Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 2 Part B

2020, Vol. 6 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
¨sÁgÀwÃAiÀÄ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è PÀxÁªÀ¸ÀÄÛªÁV ªÀĺÁ¨sÁgÀvÀ
qÁ. £ÁUÀgÉqÀØ¥Àà ºÉZï
Pages: 67-69  |  Viewed: 141  Downloaded: 28
India
2
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ d£ÀfêÀ£ÀzÀ°è ±ÀgÀtgÀ aAvÀ£ÉAiÀÄ ªÁ¸ÀÛ«PÀvÉ â
¥ÉÆæ. «.J¸ï.®ªÀiÁt
Pages: 70-73  |  Viewed: 160  Downloaded: 33
India
3
¥ÁgÁAiÀÄt PÀÈw: ¸ÀAQë¥ÀÛ zÉëêÀĺÁvÀä÷å - ¥ÁoÁAvÀgÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ
Dr. Sayeegeetha
Pages: 74-79  |  Viewed: 558  Downloaded: 20
India
4
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ
ಡಾ.ಹೇಮಂಬರ ಎಚ್.ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ ಎಂ ಚಂದಕಾವಟೆ
Pages: 80-83  |  Viewed: 116  Downloaded: 19
India
5
ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÀA¸ÁÜ£ÀzÀ°è £ÀqÉzÀ C¸Ààø±ÀågÀ zÉêÁ®AiÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀÄ°è ªÉÄîéUÀðzÀªÀgÀ ¥Áv
qÁ. ©½Vj J£ï
Pages: 84-86  |  Viewed: 118  Downloaded: 16
India
6
PÁAiÀÄPÀ fëUÀ¼À ZÀ¼ÀĪÀ½AiÀiÁV ªÀZÀ£À ZÀ¼ÀĪÀ½
¸ÀĪÀtð ¥Ánî
Pages: 87-91  |  Viewed: 132  Downloaded: 36
India
7
¥Àæ§AzsÀzÀ ²Ã¶ðPÉ: ‘£ÉÃV®AiÉÆÃV’- ±ÀgÀt MPÀÌ°UÀ ªÀÄÄzÀÝtÚ
ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ
Pages: 92-96  |  Viewed: 556  Downloaded: 20
India
8
ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂವೇದನೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ
ಬಿ.ಆರ್.ರಾಜು
Pages: 97-105  |  Viewed: 107  Downloaded: 17
India
9
ಮೈಸೂರು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ – ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷu
ಸಂತೋಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ
Pages: 106-111  |  Viewed: 140  Downloaded: 29
India
10
ªÉÄʸÀÆgÀÄ MqÉAiÀÄgÀ PÁ®zÀ°è ±ÉʪÀ zsÀªÀÄðzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ - MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À â
ದಿಲೀಪ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಿ
Pages: 112-115  |  Viewed: 139  Downloaded: 34
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research