Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 4 Part A

2020, Vol. 6 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
zÉÆA©zÁ¸À d£ÁAUÀzÀªÀgÀ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §zÀÄPÀÄ
qÁ.JA.PÉ. zÉêÀ¥Àà
Pages: 01-04  |  Viewed: 152  Downloaded: 56
India
2
ºÉÆ£ÀߺÉÆvÁÛgÉ
qÁ.PÉ.ZÀAzÀæPÁAvï
Pages: 05-07  |  Viewed: 141  Downloaded: 39
India
3
±ÀgÀt gÉêÀ¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ fêÀ£À-¸ÁzsÀ£É â
gÁåªÀªÀiÁä §¸ÀªÀgÁd
Pages: 08-21  |  Viewed: 136  Downloaded: 38
India
4
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ದಾನ-ದತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ
ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಎಸ್
Pages: 22-25  |  Viewed: 131  Downloaded: 33
India
5
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಗುರು’ವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕೆಂಡಗಣ್ಣೇಗೌಡ
Pages: 26-28  |  Viewed: 176  Downloaded: 70
India
6
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸರ್ವೋದಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ
ಸೌಮ್ಯಾ.ಕೆ.ಸಿ.
Pages: 29-31  |  Viewed: 158  Downloaded: 52
India
7
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರು
ನಿಯಾಝ್ ಪಿ
Pages: 32-39  |  Viewed: 162  Downloaded: 54
India
8
DAiÀÄÝQÌ ®PÀ̪ÀÄä ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÝQÌ ªÀiÁgÀAiÀÄå CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À°è zÁA¥ÀvÀå ²¸ÀÄÛ
²ªÀPÀĪÀiÁgï. Dgï
Pages: 40-43  |  Viewed: 177  Downloaded: 70
India
9
±ÀgÀtgÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ eÁUÀÈw
qÁ. ¥ÀzÁäPÀg. C±ÉÆÃPÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀÄnÖ
Pages: 44-48  |  Viewed: 135  Downloaded: 67
India
10
zÉêÀ£ÀÆgÀÄ ªÀĺÁzÉêÀ CªÀgÀ PÀvÉUÀ¼À°è ¥ÀæwgÉÆÃzsÀzÀ £É¯ÉUÀ¼ÀÄ
AiÀÄÄ. ¹. ªÀĺÉñï
Pages: 49-51  |  Viewed: 151  Downloaded: 82
India
11
ಮಹಿಳಾ ಚಳುವಳಿ: ಸಮಾನತೆ, ಮೀಸಲಾತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣ
ಡಾ. ಸಮತಾ ಬಿ ದೇಶಮಾನೆ
Pages: 52-55  |  Viewed: 48  Downloaded: 20
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research