Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 4 Part A

2020, Vol. 6 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
zÉÆA©zÁ¸À d£ÁAUÀzÀªÀgÀ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §zÀÄPÀÄ
qÁ.JA.PÉ. zÉêÀ¥Àà
Pages: 01-04  |  Viewed: 183  Downloaded: 76
India
2
ºÉÆ£ÀߺÉÆvÁÛgÉ
qÁ.PÉ.ZÀAzÀæPÁAvï
Pages: 05-07  |  Viewed: 174  Downloaded: 60
India
3
±ÀgÀt gÉêÀ¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ fêÀ£À-¸ÁzsÀ£É â
gÁåªÀªÀiÁä §¸ÀªÀgÁd
Pages: 08-21  |  Viewed: 170  Downloaded: 58
India
4
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ದಾನ-ದತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ
ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಎಸ್
Pages: 22-25  |  Viewed: 160  Downloaded: 47
India
5
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಗುರು’ವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕೆಂಡಗಣ್ಣೇಗೌಡ
Pages: 26-28  |  Viewed: 206  Downloaded: 88
India
6
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸರ್ವೋದಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ
ಸೌಮ್ಯಾ.ಕೆ.ಸಿ.
Pages: 29-31  |  Viewed: 187  Downloaded: 68
India
7
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು
ನಿಯಾಝ್ ಪಿ
Pages: 32-39  |  Viewed: 200  Downloaded: 77
India
8
DAiÀÄÝQÌ ®PÀ̪ÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÝQÌ ªÀiÁgÀAiÀÄå CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è zÁA¥ÀvÀå ²¸ÀÄÛ
²ªÀPÀĪÀiÁgï. Dgï
Pages: 40-43  |  Viewed: 208  Downloaded: 82
India
9
±ÀgÀtgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁUÀÈw
qÁ. ¥ÀzÁäPÀg. C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄnÖ
Pages: 44-48  |  Viewed: 167  Downloaded: 80
India
10
zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
AiÀÄÄ. ¹. ªÀĺÉñï
Pages: 49-51  |  Viewed: 175  Downloaded: 93
India
11
ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿ: ಸಮಾನತೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ
ಡಾ. ಸಮತಾ ಬಿ ದೇಶಮಾನೆ
Pages: 52-55  |  Viewed: 92  Downloaded: 39
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research