India
8
ಆಧುನಿಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೆಲೆಗಳು
ಡಾ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಎನ್ ಬೇಲೂರು
Pages: 182-185  |  Viewed: 83  Downloaded: 24
India
9
ಅವಧೇಶ್ವರಿ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ
ಡಾ. ಹೆಚ್. ವಿ. ಶಾಂತರಾಜು
Pages: 186-187  |  Viewed: 79  Downloaded: 20
India
10
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಬಸವ ಚಿಂತನೆ
ಡಾ.ಜಿ.ಇ.ಅಜ್ಜ¥
Pages: 188-190  |  Viewed: 91  Downloaded: 42
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research