Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 4 Part B

2017, Vol. 3 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
MqÀ¯Á¼À: ºÀ¹ªÀÅ, ªÀiË£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£É
qÁ. ªÉAPÀlVj zÀ¼ÀªÁ¬Ä
Pages: 64-68  |  Viewed: 258  Downloaded: 123
India
2
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು
ಉದಯಕುಮಾರ ಎಸ್ ಅರಬಗಟ್ಟೆ
Pages: 69-71  |  Viewed: 193  Downloaded: 69
India
3
vÀļÀÄ£ÁrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ
Dr. Rajesh Bejjangala
Pages: 72-79  |  Viewed: 204  Downloaded: 68
India
4
ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ°è£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼ÀÄ
²æà ºÀjñÀ n wgÀÄPÀ¥, qÁ. ¸ÀÄgÉñÀ J¸ï. ¸ÀªÀÄä¸ÀV
Pages: 80-83  |  Viewed: 229  Downloaded: 86
India
5
“ನಾಗರ ಪ೦ಚಮಿ” ಚೌಪದ ಒ೦ದು ಹ್ರದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦
Pages: 84-85  |  Viewed: 155  Downloaded: 57
India
6
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀPÀ¯ÉAiÀÄ°è gÉÃSÉUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ’ gÁªÀÄ ¥ÀmÁÖ©ü±ÉÃPÀ avÀæzÀ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
¥ÀgÀªÉÄñï r. eÉÆüÀzÀ qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£Áxï ZÀªÁuï
Pages: 86-90  |  Viewed: 970  Downloaded: 36
India
7
ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðtzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ: ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ
dUÀ¢Ã±À ªÀÄÄUÀ½
Pages: 91-93  |  Viewed: 227  Downloaded: 85
India
8
¥ÀæzÀ±Àð£ÁvÀäPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À°è MAzÁzÀ UÉÆgÀªÀgÀ PÀÄtÂvÀzÀÀ d£À¥ÀzÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
gÀd¤ n. J£ï, qÁ||²Ã¯ÁzÉë J¸ï. ªÀĽêÀÄoÀ, qÁ|| ¦. JA. UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Pages: 94-96  |  Viewed: 198  Downloaded: 52
India
9
PÀA¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉæPïÖgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ªÉñÉåAiÀÄgÀ ¥ÁvÀæavÀæt: vË®¤PÀ £ÉÆÃl
ªÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁgï JA. eÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Pages: 97-100  |  Viewed: 222  Downloaded: 74
India
10
ªÀÄ»¼Á £ÁlPÀUÀ¼À°è ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ vÀÄrv
qÁ. «dAiÀÄ ²æà ¸À§gÀzÀ, ±ÉÆèsÁ J£ï
Pages: 101-102  |  Viewed: 219  Downloaded: 72
India
11
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಚಯ
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 103-105  |  Viewed: 93  Downloaded: 45
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research