Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 4 Part B

2020, Vol. 6 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
«.PÀÈ. UÉÆÃPÁPÀgÀ ‘ªÀÄ£ÀÄPÀÄ® ºÀA¸ÀPÁAqÀ’ zÀ «±ÉèõÀuÉ
qÁ. PÀȵÉÆÚÃfgÁªï n. JA.
Pages: 77-82  |  Viewed: 103  Downloaded: 27
India
2
¹zÁÞxÀð §ÄzÀÞ£ÁUÀĪÀ gÁwæ: ªÀĺÁgÁwæ â
J¸ï.¹zÉÝÃUËq
Pages: 83-85  |  Viewed: 88  Downloaded: 21
India
3
12 §ÄqÀPÀlÄÖ PÉÆgÀZÀ ¨sÁµÉAiÀÄ zsÀ餪ÀiÁ ¥ÀæQæAiÉÄUÀ¼ÀÄ; MAzÀÄ «ªÉÃZÀ£
qÁ. PÉ. «. dAiÀÄ¥Àà
Pages: 86-88  |  Viewed: 102  Downloaded: 34
India
4
PÀ£ÀßqÀ £Ár£À C¹ävÉ
dû«ÄÃgï CºÀªÀÄzï
Pages: 89-90  |  Viewed: 97  Downloaded: 34
India
5
ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ: ಲಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಧ್ವನಿ
ಸುಶೀಲಾದೇವಿ ಬಿ ಬೇಟಗೇರಿ
Pages: 91-95  |  Viewed: 84  Downloaded: 25
India
6
ಸ್ತ್ರೀ ಸಂವೇದನೆಯ ಶೋಧ: ತೇಲಾಡುವ ಮೋಡಗಳು
Dr. NR Chandregowda
Pages: 96-102  |  Viewed: 104  Downloaded: 40
India
7
ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಕನ್ನಡಪರ ಚಿಂತನೆಗಳು
ಡಾ. ಎಂ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
Pages: 103-106  |  Viewed: 90  Downloaded: 31
India
8
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಧ್ಯಯ£
ವಿನಯ್.ಎಂ
Pages: 107-109  |  Viewed: 91  Downloaded: 27
India
9
ಅರಿದೊಡೆ ಶರಣ, ಮರೆದೊಡೆ ಮಾನª್ಬ
ಡಾ. ಪದ್ಮಕರ್
Pages: 110-112  |  Viewed: 116  Downloaded: 26
India
10
ನೂರೊಂದಯ್ಯ
ಡಾ.ಕೆ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್
Pages: 113-117  |  Viewed: 120  Downloaded: 49
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research