Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 4 Part B

2019, Vol. 5 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
33 UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÈPÀëzÉêÀvÉ : D®zÀPÉÆA¨É CªÀÄä vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ UÀÄ©â-vÁ¯ÉÆèÃPï – f.ºÉƸÀºÀ½î
Jagadeesha M and Dr. Nagaraja S
Pages: 64-68  |  Viewed: 218  Downloaded: 68
India
2
ªÀtðavÀæ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è £ÁAiÀÄPÀ-£Á¬ÄPÁ ¨sÁªÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£É
ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ PÉ. Dgï, qÁ. ಕೆ. ಕುಮಾರ.
Pages: 69-73  |  Viewed: 853  Downloaded: 60
India
3
zÀ°vÀ ¸Á»vÀå: qÁ.©Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï
¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ºÀÄ£Àß½î
Pages: 74-76  |  Viewed: 392  Downloaded: 80
India
4
PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼À°è ¹ÛçøÀAªÉÃzÀ£
qÁ. JA. gÀAUÀ¸Áé«Ä
Pages: 77-80  |  Viewed: 217  Downloaded: 75
India
5
¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄ eÁvÉæ
qÁ. ¸ÀAfêÀ Dgï. £ÁAiÀÄPÀ
Pages: 81-86  |  Viewed: 198  Downloaded: 72
India
6
ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ
qÁ gÀÆvÁ ¥Àæ¨sÀÄgÁªï
Pages: 87-88  |  Viewed: 243  Downloaded: 65
India
7
ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁªÀåzÀ ºÉƸÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ
qÁ gÀÆvÁ ¥Àæ¨sÀÄgÁªï
Pages: 89-92  |  Viewed: 214  Downloaded: 67
India
8
¸ÀÈd£À²Ã®vÉ
qÁ. gÀÆvÁ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ
Pages: 93-95  |  Viewed: 206  Downloaded: 69
India
9
PÀªÀiÁägÀgÀ §zÀÄQ£À ¹ÜvÀåAvÀgÀUÀ¼ÀÄ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ f¯Éè, PÉƼÉîUÁ® vÁ®ÆPÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)
qÁ ±ÀĨsÀPÀgÁZÁj
Pages: 96-103  |  Viewed: 209  Downloaded: 72
India
10
ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄð£À §gÀºÀUÀ¼À ªÉʲµÀÖöå
Dr. MY Shivaramu
Pages: 104-107  |  Viewed: 221  Downloaded: 69
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research