Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 1 Issue 3 Part A

2015, Vol. 1 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
²ªÀgÁªÀÄPÁgÀAvÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À°è ¥ÀæPÀÈw ªÀÄvÀÄÛ G½UÀªÀiÁ£Àå ¥ÀzÀÞw
Dr. Vamadev HT
Pages: 01-05  |  Viewed: 292  Downloaded: 155
India
2
«zÁåyð QæÃAiÀiÁ²Ã®vÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ gÁdQÃAiÀÄ(¸Á»vÀå ¥ÀgÁªÀıÉð)
BG Kulkarni
Pages: 06-13  |  Viewed: 199  Downloaded: 69
India
3
¤eÁªÀÄ£À DqÀ½vÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÊzÀgÁ¨Ázï PÀ£ÁðlPÀzÀ°è SÁ¸ÀV ²PÀët ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ
Dr. P Nagabhushanagoud
Pages: 14-16  |  Viewed: 195  Downloaded: 58
India
4
qÁ||f.J¸ï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À°è: ¸ÀªÀÄPÁ°Ã£À «ªÀıÉð
qÁ||²ªÁ£ÀAzÀ JA.ºÀAa£Á¼À
Pages: 17-18  |  Viewed: 225  Downloaded: 80
India
5
¨Á£ÀĪÀÄĵÁÛPïCªÀgÀPÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ ¹ÛçøÀAªÉÃzÀ£É
Dr. BK Manjula
Pages: 19-21  |  Viewed: 1675  Downloaded: 98
India
6
±ÀAPÀgÀzÁ¹ªÀÄAiÀÄå:PÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁAiÉÄ
Dr. Nagendra Masuti
Pages: 22-26  |  Viewed: 197  Downloaded: 69
India
7
UÁæ«ÄÃt ¨sÁUÀzÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ±ÉÊPÀëtÂPÀ »£ÀßqÉUÉ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ (¸ÁªÀiÁfPÀ,DyðPÀ,±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À¥ÀjuÁªÀÄ PÀÄjvÀÄ «±ÉèõÀuÉ)
Dr. Shivanand M Hanchinal
Pages: 30-33  |  Viewed: 214  Downloaded: 92
India
8
n.PÉ.gÁªÀÄgÁªï CªÀgÀ PÁzÀA§jUÀ¼À¥ÀÄ£ÀgÁªÀ¯ÉÆÃPÀ£ÀzÀ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀvÉ: MAzÀÄ £ÉÆÃl
Dr. M Chikkanna
Pages: 34-37  |  Viewed: 225  Downloaded: 100
India
9
«±Àé zsÀªÀÄðUÀ¼À°è C»A¸É
GªÉÄñÀ PÀ. ¥Ánî
Pages: 38-42  |  Viewed: 230  Downloaded: 98
India
10
ಬಯಲೋಲ್ಲಾಸ: ಒಂದು ಪರಿಚಯ
ಡಾ.ಬಾಳಪ್ಪ ಎಬಿ
Pages: 43-45  |  Viewed: 79  Downloaded: 33
India
11
ಡಾ.ಎಸ್.ಎಲ್. ಭೈರಪ್ಪನವರ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಥನ ಕುಶಲತೆ
ಡಾ. ಚಂದ್ರಾವತಿ ಶೆಟ್ಟಿ
Pages: 46-47  |  Viewed: 82  Downloaded: 39
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research