Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 4 Part B

2016, Vol. 2 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
¥Àæ®AiÀÄzÀ »£É߯É.É
Dr. SH Kakhandaki
Pages: 79-81  |  Viewed: 169  Downloaded: 45
India
2
¸À¥sÀÝgïºÁ¹ä CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÀUÀ¼À°è gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ aAvÀ£É
Girish MB
Pages: 82-85  |  Viewed: 177  Downloaded: 50
India
3
UÉÆë£À ºÁqÀÄ: FªÀgÉV£À ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉƸÀ NzÀÄ (`UÉÆë£À ºÁqÀÄ = ¸ÁwÛ÷éPÀ-vÁªÀĸÀ UÀÄtUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT')
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï
Pages: 86-91  |  Viewed: 221  Downloaded: 82
India
4
`ZÉÆêÀÄ£À zÀÄr'AiÀÄ ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ «±ÉèõÀuÉ
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï
Pages: 92-94  |  Viewed: 235  Downloaded: 106
India
5
ಅನುಭವದಿಂದ ಅನುಭವಾದಡೆಗೆ
Yankamma
Pages: 95-97  |  Viewed: 213  Downloaded: 94
India
6
ಅನುಭಾವ ದೀಪಗಳು
Yankamma
Pages: 98-101  |  Viewed: 220  Downloaded: 64
India
7
¸ÀgÀ¸ÀªÀÄä£À ¸ÀªÀiÁ¢ü: CvÀÈ¥ÀÛ DvÀäUÀ¼À C¯ÉzÁl (¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ)
Dr. Shivanand Hannchinal
Pages: 102-104  |  Viewed: 207  Downloaded: 79
India
8
²ªÁgÀ¥ÀlÖt - UÁæªÀiÁzsÀåAiÀÄ£
¸ÀªÉÃð±À ©.J¸ï
Pages: 105-109  |  Viewed: 191  Downloaded: 49
India
9
AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÀzÀ ¸ÀAPÀ®à»A¸ÉAiÀÄ §ºÀÄgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ
zÉÆgÉñÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 110-111  |  Viewed: 252  Downloaded: 111
India
10
PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀ£À¸ÀÄ: ¸Àé-¥ÉæÃgÀPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ
UÁtÂUÀgï J£ï
Pages: 112-116  |  Viewed: 222  Downloaded: 76
India
11
ಕುರುಬರ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕನೆಲೆ –ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 117-119  |  Viewed: 70  Downloaded: 30
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research