Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 4 Part B

2016, Vol. 2 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
¥Àæ®AiÀÄzÀ »£É߯É.É
Dr. SH Kakhandaki
Pages: 79-81  |  Viewed: 144  Downloaded: 30
India
2
¸À¥sÀÝgïºÁ¹ä CªÀgÀ ªÀÄPÀ̼À £ÁlPÀUÀ¼À°è gÁdQÃAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁfPÀ aAvÀ£É
Girish MB
Pages: 82-85  |  Viewed: 152  Downloaded: 38
India
3
UÉÆë£À ºÁqÀÄ: FªÀgÉV£À ªÁåSÁå£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ºÉƸÀ NzÀÄ (`UÉÆë£À ºÁqÀÄ = ¸ÁwÛ÷éPÀ-vÁªÀĸÀ UÀÄtUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT')
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï
Pages: 86-91  |  Viewed: 194  Downloaded: 67
India
4
`ZÉÆêÀÄ£À zÀÄr'AiÀÄ ªÀÄ£ÉÆêÉÊeÁÕ¤PÀ «±ÉèõÀuÉ
ªÉÄÊwæ ¨sÀmï
Pages: 92-94  |  Viewed: 213  Downloaded: 94
India
5
ಅನುಭವದಿಂದ ಅನುಭವಾದಡೆಗೆ
Yankamma
Pages: 95-97  |  Viewed: 183  Downloaded: 74
India
6
ಅನುಭಾವ ದೀಪಗಳು
Yankamma
Pages: 98-101  |  Viewed: 192  Downloaded: 45
India
7
¸ÀgÀ¸ÀªÀÄä£À ¸ÀªÀiÁ¢ü: CvÀÈ¥ÀÛ DvÀäUÀ¼À C¯ÉzÁl (¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£ÉAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jAiÀÄ «±ÉèõÀuÉ)
Dr. Shivanand Hannchinal
Pages: 102-104  |  Viewed: 180  Downloaded: 64
India
8
²ªÁgÀ¥ÀlÖt - UÁæªÀiÁzsÀåAiÀÄ£
¸ÀªÉÃð±À ©.J¸ï
Pages: 105-109  |  Viewed: 163  Downloaded: 34
India
9
AiÀıÉÆÃzsÀgÀ ZÀjvÀzÀ ¸ÀAPÀ®à»A¸ÉAiÀÄ §ºÀÄgÀÆ¥ÀUÀ¼ÀÄ
zÉÆgÉñÀ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 110-111  |  Viewed: 222  Downloaded: 100
India
10
PÀ£ÀßqÀ PÁªÀå ªÀÄvÀÄÛ PÀ£À¸ÀÄ: ¸Àé-¥ÉæÃgÀPÀ ¸ÀA§AzsÀUÀ¼ÀÄ
UÁtÂUÀgï J£ï
Pages: 112-116  |  Viewed: 195  Downloaded: 62
India
11
ಕುರುಬರ ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕನೆಲೆ –ತಾಳಿಕಟ್ಟೆ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ.ಎ.ಬಿ.
Pages: 117-119  |  Viewed: 53  Downloaded: 22
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research