Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 3 Part A

2021, Vol. 7 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಬಾಲರಾಜು ಬಿ.ವಿ.
Pages: 01-06  |  Viewed: 172  Downloaded: 84
India
2
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣೆಯರು
Suvarna Patil
Pages: 07-10  |  Viewed: 140  Downloaded: 87
India
3
vÀļÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À: ¥ÀAZÀªÀnAiÀÄ°è gÁªÀÄgÁdå
ಶ್ರೀಶ ಕುಮಾರ.ಪಿ
Pages: 11-14  |  Viewed: 128  Downloaded: 69
India
4
ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಗಿಕಗಳು
ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Pages: 15-24  |  Viewed: 442  Downloaded: 69
India
5
ಸುರುಪುರದ ಬಂಡಾಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÉƸÀªÀĤ
Pages: 25-26  |  Viewed: 104  Downloaded: 41
India
6
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ‘eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä’ £ÁlPÀzÀ°è: ¥ÀÄgÀµÀ ¥ÀæzsÁ£À ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Channabasava
Pages: 27-29  |  Viewed: 137  Downloaded: 54
India
7
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಭೇದ
Dr. Shivashankar V Managundi
Pages: 30-35  |  Viewed: 95  Downloaded: 35
India
8
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೇರುಪುರುಷ ಸಂತಬಾಳುಮಾಮಾ
ಡಾ. ವಗ್ಗಿ ಖಂಡಪ್ಪ ಗಣಪತಿ
Pages: 36-38  |  Viewed: 94  Downloaded: 34
India
9
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಮಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ್ಬ
ಡಾ.ಕೆ.ಕೋಮಲಾ, ಡಾ.ಗೀತಾ.ಪಿ.
Pages: 39-43  |  Viewed: 74  Downloaded: 21
India
10
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಟಿ, ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಮಹಾವರ್ಕರ್
Pages: 44-46  |  Viewed: 110  Downloaded: 48
India
11
ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯದ ಉದಯ ಅಥವಾ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಿರುಪರಿಚಯ
Dr. M Govind Pai
Pages: 47-54  |  Viewed: 102  Downloaded: 36
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research