Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¸ÀAºÁgÀªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ – ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÉÊ° avÀæPÀ¯É

2016, Vol. 2 Issue 3, Part C
¸ÀAºÁgÀªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ – ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÉÊ° avÀæPÀ¯É
Author(s): C¤vÀ JZï ¹, qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£Áxï ZÀªÁuï
Abstract: zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°UÀ¼À°è MAzÁzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°AiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ PÀ¯Á¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀiÁVzÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ©üwÛavÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°AiÀÄ ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ¼À ªÉÄïÉ avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ±ÉʪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉʵÀÚªÀ ¥ËgÁtÂPÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀuÁU˻ˀ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À gÀZÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ°è ²æÃvÀvÀ餢ü JA§ UÀæAxÀ¢AzÀ ²ªÀ£À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀåQÛ¹gÀĪÀ ²ªÀ¤¢ü ¨sÁUÀ¢AzÀ ¸ÀAºÁgÀªÀÄÆwð gÀÆ¥ÀªÉʲµÀÖöåªÀ£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÁV DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ¥Àæ§AzsÀzÀ°è ‘PÁªÀÄzÀºÀ£ÀªÀÄÆwð', ‘PÁ¯ÁjªÀÄÆwð', ‘wæ¥ÀÄgÀ¸ÀAºÁgÀªÀÄÆwð', JA§ ²ªÀ£À ªÀÄÆgÀÄ ¸ÀAºÁgÀªÀÄÆwð ¸ÀégÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.
Pages: 180-183  |  1274 Views  72 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
C¤vÀ JZï ¹, qÁ. ¸ËªÀÄå ªÀÄAdÄ£Áxï ZÀªÁuï. ¸ÀAºÁgÀªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ – ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÉÊ° avÀæPÀ¯É. Int J Kannada Res 2016;2(3):180-183.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research