Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 1 Issue 3 Part A

2015, Vol. 1 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ G½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞw
Dr. Vamadev HT
Pages: 01-05  |  Viewed: 244  Downloaded: 125
India
2
«zÁåyð QæÃAiÀiÁ²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdQÃAiÀÄ(¸Á»vÀå ¥ÀgÁªÀıÉð)
BG Kulkarni
Pages: 06-13  |  Viewed: 163  Downloaded: 49
India
3
¤eÁªÀÄ£À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ°è SÁ¸ÀV ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
Dr. P Nagabhushanagoud
Pages: 14-16  |  Viewed: 165  Downloaded: 41
India
4
qÁ||f.J¸ï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è: ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À «ªÀıÉð
qÁ||²ªÁ£ÀAzÀ JA.ºÀAa£Á¼À
Pages: 17-18  |  Viewed: 187  Downloaded: 64
India
5
¨Á£ÀĪÀÄĵÁÛPïCªÀgÀPÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ ¹ÛçøÀAªÉÃzÀ£É
Dr. BK Manjula
Pages: 19-21  |  Viewed: 1567  Downloaded: 74
India
6
±ÀAPÀgÀzÁ¹ªÀÄAiÀÄå:PÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁAiÉÄ
Dr. Nagendra Masuti
Pages: 22-26  |  Viewed: 158  Downloaded: 54
India
7
UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ±ÉÊPÀëtÂPÀ »£ÀßqÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁfPÀ,DyðPÀ,±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À¥ÀjuÁªÀÄ PÀÄjvÀÄ «±ÉèõÀuÉ)
Dr. Shivanand M Hanchinal
Pages: 30-33  |  Viewed: 171  Downloaded: 66
India
8
n.PÉ.gÁªÀÄgÁªï CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À¥ÀÄ£ÀgÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ: MAzÀÄ £ÉÆÃl
Dr. M Chikkanna
Pages: 34-37  |  Viewed: 190  Downloaded: 80
India
9
«±Àé zsÀªÀÄðUÀ¼À°è C»A¸É
GªÉÄñÀ PÀ. ¥Ánî
Pages: 38-42  |  Viewed: 188  Downloaded: 78
India
10
ಬಯಲೋಲ್ಲಾಸ: ಒಂದು ಪರಿಚಯ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ ಎಬಿ
Pages: 43-45  |  Viewed: 49  Downloaded: 19
India
11
ಡಾ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಥನ ಕುಶಲತೆ
ಡಾ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
Pages: 46-47  |  Viewed: 38  Downloaded: 16
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research