Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

‘C¤PÉÃvÀ£À’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈw ªÀtð£

2019, Vol. 5 Issue 2, Part B
‘C¤PÉÃvÀ£À’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈw ªÀtð£
Author(s): qÁ. ¥ÀæwªÀiÁ PÉ. ¦
Abstract: £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ ¸Á»vÀå ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è §AzÀ PÀĪÉA¥ÀÄ £ÀUÀgÀ ¥Àj¸ÀgÀ¢AzÀ zÀÆgÁzÀ ªÀįɣÁr£À PÁr£À ¥Àj¸ÀgÀ¢AzÀ §AzÀ ªÉÆzÀ® ªÀĺÀvÀézÀ£À PÀ«. ¥ÀæPÀÈwAiÀiÁgÁzsÀ£ÉAiÉÄà ¥ÀgÀªÀÄ£ÁgÁzsÀ£É JA§ £ÀA©PÉAiÀÄļÀî PÀ«AiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtªÉà ¥ÀæPÀÈw¦æAiÀÄvÉ. CªÀgÀ DgÀA¨sÀzÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀUÀ¼À°è MAzÁzÀ ‘C¤PÉÃvÀ£À’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀªÀÇ EzÀjAzÀ ºÉÆgÀvÁV®è. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è PÀ« ¸ÀÆgÉÆåÃzÀAiÀÄ VÃvÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀĵÀàgÁ²AiÀÄ ªÀtð£É, ºÀQÌUÀ¼À a°¦°, ¥ÀæPÀÈwAiÀįÉèà ¨sÀUÀªÁ£ï zÀ±Àð£À..»ÃUÉ ¥ÀæPÀÈw avÀætzÀ ªÉÊ«zsÀåvÉ ºÁUÀÆ ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß PÀnÖPÉÆnÖzÁÝgÉ. ¥ÀæPÀÈwAiÀÄ ¸ÀªÀĸÀÛ «£Áå¸À, «¯Á¸À, ¯Á¸ÀåUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹, CzÀjAzÀ GAmÁUÀĪÀ C¸ÁzsÁgÀt, C¥ÀƪÀð C£ÀĨsÀªÀUÀ¼À£ÀÄß NzÀÄUÀjUÉ C©üªÀåQÛ¹gÀĪÀ §UÉAiÀÄ£ÀÄß £Á£ÀÄ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¯ÉÃR£ÀzÀ°è «±Éèö¸ÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrzÉÝãÉ.
Pages: 60-63  |  803 Views  40 Downloads
How to cite this article:
qÁ. ¥ÀæwªÀiÁ PÉ. ¦. ‘C¤PÉÃvÀ£À’ PÀªÀ£À ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ°è ¥ÀæPÀÈw ªÀtð£. Int J Kannada Res 2019;5(2):60-63.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research