Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

CrPÉ ºÁ¼É PÁSÁð£ÉAiÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ-MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À («±ÉõÀªÁV ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ)

2019, Vol. 5 Issue 2, Part B
CrPÉ ºÁ¼É PÁSÁð£ÉAiÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ-MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À («±ÉõÀªÁV ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ)
Author(s): £ÁUÉñÀ ©
Abstract: Â¨sÁgÀvÀzÉñÀ PÀȶ ¥ÀæzsÁ£À zÉñÀªÁVzÀÄÝ §ºÀÄvÉÃPÀ d£ÀgÀÄ PÀȶAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©ü¹ fêÀ£À ªÀiÁqÀÄwzÁÝgÉ. DzÀÝjAzÀ PÀȶAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀ zÉñÀzÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀ®AiÀĪÁVzÉ ºÁUÀÆ DyðPÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ¨É£É߮ħÄ ¸ÀºÀ DVzÉ. KPÉAzÀgÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è vÀAiÀiÁj¸ÀĪÀ ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀ¸ÀÄÛUÀ½UÉ PÀZÁÑ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÀȶAiÀÄÄ ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛzÉ. gÁµÀÖçzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ PÉëÃvÀæªÀÅ ¸ÀºÀ PÀȶAiÀÄ£Éßà CªÀ®A©¹gÀĪÀÅzÀÄ PÁt§ºÀÄzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À°è PÉÊUÁjPÁ ªÀ®AiÀÄ ¸ÀºÀ MAzÀÄ DVzÉ.PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ¥ÀÆgÀPÀªÁVgÀĪÀAvÀºÀ C©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÁVªÉ. DyðPÁ©üªÀÈ¢ÞAiÀÄ°è PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¥ÁvÀæ ªÀ»¸ÀÄwÛªÉ. ªÁ¸ÀÛªÀªÁV PÉÊUÁjÃPÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ DyðPÁ©üªÀÈ¢Þ MAzÉà JAzÀÄ ¨sÁ«¸À¯ÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà zÉñÀzÀ vÀéjvÀ C©üªÀÈ¢Þ PÉÊUÁjÃPÀgÀt¢AzÀ ªÀiÁvÀæ ¸ÁzsÀåªÁUÀÄvÀÛzÉ. dUÀwÛ£À°è EAzÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ ²æêÀÄAvÀ gÁµÀÖçUÀ¼ÀÄ JAzÀÄ PÀgɹPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ J¯Áè zÉñÀUÀ¼ÀÄ PÉÊUÁjPÁ gÀAUÀzÀ°è ªÀÄÄAzÀĪÀjzÀ zÉñÀUÀ¼Éà DVªÉ. PÉÊUÁjPÉUÀ½®èzÉ zÉñÀzÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÁzsÀå«®è JA§ÄzÀÄ C£ÉÃPÀ »AzÀĽzÀ gÁµÀÖçUÀ¼À ¹ÜwUÀwUÀ½AzÀ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. PÉÊUÁjPÉUÀ¼ÀÄ MAzÀÄ gÁµÀÖçzÀ PÀtÂÚzÀÝ ºÁUÉ. PÉÊUÁjPÁ©üªÀÈ¢Þ E®èzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁµÀÖçzÀ C©üªÀÈ¢Þ ¸ÁzsÀå«®è. CrPÉ ºÁ¼É PÁSÁð£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÀ PÁ«ÄðPÀgÀ JA§ «µÀAiÀÄzÀ ªÉÄïÉ F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ PÉÃA¢æÃPÀÈvÀªÁVzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¯ÉÃR£ÀªÀÅ CrPÉ ºÁ¼É PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ, DyðPÀ, ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¹ÜwUÀwUÀ¼À£ÀÄß w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÁ«ÄðPÀgÀÄ zÀÄrAiÀÄĪÀ ¥Àj¸ÀgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ DyðPÀ ºÁUÀÆ DgÉÆÃUÀåzÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ½gÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀzÀ §UÉÎ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ, ¸ÀPÁðj ¸Ë®¨sÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀªÀ®vÀÄÛUÀ¼À §UÉV£À CrPÉ ºÁ¼É PÁ«ÄðPÀgÀ Cj«£À ªÀÄlÖ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ, PÁ«ÄðPÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ gÁdQÃAiÀÄ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼ÀÄ EªÀÅUÀ¼À ¥ÁvÀæzÀ §UÉÎ PÁ«ÄðPÀgÀ Cj«£À ªÀÄlÖ w½AiÀÄĪÀÅzÀÄ. F ¯ÉÃR£ÀªÀÅ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁzsÀå«ÄPÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß CªÀ®A©¹ gÀa¸À¯ÁVzÉ.
Pages: 102-107  |  913 Views  69 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
£ÁUÉñÀ ©. CrPÉ ºÁ¼É PÁSÁð£ÉAiÀÄ PÁ«ÄðPÀgÀÄ-MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À («±ÉõÀªÁV ²ªÀªÉÆUÀÎ f¯ÉèUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ). Int J Kannada Res 2019;5(2):102-107.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research