Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 3 Issue 4 Part B

2017, Vol. 3 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
MqÀ¯Á¼À: ºÀ¹ªÀÅ, ªÀiË£À ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£É
qÁ. ªÉAPÀlVj zÀ¼ÀªÁ¬Ä
Pages: 64-68  |  Viewed: 230  Downloaded: 108
India
2
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು
ಉದಯಕುಮಾರ ಎಸ್ ಅರಬಗಟ್ಟೆ
Pages: 69-71  |  Viewed: 168  Downloaded: 55
India
3
vÀļÀÄ£ÁrUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀªÉÇAzÀ£ÀÄß ¥ÀæPÀn¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ
Dr. Rajesh Bejjangala
Pages: 72-79  |  Viewed: 171  Downloaded: 50
India
4
ºÀjzÁ¸À ¸Á»vÀåzÀ°è£À ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÊPÀëtÂPÀ «ZÁgÀzsÁgÉUÀ¼ÀÄ
²æà ºÀjñÀ n wgÀÄPÀ¥, qÁ. ¸ÀÄgÉñÀ J¸ï. ¸ÀªÀÄä¸ÀV
Pages: 80-83  |  Viewed: 196  Downloaded: 69
India
5
“ನಾಗರ ಪ೦ಚಮಿ” ಚೌಪದ ಒ೦ದು ಹ್ರದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦
Pages: 84-85  |  Viewed: 133  Downloaded: 44
India
6
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀPÀ¯ÉAiÀÄ°è gÉÃSÉUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ’ gÁªÀÄ ¥ÀmÁÖ©ü±ÉÃPÀ avÀæzÀ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
¥ÀgÀªÉÄñï r. eÉÆüÀzÀ qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£Áxï ZÀªÁuï
Pages: 86-90  |  Viewed: 919  Downloaded: 25
India
7
ªÀåQÛvÀé ¤ªÀiÁðtzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ: ¥ÀÄgÀAzÀgÀzÁ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÀPÀzÁ¸ÀgÀÄ
dUÀ¢Ã±À ªÀÄÄUÀ½
Pages: 91-93  |  Viewed: 206  Downloaded: 75
India
8
¥ÀæzÀ±Àð£ÁvÀäPÀ PÀ¯ÉUÀ¼À°è MAzÁzÀ UÉÆgÀªÀgÀ PÀÄtÂvÀzÀÀ d£À¥ÀzÀ DgÁzsÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
gÀd¤ n. J£ï, qÁ||²Ã¯ÁzÉë J¸ï. ªÀĽêÀÄoÀ, qÁ|| ¦. JA. UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå
Pages: 94-96  |  Viewed: 171  Downloaded: 40
India
9
PÀA¨ÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉæPïÖgÀ £ÁlPÀUÀ¼À°è ªÉñÉåAiÀÄgÀ ¥ÁvÀæavÀæt: vË®¤PÀ £ÉÆÃl
ªÉÆúÀ£ï PÀĪÀiÁgï JA. eÉ. ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð
Pages: 97-100  |  Viewed: 189  Downloaded: 57
India
10
ªÀÄ»¼Á £ÁlPÀUÀ¼À°è ©qÀÄUÀqÉAiÀÄ vÀÄrv
qÁ. «dAiÀÄ ²æà ¸À§gÀzÀ, ±ÉÆèsÁ J£ï
Pages: 101-102  |  Viewed: 189  Downloaded: 55
India
11
ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಭದ್ರ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ದೇವಾಲಯಗಳು ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಿಚಯ
ಡಾ. ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೆಗೌಡ
Pages: 103-105  |  Viewed: 52  Downloaded: 21
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research