Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2020, Vol. 6 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
zÉÆA©zÁ¸À d£ÁAUÀzÀªÀgÀ DyðPÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ §zÀÄPÀÄ
qÁ.JA.PÉ. zÉêÀ¥Àà
Pages: 01-04  |  Viewed: 9  Downloaded: 6
India
2
ºÉÆ£ÀߺÉÆvÁÛgÉ
qÁ.PÉ.ZÀAzÀæPÁAvï
Pages: 05-07  |  Viewed: 9  Downloaded: 7
India
3
±ÀgÀt gÉêÀ¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀ fêÀ£À-¸ÁzsÀ£É â
gÁåªÀªÀiÁä §¸ÀªÀgÁd
Pages: 08-21  |  Viewed: 10  Downloaded: 8
India
4
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಚಾಲುಕ್ಯರ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅರಸರ ಕಾಲದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ದಾನ-ದತ್ತಿ ನೀಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ
ರಾಘವೇಂದ್ರ. ಎಸ್
Pages: 22-25  |  Viewed: 1  Downloaded: 1
India
5
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ‘ಗುರು’ವಿನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ
ಡಾ. ಸಿ.ಎಸ್. ಕೆಂಡಗಣ್ಣೇಗೌಡ
Pages: 26-28  |  Viewed: 2  Downloaded: 2
India
6
ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸರ್ವೋದಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ
ಸೌಮ್ಯಾ.ಕೆ.ಸಿ.
Pages: 29-31  |  Viewed: 0  Downloaded: 0
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research