Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

¨Á£ÀĪÀÄĵÁÛPïCªÀgÀPÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ ¹ÛçøÀAªÉÃzÀ£É

2015, Vol. 1 Issue 3, Part A
¨Á£ÀĪÀÄĵÁÛPïCªÀgÀPÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ ¹ÛçøÀAªÉÃzÀ£É
Author(s): Dr. BK Manjula
Abstract: DzsÀĤPÀPˣ˧qÀPÀxÁ¸Á»vÀåªÀÅ «¥sÀÄ®ªÀÅ, ªÉÊ«zsÀåªÀÅ DV ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀªÀiÁdzÀJ¯ÁèzsÀªÀÄð, ¸ÀA¸ÀÌøwUÀ¼À£ÀÄߥÀæw¤¢üPÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄPÀAqÀħgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ C®QëvÀPÉÌ M¼ÀUÁzÀ ¸ÀªÀiÁd, d£À, ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀªÁ¢UÀ¼À zÀ¨Áâ½PÉ, ±ÉÆõÀuÉUÀ¼À£ÀÄß DAiÀiÁ ªÀUÀð, ¸ÀªÀiÁdUÀ½AzÀ §AzÀ §gÀºÀUÁgÀgÀÄ C£ÁªÀgÀtUÉƽ¹zÁÝgÉ. ªÀÄĹèA ¯ÉÆÃPÀzÀ §zÀÄPÀ£ÀÄß, vÁªÀÅPÀAqÀ, vÀªÀÄäC£ÀĨsÀªÀPÉÌ §AzÀzÀÝ£ÀÄß ¨Á£ÀĪÀÄĵÁÛPïPÀxÁgÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. ¨Á£ÀĪÀÄĵÁÛPïCªÀgÀ \'¨ÉAQ ªÀļÉ\' PÀxÁ¸ÀAPÀ®£ÀzÀ PÀxÉUÀ¼À°è£À DzsÀĤPÀvÉ, ¸ÀA¸ÀÌøw, §ÄPÁð, RvÀßUÀ¼À«ZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæw¨sÀl£ÉAiÀÄ £É¯ÉUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄCzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¹ÛçòPÀët, ¹ÛçøÁéªÀ®A£É, zsÀªÀÄð, ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄvÉ, PÁ£ÀƤ£À CjªÀÅ, zsÁ«ÄðPÀDZÀgÀuÉAiÀÄ »A¢£À ¸ÁéxÀðvÉUÀ¼À£ÀÄß E°è ªÀÄÄRåªÁVUÀÄgÀÄw¸À¯ÁVzÉ.
Pages: 19-21  |  1706 Views  109 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
Dr. BK Manjula. ¨Á£ÀĪÀÄĵÁÛPïCªÀgÀPÀxÀ£À ¸Á»vÀåzÀ ¹ÛçøÀAªÉÃzÀ£É. Int J Kannada Res 2015;1(3):19-21.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research