Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥ÁgÁAiÀÄt PÀÈw: ¸ÀAQë¥ÀÛ zÉëêÀĺÁvÀä÷å - ¥ÁoÁAvÀgÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ

2020, Vol. 6 Issue 2, Part B
¥ÁgÁAiÀÄt PÀÈw: ¸ÀAQë¥ÀÛ zÉëêÀĺÁvÀä÷å - ¥ÁoÁAvÀgÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ
Author(s): Dr. Sayeegeetha
Abstract: ªÀiÁvÀÈzÉêÀvÉAiÀÄ DgÁzsÀ£É ¥ÁæxÀ«ÄPÀ d£À¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁ£Àå. ªÉÊ¢PÀªÀÄÆ®zÀ DgÁzsÀ£Á¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ±ÁPÀÛ¥ÀAxÀªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ°è §ºÀ¼À ¥Àæ¨sÁªÀ ©ÃjgÀĪÀ «±Áé¸ÀªÉ£ÀߧºÀÄzÀÄ. ±ÁPÀÛ¥ÀAxÀzÀ ªÀÄA¢ DgÁ¢ü¸ÀĪÀ, D¢ªÀiÁAiÉÄAiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À®àqÀĪÀ zÉëAiÀÄ ««zsÀ CªÀvÁgÀUÀÀ¼À PÀxÉ, ªÀtð£ÉAiÀÄ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ PÀxÁUÀÄZÀÒªÀ£ÀÄß ‘zÉëêÀĺÁvÉä’ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ. ¸ÀA¸ÀÌöÈvÀzÀ°è ®°vÁ¸ÀºÀ¸Àæ£ÁªÀÄ, ²æà zÀÄUÁð¸À¥ÀÛ±Àwà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀÅ §gÉAiÀÄ®ànÖzÀÄÝ, PÀ£ÀßqÀzÀ°èAiÀÄÆ azÁ£ÀAzÁªÀzsÀÆvÀgÉà ªÉÆzÀ¯ÁzÀªÀgÀÄ zÉëà ªÀĺÁvÉäAiÀÄ£ÀÄß PÁªÀågÀÆ¥ÀzÀ°è gÀa¹zÁÝgÉ.
¸ÀA¥ÀÇtð zÉëêÀĺÁvÉäAiÀÄ PÁªÀåªÉÇAzÀgÀ D¢AiÀÄ°è §gÉAiÀÄ®àlÖ ¸ÀAQë¥ÀÛPÁªÀåªÉÇAzÀÄ zÉÆgÉvÁUÀ CzÀgÀ §UÉÎ CzsÀåAiÀÄ£À £ÀqɸÀĪÀ CªÀPÁ±À zÉÆgÉvÀÄ, CzÀ£ÀÄß CªÀ¯ÉÆÃQ¸ÀĪÀ, «±Éèö¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß E°èzÉ. ¥Àæw¢£À ‘¥ÀÇtð zÉëêÀĺÁvÉäAiÀÄ ¥ÁgÁAiÀÄt’PÉÌ C£ÀÄPÀÆ®ªÁUÀĪÀAvÉ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄ PÀ«AiÉƧâ zÉëêÀĺÁvÉäAiÀÄ ¸ÁgÀ¸ÀAUÀæºÀªÀ£ÀÄß ¤gÀƦ¸ÀĪÀAvÉ ºÀ£ÉßgÀqÀÄ µÀlà¢UÀ¼À°è ¸ÀAQë¥ÀÛªÁV PÁªÀåªÉÇAzÀ£ÀÄß gÀa¹gÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ PÀgÁªÀ½AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ¥ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀ®àqÀÄwÛzÀÄÝzÀÄ w½zÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¨sÁ«Ä¤ µÀlà¢AiÀÄ°ègÀĪÀ F ¸ÀAQë¥ÀÛ PÁªÀåzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀæwUÀ¼ÀÄ ®¨sÀåªÁVzÀÄÝ, ¥ÀoÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀæwªÀiÁrzÀªÀgÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¥ÀoÀåUÀ¼À°ègÀĪÀ ¸ÁªÀÄåvÉ, ©ü£ÀßvÉUÀ¼À£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀ£ÀÄß E°è ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ºÀ¸ÀÛ¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄ¢ævÀ ¥ÁoÁAvÀgÀUÀ¼À°è PÁ®zÀ §zÀ¯ÁªÀuÉAiÉÆA¢UÉ CPÀëgÀUÀ¼À §¼ÀPÉ §zÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ.
Pages: 74-79  |  658 Views  36 Downloads
How to cite this article:
Dr. Sayeegeetha. ¥ÁgÁAiÀÄt PÀÈw: ¸ÀAQë¥ÀÛ zÉëêÀĺÁvÀä÷å - ¥ÁoÁAvÀgÀUÀ¼À «±ÉèõÀuÉ. Int J Kannada Res 2020;6(2):74-79.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research