Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 1 Part C

2020, Vol. 6 Issue 1, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
¸ÀªÀðdÕ ªÀÄvÀÄÛ wgÀĪÀ¼ÀÄîªÀgï CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£À
qÁ. wªÀiÁägÉrØ n
Pages: 135-138  |  Viewed: 169  Downloaded: 44
India
2
§zÀÄQ£ÀÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
§ªÀÄä£ÀPÀnÖ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, qÁ.gÁªÀÄPÀȵÀÚ JA. ªÀÄgÁoÉ
Pages: 139-142  |  Viewed: 162  Downloaded: 51
India
3
LwºÀåUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ
qÁ. VgÉÃUËqÀ CgÀ½ºÀ½î
Pages: 143-147  |  Viewed: 151  Downloaded: 45
India
4
¥ÉÆæ. ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É
ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ AiÀÄAPÀtÚ
Pages: 148-149  |  Viewed: 163  Downloaded: 37
India
5
ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರ “ತಾಯಿ” ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಉರುಗಮ್ಮನ
ಶ್ರೀರಾಮ .ಎ೦
Pages: 150-152  |  Viewed: 248  Downloaded: 121
India
6
PÀ¯Áåt ZÁ¼ÀÄPÀågÀ PÁ®zÀ zÀ±ÀªÀAzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAiÀÄ vÉjUÉ: MAzÀÄ ZÁjwæPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
¨sÀgÀvï J. ¹.
Pages: 153-156  |  Viewed: 184  Downloaded: 42
India
7
ºÀj-ºÀgÀ-ºÀdgÀvïUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀAUÀªÀÄ
qÁ. ¥ÀÆtÂðªÀÄ J¸ï.
Pages: 157-161  |  Viewed: 200  Downloaded: 42
India
8
§¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ:¥Àæ¨sÀÄvÀé «gÉÆâü £ÀqÉ
²ªÀPÀĪÀiÁgï. Dgï
Pages: 162-165  |  Viewed: 268  Downloaded: 70
India
9
ªÀÄPÀ̼À ªÉÄïÁUÀĪÀ ¯ÉÊAVPÀ zËdð£ÀåUÀ¼ÀÄ
N Janardhana, Lokesh, Hemavathi, Usha Kiran KT
Pages: 166-168  |  Viewed: 168  Downloaded: 40
India
10
¸ÀAvÀ ¸Á»vÀåzÀ°è £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
¯ÉÆûvï.¦
Pages: 169-171  |  Viewed: 164  Downloaded: 53
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research