Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

±ÀgÀuÉ ¸ÀvÀåPÀÌ£ÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT aAvÀ£É - ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ

2021, Vol. 7 Issue 2, Part C
±ÀgÀuÉ ¸ÀvÀåPÀÌ£ÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT aAvÀ£É - ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ
Author(s): qÁ. ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄÌ zÀÄAqÀ¥Àà UÀrØUËqÀgÀ
Abstract: 12 £ÉAiÀÄ ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è §¸ÀªÁ¢ ±ÀgÀtgÀAvÉ ±ÀgÀuÉAiÀÄgÀÄ £ÀqÉ-£ÀÄr MAzÁV¹PÉÆAqÀÄ §zÀÄQzÀgÀÄ. vÀªÀÄä PÁ®zÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÀ CAPÀÄqÉÆAPÀÄUÀ¼À PÀÄjvÀÄ aAvÀ£À-ªÀÄAxÀ£À ªÀiÁrzÀgÀÄ. vÀªÀÄä ¥Àæw¨sÁ ±ÀQÛ¬ÄAzÀ CxÀðUÀ©üðvÀªÁzÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¹ DgÀÆUÀå¥ÀÆtð ¸ÀªÀiÁd ¤«Äð¸À®Ä C«±ÁæAw ±Àæ«Ä¹zÀgÀÄ. CPÀ̪ÀĺÁzÉë, zÀÄUÀμÉ, PÁ¼ÀªÉé, ¸ÀÆ¼É ¸ÀAPÀªÀé, ªÉÆüÀV ªÀĺÁzÉë, DAiÀÄÝQÌ ®PÀëªÀÄä ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ ªÀZÀ£À PÁæAwAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎAqÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ PÀ¼ÀPÀ½AiÀÄ£ÀÄß C©üªÀåPÀÛUÉƽ¹zÀgÀÄ. CA¢£À EvÀgÉ ±ÀgÀuÉAiÀÄgÀAvÉ ªÀZÀ£À DAzÉÆî£ÀzÀ°è ¸ÀQæAiÀĪÁV vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄTAiÀiÁV aAw¹ ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÉ ªÀZÀ£ÁAiÀÄÄzsÀªÀ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV §¼À¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃgÁrzÀ ±ÉæÃAiÀĸÀÄì ¸ÀvÀåPÀÌ£ÀªÀjUÉ ¸À®ÄèvÀÛzÉ. vÀªÀÄä ªÀZÀ£ÀUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ°èAiÀÄ ¨sÀæµÁÖZÁgÀ, °AUÀ vÁgÀvÀªÀÄå, ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉ ªÀÄÄAvÁzÀ CxÀð»Ã£À ªÀiË®åUÀ¼À «gÀÄzÀÞ zsÀé¤ JwÛzÀ PÀæªÀÄ «±ÉõÀªÁVzÉ. F ¢±ÉAiÀÄ°è ¸ÀvÀåPÀÌ£ÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT aAvÀ£É ªÀvÀðªÀiÁ£ÀzÀ §zÀÄQUÉ vÀÄA¨Á ¥Àæ¸ÀÄÛvÀªÉ¤¸ÀÄvÀÛzÉ.
Pages: 168-170  |  433 Views  28 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ¥sÀQÃgÀ£ÁAiÀÄÌ zÀÄAqÀ¥Àà UÀrØUËqÀgÀ. ±ÀgÀuÉ ¸ÀvÀåPÀÌ£ÀªÀgÀ ¸ÀªÀiÁdªÀÄÄT aAvÀ£É - ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ. Int J Kannada Res 2021;7(2):168-170.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research