Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¯ÉÃ¥ÁQë ©üwÛ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è ¤gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ

2016, Vol. 2 Issue 4, Part A
¯ÉÃ¥ÁQë ©üwÛ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è ¤gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ
Author(s): ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥Àæ§Az, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Abstract: «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ®zÀ ©üwÛ avÀæUÀ¼À£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀzÀ «²µÀÖªÁzÀ ©üwÛ avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°AiÉÄAzÀÄ UÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ. LwºÁ¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ zÀȶ֬ÄAzÀ F avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°AiÀÄÄ ªÀĺÀvÀézÀ ¸ÁÜ£À ¥ÀqÉ¢zÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛjAzÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÁ®zÀªÀgÉUÉ ©üwÛ avÀæPÀ¯Á±ÉÊ°AiÀÄÄ ««zsÀ ºÀAvÀUÀ¼À°è ¨É¼ÀªÀtÂUÉ ºÉÆA¢zÉ. zÀQët ¨sÁgÀvÀzÁzÀåAvÀ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀ ©üwÛ avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°AiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀªÀ£ÀÄß ««zsÀ avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°UÀ¼ÁzÀ vÀ«Ä¼À£ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÉÃgÀ¼ÀzÀ ©üwÛ avÀæPÀ¯ÉUÀ¼À®èzÉ, ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÁAeÁªÀÇgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯É, vÉ®AUÁt ¥ÀoÀavÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zÉRͤ avÀæPÀ¯ÉUÀ¼À°è PÁtÄvÉÛêÉ. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ¢£ÁgÀ£Éà ±ÀvÀªÀiÁ£ÀzÀ°è gÀZÀ£ÉAiÀiÁzÀ F ±ÉÊ°AiÀÄ ©üwÛ avÀæPÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À£ÀÄß DAzsÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ ¯ÉÃ¥ÁQë JA§°è£À «ÃgÀ¨sÀzÀæ zÉêÁ®AiÀÄzÀ gÀAUÀªÀÄAl¥ÀzÀ°è PÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¥Àæ§AzsÀzÀ°è ©üwÛ avÀæUÀ¼À°è ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß «±Éèö¸À®Ä DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Pages: 22-27  |  1094 Views  44 Downloads
How to cite this article:
¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£À ¥Àæ§Az, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ. ¯ÉÃ¥ÁQë ©üwÛ avÀæPÀ¯ÉAiÀÄ°è ¤gÀÆ¥ÀuÁvÀäPÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ. Int J Kannada Res 2016;2(4):22-27.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research