Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 3 Part C

2016, Vol. 2 Issue 3, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀĸÀ£ÀÆgÀgÀ C¸ÀAUÀvÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ
Dr. Kavyashree G
Pages: 130-134  |  Viewed: 179  Downloaded: 61
India
2
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.
²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ J¸ï. ªÀÄÄUÀ½.
Pages: 135-138  |  Viewed: 196  Downloaded: 65
India
3
AiÀļÀAzÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀÀ ±Á¸À£À °¦PÁgÀgÀÄ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ .JA
Pages: 139-141  |  Viewed: 165  Downloaded: 39
India
4
C£ÀÄUÀæºÀªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ: ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯
Anitha H C, Dr. Soumya Manjunath Chavan
Pages: 142-144  |  Viewed: 2164  Downloaded: 30
India
5
¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT
gÀ« JA
Pages: 145-148  |  Viewed: 205  Downloaded: 54
India
6
C¯ÉªÀiÁj d£ÁAUÀ; ¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄ ¹zÀÞgÀ LwºÀåUÀ¼ÀÄ
qÁ: ªÉÊ.J.zÉêÀIĶ
Pages: 149-152  |  Viewed: 178  Downloaded: 40
India
7
£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÉÆÃUÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÁ®AiÀÄ-MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
qÁ.ºÉZï.J£ï .PÁ¼À¸Áé«Ä
Pages: 153-156  |  Viewed: 172  Downloaded: 41
India
8
£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁªÀåzÀ d£ÀªÀÄÄT aAvÀ£É
Dr. HK Venkatesha
Pages: 157-167  |  Viewed: 224  Downloaded: 110
India
9
ªÉÊ¢PÀ ªÁYä0iÀÄzÀ°è ªÁtÂdåzÀ G¯ÉèÃRÀ
Dr Shreekrishna. H Kakhandaki
Pages: 168-170  |  Viewed: 150  Downloaded: 32
India
10
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳು: ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಪ್ರೊ. ದೊರೇಶ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು
Pages: 171-174  |  Viewed: 1584  Downloaded: 1470
India
11
PÉ PÉ ºÉ¨ÁâgÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À°è eÁ£À¥ÀzÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ- MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£
C¤vÀ JZï ¹, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Pages: 175-179  |  Viewed: 128  Downloaded: 28
India
12
¸ÀAºÁgÀªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ – ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÉÊ° avÀæPÀ¯É
C¤vÀ JZï ¹, qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£Áxï ZÀªÁuï
Pages: 180-183  |  Viewed: 1137  Downloaded: 31
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research