Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¥Àæ§AzsÀzÀ ²Ã¶ðPÉ: ‘£ÉÃV®AiÉÆÃV’- ±ÀgÀt MPÀÌ°UÀ ªÀÄÄzÀÝtÚ

2020, Vol. 6 Issue 2, Part B
¥Àæ§AzsÀzÀ ²Ã¶ðPÉ: ‘£ÉÃV®AiÉÆÃV’- ±ÀgÀt MPÀÌ°UÀ ªÀÄÄzÀÝtÚ
Author(s): ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ
Abstract: ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ «²μÀÖ ªÀiË®åUÀ¼À°è §ºÀÄvÉÃPÀ ªÀÄ£ÀÄμÀå £ÀqÁªÀ½UÀ¼ÀÄ, §zÀÄPÀĪÀ jÃw, ¤Ãw ¸ÀªÀiÁdzÀ CAPÀÄ-qÉÆAPÀÄ ªÀÄÄAvÁzÀ «μÀAiÀÄUÀ¼À §UÉÎ ZÀZÉð ªÀiÁqÀÄvÀÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ £É¯ÉAiÀÄ°è ºÉÃUÉ §UɺÀj¸À§ºÀÄzÀ£ÀÄß ªÀZÀ£ÀUÀ¼À GzÁºÀgÀuÉAiÉÆA¢UÉ ºÉüÀÄvÁÛgÉ..
Pages: 92-96  |  663 Views  39 Downloads
How to cite this article:
ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ. ¥Àæ§AzsÀzÀ ²Ã¶ðPÉ: ‘£ÉÃV®AiÉÆÃV’- ±ÀgÀt MPÀÌ°UÀ ªÀÄÄzÀÝtÚ. Int J Kannada Res 2020;6(2):92-96.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research