Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀPÀ¯ÉAiÀÄ°è gÉÃSÉUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ’ gÁªÀÄ ¥ÀmÁÖ©ü±ÉÃPÀ avÀæzÀ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À

2017, Vol. 3 Issue 4, Part B
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀPÀ¯ÉAiÀÄ°è gÉÃSÉUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ’ gÁªÀÄ ¥ÀmÁÖ©ü±ÉÃPÀ avÀæzÀ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
Author(s): ¥ÀgÀªÉÄñï r. eÉÆüÀzÀ qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£Áxï ZÀªÁuï
Abstract: ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ EwºÁ¸ÀPÉÌ PÀ£ÁðlPÀzÀ PÀqÀÄUÉAiÀÄÆ CªÉÆÃWÀªÁzÀÄzÀÄ. £ÀªÀÄä ¨sÁgÀvÀzÀÄzÀÝPÀÆÌ ºÀ©âzÀÝ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°UÀ¼ÀÄ vÀ£ÀßzÉà DzÀ ªÉʲµÀåÖUÀ½AzÀ ²æêÀÄAvÀªÁVzÀÄÝ, ‘gÉÃSÉ’ ªÀiÁvÀæ J®è ±ÉÊ°UÀ¼À°è ¥ÁzsÁ£À zsÁvÀĪÁVzÀÄzÀÝ®èzÉà CªÀ±ÀåªÀÇ DVgÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. F PÁgÀt¢AzÁV PÉ®ªÉǪÉÄä CzÀgÀ®èqÀVzÀ ªÀĪÀÄðªÀ£ÀÄß CjAiÀÄĪÀ EZÉÒUÀ¼ÀÄ §®UÉÆAqÀÄ D¼ÀªÁzÀ CzsÀåAiÀÄ£Á£ÀÄ¥ÁvÀQÌÃqÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛªÉ. E°è ¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀ¤UÉ ªÉÄÃ¯É «ªÀj¹zÀ C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀ¢AzÁV, ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ «µÀAiÀÄzÀ CzsÀåAiÀÄ£ÁAiÉÄÌUÉ PÁgÀtªÁVzÉ. gÉÃSÉUÀ¼À°ègÀĪÀ C©üªÀåQÛ UÀÄtUÀ¼ÀÄ F ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ PÀ¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄÆr¸À§®è ¸ÁzsÀåvÉUÀ¼À£ÀÄß ¤dPÀÆÌ CxÀðªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߪÀÇ EzÁVzÉ.
Pages: 86-90  |  917 Views  24 Downloads
How to cite this article:
¥ÀgÀªÉÄñï r. eÉÆüÀzÀ qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£Áxï ZÀªÁuï. PÀ£ÁðlPÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀPÀ¯ÉAiÀÄ°è gÉÃSÉUÀ¼À ¥ÁæªÀÄÄRåvÉ’ gÁªÀÄ ¥ÀmÁÖ©ü±ÉÃPÀ avÀæzÀ MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À. Int J Kannada Res 2017;3(4):86-90.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research