Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 2 Part B

2019, Vol. 5 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
‘C¤PÉÃvÀ£À’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈw ªÀtð£
qÁ. ¥ÀæwªÀiÁ PÉ. ¦
Pages: 60-63  |  Viewed: 852  Downloaded: 49
India
2
°AUÀªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÁzsÁgÀ: ¹ÛçêÁ¢ zÀȶÖPÉÆãÀ
qÁ. AiÀÄjæ¸Áé«Ä
Pages: 64-67  |  Viewed: 215  Downloaded: 68
India
3
aPÀÌ®ÆgÀÄ eÁvÉæAiÀÄ ¨ÁqÀÆlzÀ ¥ÀAQÛ¸ÉêÉ
Yogindra V
Pages: 68-72  |  Viewed: 187  Downloaded: 52
India
4
ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Rekha R
Pages: 73-78  |  Viewed: 218  Downloaded: 63
India
5
C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀ¯Á«zÀ ¨Á§Ä ¨É¼ÀÄî©â
gÀªÉÄñÀ gÁ.
Pages: 79-81  |  Viewed: 187  Downloaded: 26
India
6
ZÀÄlÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¤UÀ«vÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃV ªÀiË®å
¹. J. gÀªÉÄñï
Pages: 82-87  |  Viewed: 189  Downloaded: 35
India
7
PÀ¯Áåt ZÁ®ÄPÀågÀ PÁ®zÀ ±ÉʪÀzsÀªÀÄð
qÁ. UÀÄgÀÄgÁd J¸ï
Pages: 88-92  |  Viewed: 168  Downloaded: 54
India
8
¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä£À ªÀA±À¸ÀÜgÀ zÉøÀUÀwUÀ¼À - ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ
¨Á¼À¥Àà. F. a£ÀUÀÄr
Pages: 93-101  |  Viewed: 173  Downloaded: 37
India
9
CrPÉ ºÁ¼É PÁSÁð£ÉAiÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ-MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À («±ÉõÀªÁV ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ)
£ÁUÉñÀ ©
Pages: 102-107  |  Viewed: 867  Downloaded: 46
India
10
AiÀÄÄ. Dgï C£ÀAvÀªÀÄÆwð ºÁUÀÆ dAiÀÄPÁAvÀ£ïgÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£
Sushma Shankar
Pages: 108-116  |  Viewed: 186  Downloaded: 51
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research