Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 3 Part A

2021, Vol. 7 Issue 3, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು
ಬಾಲರಾಜು ಬಿ.ವಿ.
Pages: 01-06  |  Viewed: 107  Downloaded: 46
India
2
ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಶರಣೆಯರು
Suvarna Patil
Pages: 07-10  |  Viewed: 80  Downloaded: 51
India
3
vÀļÀÄ AiÀÄPÀëUÁ£À: ¥ÀAZÀªÀnAiÀÄ°è gÁªÀÄgÁdå
ಶ್ರೀಶ ಕುಮಾರ.ಪಿ
Pages: 11-14  |  Viewed: 62  Downloaded: 28
India
4
ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ಥಳನಾಮಗಳಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಗಿಕಗಳು
ಡಾ.ಕೆ.ಶಿವಾನಂದಯ್ಯ
Pages: 15-24  |  Viewed: 264  Downloaded: 21
India
5
ಸುರುಪುರದ ಬಂಡಾಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÉƸÀªÀĤ
Pages: 25-26  |  Viewed: 55  Downloaded: 19
India
6
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ ‘eÉÆÃPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä’ £ÁlPÀzÀ°è: ¥ÀÄgÀµÀ ¥ÀæzsÁ£À ¥Àæ¨sÀÄvÀé ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
Channabasava
Pages: 27-29  |  Viewed: 73  Downloaded: 22
India
7
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಭೇದ
Dr. Shivashankar V Managundi
Pages: 30-35  |  Viewed: 41  Downloaded: 10
India
8
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೇರುಪುರುಷ ಸಂತಬಾಳುಮಾಮಾ
ಡಾ. ವಗ್ಗಿ ಖಂಡಪ್ಪ ಗಣಪತಿ
Pages: 36-38  |  Viewed: 44  Downloaded: 9
India
9
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಮಿ ಸಮಿತಿಗಳ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ್ಬ
ಡಾ.ಕೆ.ಕೋಮಲಾ, ಡಾ.ಗೀತಾ.ಪಿ.
Pages: 39-43  |  Viewed: 30  Downloaded: 2
India
10
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ
ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಟಿ, ಡಾ.ಎಂ.ಬಿ.ಮಹಾವರ್ಕರ್
Pages: 44-46  |  Viewed: 60  Downloaded: 23
India
11
ಮರ್ತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯದ ಉದಯ ಅಥವಾ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಿರುಪರಿಚಯ
Dr. M Govind Pai
Pages: 47-54  |  Viewed: 52  Downloaded: 13
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research