Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

C£ÀÄUÀæºÀªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ: ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯

2016, Vol. 2 Issue 3, Part C
C£ÀÄUÀæºÀªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ: ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯
Author(s): Anitha H C, Dr. Soumya Manjunath Chavan
Abstract: zÀQët ¨sÁgÀvÀzÀ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°UÀ¼À°è MAzÁzÀ ªÉÄʸÀÆgÀÄ ±ÉÊ°AiÀÄÄ «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°AiÀÄ ªÀÄÄAzÀĪÀgÉzÀ PÀ¯Á¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀiÁVzÉ. «dAiÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ©üwÛavÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°AiÀÄ ºÀ®ªÀÅ CA±ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄÊUÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÁUÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖUÀ¼À ªÉÄÃ¯É avÀæUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÁÝgÉ. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯Á ±ÉÊ°AiÀÄ°è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ±ÉʪÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉʵÀÚªÀ ¥ËgÁtÂPÀ PÀxÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÁgÀuÁUÀªÀÄ ±Á¸ÀÛçUÀ¼À£ÀÄß C£ÀĸÀj¹ PÀ¯ÁPÀÈwUÀ¼À gÀZÀ£É ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ°è ²æÃvÀvÀ餢ü JA§ UÀæAxÀ¢AzÀ ²ªÀ£À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß C©üªÀåQÛ¹gÀĪÀ ²ªÀ¤¢ü ¨sÁUÀ¢AzÀ C£ÀÄUÀæºÀªÀÄÆwð gÀÆ¥ÀªÉʲµÀÖöåªÀ£ÀÄß «±ÉèõÀuÉUÁV DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ. F ¥Àæ§AzsÀzÀ°è ‘QgÁvÁdÄð¤ÃAiÀĪÀÄÆwð', ‘ZÀAqÉñÁ£ÀÄUÀæºÀªÀÄÆwð', ‘ZÀPÀæzÁ£ÀªÀÄÆwð', JA§ ²ªÀ£À ªÀÄÆgÀÄ C£ÀÄUÀæºÀªÀÄÆwð gÀÆ¥ÀªÉʵÀÖöåUÀ¼À°è ¤gÀÆ¥ÀuÉAiÀÄ ±ÉÊ° ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëtUÀ¼À£ÀÄß «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.É
Pages: 142-144  |  2198 Views  37 Downloads
How to cite this article:
Anitha H C, Dr. Soumya Manjunath Chavan. C£ÀÄUÀæºÀªÀÄÆwð gÀÆ¥À ªÉʲµÀÖöåzÀ°è ²ªÀ£À C©üªÀåQÛ: ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¸ÁA¥ÀæzÁ¬ÄPÀ avÀæPÀ¯. Int J Kannada Res 2016;2(3):142-144.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research