Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 7 Issue 1 Part B

2021, Vol. 7 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
Sanskrit domination: Defending strategy of Kannada
Dr. Radhakrishna N Bellur
Pages: 66-69  |  Viewed: 115  Downloaded: 42
India
2
GzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ»¼É
ZÉÃvÀ£Á ºÉUÀqÉ
Pages: 70-73  |  Viewed: 104  Downloaded: 45
India
3
ಕುವೆಂಪು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಬಿಂಬಗಳು
ಸೌಮ್ಯಎಚ್ಎಲ್
Pages: 74-77  |  Viewed: 149  Downloaded: 77
India
4
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವರ್ತಕರು (ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ)
ಡಾ.ಗುರುರಾಜ ಎಸ್. ನವಲಗುಂದ
Pages: 78-85  |  Viewed: 97  Downloaded: 31
India
5
ಕೈಲಾಸ೦ರ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾ೦ತ
ಶ್ರೀರಾಮ. ಎ೦
Pages: 86-88  |  Viewed: 86  Downloaded: 21
India
6
ºÉƸÀvÀ£ÀPÉÌ PÀ¯Á«zÀ£À ªÀÄ£ÉÆà ªÉÊeÁÕ¤PÀ PÁgÀtUÀ¼ÀÄ
qÁ. J. J¯ï. zÉøÁ¬Ä
Pages: 89-91  |  Viewed: 93  Downloaded: 19
India
7
ಜೈನಧರ್ಮ ಸಮನ್ವಯತೆ- ‘ವೈದಿಕಧರ್ಮ: ಲೌಕಿಕತೆ-ಅಲೌಕಿಕತೆ’
ಶ್ರೀಮತಿ. ಕವಿತಾ ಬಿ
Pages: 92-99  |  Viewed: 115  Downloaded: 45
India
8
शारीरिक मानसिकारोग्ययोः विषये सनातन भारतीय ज्ञानस्य प्रस्तुतता
Dr. Narayana KH
Pages: 100-109  |  Viewed: 113  Downloaded: 48
India
9
zÁªÀtUÉgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ avÀæzÀÄUÀð £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄÆ®PÀ gÉ樀 ¸ÁjUÉ ¸ÀA¥ÀPÀðzÀ CªÀ±ÀÀåPÀvÉ
qÁ.d£ÁzÀð£À
Pages: 110-114  |  Viewed: 89  Downloaded: 19
India
10
ಡಾ .ರಾಗೌ (ರಾಮೇಗೌಡ)
ಡಾ.ಸೀತಾ.ಹೆಚ್.ಎನ್.
Pages: 115-121  |  Viewed: 165  Downloaded: 90
India
11
ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಸ್ತ್ರೀಪರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಕವಯತ್ರಿಯರು
ಡಾ. ಎಂ ಚಿಕ್ಕಣ
Pages: 122-127  |  Viewed: 59  Downloaded: 32
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research