Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 4 Part B

2021, Vol. 7 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀÌöÈw
qÁ. JZï.JA ªÀĺÉñï
Pages: 74-77  |  Viewed: 120  Downloaded: 71
India
2
¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ°Ã¯ÉAiÀÄ ¨sÁµÁAvÀgÀUÀ¼ÀÄ
²æÃ. ²æñÉÊ®
Pages: 78-82  |  Viewed: 79  Downloaded: 22
India
3
ಕನ್ನಡ ಚಂಪೂ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮಾರ್ಗ-ದೇಸಿ ಮುಖಾಮುಖಿ
ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Pages: 83-89  |  Viewed: 1444  Downloaded: 225
India
4
d£À¥ÀzÀ ¸Á»vÀåzÀ°è ¸ÀA¨sÀæªÀÄ-¸ÀAPÀl
qÁ. ¥ÀĵÀà¨sÁgÀw Dgï.J
Pages: 90-94  |  Viewed: 91  Downloaded: 42
India
5
ಕಿ. ರಂ. ನಾಗರಾಜ ಅವರ ಸಂಸ್ಕøತಿ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾದರಿ
ಮುಸ್ತಫಾ ಕೆ.ಎಚ್
Pages: 95-101  |  Viewed: 73  Downloaded: 29
India
6
ºÁ¸À£À f¯ÉèAiÀÄ ±Á¸À£À ¸ÁägÀPÀ ²®àUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
qÁ.±À²PÀĪÀiÁgÀ.J¸ï
Pages: 102-108  |  Viewed: 89  Downloaded: 43
India
7
±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è ‘¸ÀÆvÀPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiËqsÀå’ UÀ¼À ¤gÁPÀgÀuÉ
qÁ JZï.JA. ªÀĺÉñï
Pages: 109-111  |  Viewed: 113  Downloaded: 67
India
8
ಮಹಾಭಾರತದ ಕಲಿಕರ್ಣ – ಒಬ್ಬ ದುರಂತ ನಾಯಕ
Dr. M Govind Pai
Pages: 112-126  |  Viewed: 219  Downloaded: 176
India
9
ಸಗರನಾಡಿನ ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ
ರಶ್ಮಿ ಎ.ಎಸ್. ಮತ್ತು ಡಾ. ಎಸ್.ಜಿ. ಚಲವಾದಿ
Pages: 127-130  |  Viewed: 77  Downloaded: 27
India
10
PÀ£ÀßqÀ ¹¤ªÀiÁ gÀAUÀPÉÌ qÁ. CA§jñïgÀªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ: MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
£ÀA¢¤ PÉ.J¯ï, qÁ. J£ï.ªÀĪÀÄvÀ
Pages: 131-135  |  Viewed: 97  Downloaded: 50
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research