Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 4 Part B

2021, Vol. 7 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
qÁ. JZï.JA ªÀĺÉñï
Pages: 74-77  |  Viewed: 154  Downloaded: 86
India
2
¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ°Ã¯ÉAiÀÄ ¨sÁµÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ
²æÃ. ²æñÉÊ®
Pages: 78-82  |  Viewed: 112  Downloaded: 35
India
3
ಕನ್ನಡ ಚಂಪೂ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮಾರ್ಗ-ದೇಸಿ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Pages: 83-89  |  Viewed: 1766  Downloaded: 297
India
4
d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¸ÀA¨sÀæªÀÄ-¸ÀAPÀl
qÁ. ¥ÀĵÀà¨sÁgÀw Dgï.J
Pages: 90-94  |  Viewed: 129  Downloaded: 65
India
5
ಕಿ. ರಂ. ನಾಗರಾಜ ಅವರ ಸಂಸ್ಕøತಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾದರಿ
ಮುಸ್ತಫಾ ಕೆ.ಎಚ್
Pages: 95-101  |  Viewed: 109  Downloaded: 51
India
6
ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£À ¸ÁägÀPÀ ²®àUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
qÁ.±À²PÀĪÀiÁgÀ.J¸ï
Pages: 102-108  |  Viewed: 137  Downloaded: 67
India
7
±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ‘¸ÀÆvÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËqsÀå’ UÀ¼À ¤gÁPÀgÀuÉ
qÁ JZï.JA. ªÀĺÉñï
Pages: 109-111  |  Viewed: 147  Downloaded: 90
India
8
ಮಹಾಭಾರತದ ಕಲಿಕರ್ಣ – ಒಬ್ಬ ದುರಂತ ನಾಯಕ
Dr. M Govind Pai
Pages: 112-126  |  Viewed: 386  Downloaded: 328
India
9
ಸಗರನಾಡಿನ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
ರಶ್ಮಿ ಎ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಡಾ. ಎಸ್.ಜಿ. ಚಲವಾದಿ
Pages: 127-130  |  Viewed: 106  Downloaded: 45
India
10
PÀ£ÀßqÀ ¹¤ªÀiÁ gÀAUÀPÉÌ qÁ. CA§jñïgÀªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ: MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
£ÀA¢¤ PÉ.J¯ï, qÁ. J£ï.ªÀĪÀÄvÀ
Pages: 131-135  |  Viewed: 122  Downloaded: 67
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research