Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2021, Vol. 7 Issue 4, Part D
S. No. Title and Authors Name Country
1
zÀQët PÀ£ÀßqÀzÀ°è ªÀ¸ÁºÀvÀıÁ» D½éPÉ ¥ÀƪÀðzÀ ¨sÀÆMqÉvÀ£À
qÁ. ¨sÁ¸ÀÌgÀ ±ÉnÖ J¸ï
Pages: 223-225  |  Viewed: 31  Downloaded: 27
India
2
PÀĪÉA¥ÀÄ £ÁlPÀUÀ¼À°è C©üªÀåQÛUÉÆArgÀĪÀ zÁ±Àð¤PÀvÉ
Dr Roopa MP
Pages: 226-228  |  Viewed: 21  Downloaded: 17
India
3
ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಮಂಟೇಸ್ವಾಮಿ
Dr. Swetharani H
Pages: 229-232  |  Viewed: 20  Downloaded: 17
India
4
ಬಡಗು ತಿಟ್ಟಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ
Dr. Udayakumar Shetty
Pages: 233-236  |  Viewed: 59  Downloaded: 57
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research