Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 2 Part B

2019, Vol. 5 Issue 2, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
‘C¤PÉÃvÀ£À’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈw ªÀtð£
qÁ. ¥ÀæwªÀiÁ PÉ. ¦
Pages: 60-63  |  Viewed: 803  Downloaded: 40
India
2
°AUÀªÀåªÀ¸ÉÜ ªÀÄvÀÄÛ fêÀ£ÁzsÁgÀ: ¹ÛçêÁ¢ zÀȶÖPÉÆãÀ
qÁ. AiÀÄjæ¸Áé«Ä
Pages: 64-67  |  Viewed: 187  Downloaded: 56
India
3
aPÀÌ®ÆgÀÄ eÁvÉæAiÀÄ ¨ÁqÀÆlzÀ ¥ÀAQÛ¸ÉêÉ
Yogindra V
Pages: 68-72  |  Viewed: 165  Downloaded: 39
India
4
ªÉÊzÉûAiÀĪÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÁæzÉòPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Rekha R
Pages: 73-78  |  Viewed: 191  Downloaded: 55
India
5
C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ PÀ¯Á«zÀ ¨Á§Ä ¨É¼ÀÄî©â
gÀªÉÄñÀ gÁ.
Pages: 79-81  |  Viewed: 162  Downloaded: 21
India
6
ZÀÄlÄPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÀ¤UÀ«vÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃV ªÀiË®å
¹. J. gÀªÉÄñï
Pages: 82-87  |  Viewed: 157  Downloaded: 25
India
7
PÀ¯Áåt ZÁ®ÄPÀågÀ PÁ®zÀ ±ÉʪÀzsÀªÀÄð
qÁ. UÀÄgÀÄgÁd J¸ï
Pages: 88-92  |  Viewed: 147  Downloaded: 45
India
8
¨É¼ÀªÀr ªÀÄ®èªÀÄä£À ªÀA±À¸ÀÜgÀ zÉøÀUÀwUÀ¼À - ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ PÉÆqÀÄUÉUÀ¼ÀÄ
¨Á¼À¥Àà. F. a£ÀUÀÄr
Pages: 93-101  |  Viewed: 155  Downloaded: 28
India
9
CrPÉ ºÁ¼É PÁSÁð£ÉAiÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ-MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À («±ÉõÀªÁV ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ)
£ÁUÉñÀ ©
Pages: 102-107  |  Viewed: 810  Downloaded: 34
India
10
AiÀÄÄ. Dgï C£ÀAvÀªÀÄÆwð ºÁUÀÆ dAiÀÄPÁAvÀ£ïgÀªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£
Sushma Shankar
Pages: 108-116  |  Viewed: 167  Downloaded: 43
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research