Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

ಕನ್ನಡ ಚಂಪೂ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮಾರ್ಗ-ದೇಸಿ ಮುಖಾಮುಖಿ

2021, Vol. 7 Issue 4, Part B
ಕನ್ನಡ ಚಂಪೂ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮಾರ್ಗ-ದೇಸಿ ಮುಖಾಮುಖಿ
Author(s): ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Abstract: ‘ಚಂಪೂ’ ಕನ್ನಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರ. ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಕತೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಚಂಪೂ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಚಂಪೂ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ- ಕನ್ನಡ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಚಂಪೂ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಕನ್ನಡಕ್ಕೇ ವಿಶಿಷ್ಟವೆನ್ನಬಹುದಾದ ಚಂಪೂವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಂಪೂ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿಗಳು ಕಾವ್ಯ ರಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನೂರಾರು ಚಂಪೂ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ‘ಚಂಪೂ’ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ.
Pages: 83-89  |  1585 Views  249 Downloads
How to cite this article:
ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ. ಕನ್ನಡ ಚಂಪೂ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಮಾರ್ಗ-ದೇಸಿ ಮುಖಾಮುಖಿ. Int J Kannada Res 2021;7(4):83-89.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research