Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2016, Vol. 2 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
¸ÀĨsÁ¶vÀUÀ¼À°è fêÀ£À zÀ±Àð£À.
Dr Shreekrishna. H Kakhandaki
Pages: 01-05  |  Viewed: 128  Downloaded: 50
India
2
¥Áæw¤¢üPÀ PÀ£ÀßqÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ºÁ¸Àå¥ÀæeÉÕ
Laxmikant Hugar
Pages: 06-12  |  Viewed: 103  Downloaded: 43
India
3
«ÃuÁ ±ÁAvÉñÀégÀ CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è DvÀä¸ÀRåzÀ ±ÉÆÃzsÀ£É
Vanaja P, Dr. HA Sathyavathi
Pages: 13-16  |  Viewed: 99  Downloaded: 30
India
4
£ÀÈvÀÛ ªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ
C¤vÀ JZï ¹, ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£Áxï ZÀªÁuï
Pages: 17-21  |  Viewed: 77  Downloaded: 8
India
5
¯ÉÃ¥ÁQë ©üwÛ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è ¤gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥Àæ§Az, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Pages: 22-27  |  Viewed: 789  Downloaded: 22
India
6
aPÀ̪ÀÄUÀ¼ÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ eÁvÉæUÀ¼ÀÄ: «±ÉèõÀuÉ
§¸ÀªÀgÁd PÉ, ºÉZï, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 28-30  |  Viewed: 111  Downloaded: 31
India
7
±À§ÝzÉƼÀUÀt ¤±Àê§Ý : PÀ¥ÀÄà Q«AiÀÄ ©½AiÀÄ PÀÄzÀÄgÉUÀ¼ÀÄ
qÁ.JZï.PÉ.ªÉAPÀmÉñÀ
Pages: 31-34  |  Viewed: 96  Downloaded: 22
India
8
PÁAiÀÄPÀ AiÉÆÃV d®UÁg
qÁ.JZï.PÉ.ªÉAPÀmÉñÀ
Pages: 35-39  |  Viewed: 86  Downloaded: 28
India
9
ºÉƸÀvÀ¯ÉªÀiÁj£À PÁªÀå : C£ÀĸÀAzsÁ£ÀzÀ ©ü£Àß £É¯ÉUÀ¼ÀÄ É
£À«Ã£ï PÀĪÀiÁgï ªÉÊ,J£ï, qÁ. PÉ ªÀĺÁ°AUÀ¨sÀmï
Pages: 40-42  |  Viewed: 121  Downloaded: 52
India
10
:²æÃgÀAUÀ¥ÀlÖt ¢éÃ¥ÀzÀ ¸ÁägÀPÀUÀ¼ÀÄ:
¸ÀA±ÉÆÃzsÀPÀgÀÄ, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ
Pages: 43-47  |  Viewed: 78  Downloaded: 16
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research