Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 2 Issue 3 Part C

2016, Vol. 2 Issue 3, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀĸÀ£ÀÆgÀgÀ C¸ÀAUÀvÀ £ÁlPÀUÀ¼ÀÄ
Dr. Kavyashree G
Pages: 130-134  |  Viewed: 227  Downloaded: 94
India
2
¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¨sÁgÀvÀzÀ ²PÀët ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼ÀÄ.
²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ J¸ï. ªÀÄÄUÀ½.
Pages: 135-138  |  Viewed: 235  Downloaded: 88
India
3
AiÀļÀAzÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀÄ ¥Àj¸ÀgÀzÀÀ ±Á¸À£À °¦PÁgÀgÀÄ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ .JA
Pages: 139-141  |  Viewed: 206  Downloaded: 60
India
4
C£ÀÄUÀæºÀªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ: ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯
Anitha H C, Dr. Soumya Manjunath Chavan
Pages: 142-144  |  Viewed: 2258  Downloaded: 57
India
5
¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ zsÁ«ÄðPÀ ¹zÁÞAvÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁªÀÄÄT
gÀ« JA
Pages: 145-148  |  Viewed: 244  Downloaded: 77
India
6
C¯ÉªÀiÁj d£ÁAUÀ; ¸ÀÄqÀÄUÁqÀÄ ¹zÀÞgÀ LwºÀåUÀ¼ÀÄ
qÁ: ªÉÊ.J.zÉêÀIĶ
Pages: 149-152  |  Viewed: 229  Downloaded: 65
India
7
£ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ AiÉÆÃUÀ£ÀgÀ¹AºÀ zÉêÁ®AiÀÄ-MAzÀÄ CªÀ¯ÉÆÃPÀ£À
qÁ.ºÉZï.J£ï .PÁ¼À¸Áé«Ä
Pages: 153-156  |  Viewed: 205  Downloaded: 62
India
8
£ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ PÁªÀåzÀ d£ÀªÀÄÄT aAvÀ£É
Dr. HK Venkatesha
Pages: 157-167  |  Viewed: 271  Downloaded: 134
India
9
ªÉÊ¢PÀ ªÁYä0iÀÄzÀ°è ªÁtÂdåzÀ G¯ÉèÃRÀ
Dr Shreekrishna. H Kakhandaki
Pages: 168-170  |  Viewed: 187  Downloaded: 52
India
10
ನಾಗತಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಅವರ ಪ್ರವಾಸ ಕಥನಗಳು: ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಪ್ರೊ. ದೊರೇಶ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು
Pages: 171-174  |  Viewed: 2792  Downloaded: 2653
India
11
PÉ PÉ ºÉ¨ÁâgÀgÀ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À°è eÁ£À¥ÀzÀzÀ CA±ÀUÀ¼ÀÄ- MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£
C¤vÀ JZï ¹, ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðPÀgÀÄ, ªÀAzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ
Pages: 175-179  |  Viewed: 172  Downloaded: 53
India
12
¸ÀAºÁgÀªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ – ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÉÊ° avÀæPÀ¯É
C¤vÀ JZï ¹, qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£Áxï ZÀªÁuï
Pages: 180-183  |  Viewed: 1220  Downloaded: 53
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research