Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 6 Issue 1 Part C

2020, Vol. 6 Issue 1, Part C
S. No. Title and Authors Name Country
1
¸ÀªÀðdÕ ªÀÄvÀÄÛ wgÀĪÀ¼ÀÄîªÀgï CªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼À vË®¤PÀ CzsÀåAiÀÄ£À
qÁ. wªÀiÁägÉrØ n
Pages: 135-138  |  Viewed: 212  Downloaded: 74
India
2
§zÀÄQ£ÀÀ ZÀ¼ÀĪÀ½ C£ÁªÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ JgÀqÀÄ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ
§ªÀÄä£ÀPÀnÖ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ, qÁ.gÁªÀÄPÀȵÀÚ JA. ªÀÄgÁoÉ
Pages: 139-142  |  Viewed: 212  Downloaded: 81
India
3
LwºÀåUÀ¼À°è ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀÄ
qÁ. VgÉÃUËqÀ CgÀ½ºÀ½î
Pages: 143-147  |  Viewed: 201  Downloaded: 71
India
4
¥ÉÆæ. ªÀiÁ®w ¥ÀlÖt±ÉnÖAiÀĪÀgÀ PÀ«vÉAiÀÄ°è ¹Ûçà ¸ÀAªÉÃzÀ£É
ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ AiÀÄAPÀtÚ
Pages: 148-149  |  Viewed: 206  Downloaded: 63
India
5
ಬೆಸಗರಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣನವರ “ತಾಯಿ” ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಉರುಗಮ್ಮನ
ಶ್ರೀರಾಮ .ಎ೦
Pages: 150-152  |  Viewed: 463  Downloaded: 318
India
6
PÀ¯Áåt ZÁ¼ÀÄPÀågÀ PÁ®zÀ zÀ±ÀªÀAzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ¹zÁÞAiÀÄ vÉjUÉ: MAzÀÄ ZÁjwæPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
¨sÀgÀvï J. ¹.
Pages: 153-156  |  Viewed: 226  Downloaded: 68
India
7
ºÀj-ºÀgÀ-ºÀdgÀvïUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌøw ¸ÀAUÀªÀÄ
qÁ. ¥ÀÆtÂðªÀÄ J¸ï.
Pages: 157-161  |  Viewed: 248  Downloaded: 65
India
8
§¸ÀªÀtÚ£ÀªÀgÀ ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ:¥Àæ¨sÀÄvÀé «gÉÆâü £ÀqÉ
²ªÀPÀĪÀiÁgï. Dgï
Pages: 162-165  |  Viewed: 306  Downloaded: 93
India
9
ªÀÄPÀ̼À ªÉÄïÁUÀĪÀ ¯ÉÊAVPÀ zËdð£ÀåUÀ¼ÀÄ
N Janardhana, Lokesh, Hemavathi, Usha Kiran KT
Pages: 166-168  |  Viewed: 214  Downloaded: 69
India
10
¸ÀAvÀ ¸Á»vÀåzÀ°è £ÉÊwPÀ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
¯ÉÆûvï.¦
Pages: 169-171  |  Viewed: 204  Downloaded: 73
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research