Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 2 Part B

2020, Vol. 6 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÁV ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ
qÁ. £ÁUÀgÉqÀØ¥Àà ºÉZï
Pages: 67-69  |  Viewed: 212  Downloaded: 59
India
2
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ d£ÀfêÀ£ÀzÀ°è ±ÀgÀtgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉ â
¥ÉÆæ. «.J¸ï.®ªÀiÁt
Pages: 70-73  |  Viewed: 225  Downloaded: 71
India
3
¥ÁgÁAiÀÄt PÀÈw: ¸ÀAQë¥ÀÛ zÉëêÀĺÁvÀä÷å - ¥ÁoÁAvÀgÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ
Dr. Sayeegeetha
Pages: 74-79  |  Viewed: 725  Downloaded: 48
India
4
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ
ಡಾ.ಹೇಮಂಬರ ಎಚ್.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ ಎಂ ಚಂದಕಾವಟೆ
Pages: 80-83  |  Viewed: 180  Downloaded: 52
India
5
ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ C¸Ààø±ÀågÀ zÉêÁ®AiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀ ¥Áv
qÁ. ©½Vj J£ï
Pages: 84-86  |  Viewed: 182  Downloaded: 50
India
6
PÁAiÀÄPÀ fëUÀ¼À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀiÁV ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½
¸ÀĪÀtð ¥Ánî
Pages: 87-91  |  Viewed: 209  Downloaded: 81
India
7
¥Àæ§AzsÀzÀ ²Ã¶ðPÉ: ‘£ÉÃV®AiÉÆÃV’- ±ÀgÀt MPÀÌ°UÀ ªÀÄÄzÀÝtÚ
ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ
Pages: 92-96  |  Viewed: 728  Downloaded: 56
India
8
ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ
ಬಿ.ಆರ್.ರಾಜು
Pages: 97-105  |  Viewed: 422  Downloaded: 307
India
9
ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷu
ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ
Pages: 106-111  |  Viewed: 206  Downloaded: 59
India
10
ªÉÄʸÀÆgÀÄ MqÉAiÀÄgÀ PÁ®zÀ°è ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ - MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À â
ದಿಲೀಪ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ
Pages: 112-115  |  Viewed: 199  Downloaded: 64
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research