Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 4 Part A

2016, Vol. 2 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
¸ÀĨsÁ¶vÀUÀ¼À°è fêÀ£À zÀ±Àð£À.
Dr Shreekrishna. H Kakhandaki
Pages: 01-05  |  Viewed: 237  Downloaded: 103
India
2
¥Áæw¤¢üPÀ PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ºÁ¸Àå¥ÀæeÉÕ
Laxmikant Hugar
Pages: 06-12  |  Viewed: 224  Downloaded: 86
India
3
«ÃuÁ ±ÁAvÉñÀégÀ CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è DvÀä¸ÀRåzÀ ±ÉÆÃzsÀ£É
Vanaja P, Dr. HA Sathyavathi
Pages: 13-16  |  Viewed: 228  Downloaded: 79
India
4
£ÀÈvÀÛ ªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ
C¤vÀ JZï ¹, ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£Áxï ZÀªÁuï
Pages: 17-21  |  Viewed: 173  Downloaded: 45
India
5
¯ÉÃ¥ÁQë ©üwÛ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è ¤gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥Àæ§Az, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Pages: 22-27  |  Viewed: 1158  Downloaded: 59
India
6
aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ eÁvÉæUÀ¼ÀÄ: «±ÉèõÀuÉ
§¸ÀªÀgÁd PÉ, ºÉZï, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 28-30  |  Viewed: 211  Downloaded: 67
India
7
±À§ÝzÉƼÀUÀt ¤±Àê§Ý : PÀ¥ÀÄà Q«AiÀÄ ©½AiÀÄ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼ÀÄ
qÁ.JZï.PÉ.ªÉAPÀmÉñÀ
Pages: 31-34  |  Viewed: 199  Downloaded: 62
India
8
PÁAiÀÄPÀ AiÉÆÃV d®UÁg
qÁ.JZï.PÉ.ªÉAPÀmÉñÀ
Pages: 35-39  |  Viewed: 199  Downloaded: 68
India
9
ºÉƸÀvÀ¯ÉªÀiÁj£À PÁªÀå : C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ ©ü£Àß £É¯ÉUÀ¼ÀÄ É
£À«Ã£ï PÀĪÀiÁgï ªÉÊ,J£ï, qÁ. PÉ ªÀĺÁ°AUÀ¨sÀmï
Pages: 40-42  |  Viewed: 234  Downloaded: 88
India
10
:²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ¢éÃ¥ÀzÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÀÄ:
¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 43-47  |  Viewed: 180  Downloaded: 48
India
11
ಕನ್ನಡಾನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ ಎಬಿ
Pages: 48-49  |  Viewed: 77  Downloaded: 33
India
12
ಹೆಗ್ಗಡದೇವಕೋಟೆ ತಾಲೂಕು ಶಾಸನಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ
ಡಾ.ಎಸ್.ಕೆ.ದೇವೇಗೌಡ
Pages: 50-53  |  Viewed: 117  Downloaded: 75
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research