Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 4 Part B

2019, Vol. 5 Issue 4, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
33 UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÈPÀëzÉêÀvÉ : D®zÀPÉÆA¨É CªÀÄä vÀĪÀÄPÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ UÀÄ©â-vÁ¯ÉÆèÃPï – f.ºÉƸÀºÀ½î
Jagadeesha M and Dr. Nagaraja S
Pages: 64-68  |  Viewed: 160  Downloaded: 36
India
2
ªÀtðavÀæ ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ°è £ÁAiÀÄPÀ-£Á¬ÄPÁ ¨sÁªÀ ¥Àæw¥ÁzÀ£É
ವಿದುಷಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯವತಿ PÉ. Dgï, qÁ. ಕೆ. ಕುಮಾರ.
Pages: 69-73  |  Viewed: 751  Downloaded: 33
India
3
zÀ°vÀ ¸Á»vÀå: qÁ.©Dgï.CA¨ÉÃqÀÌgï
¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ºÀÄ£Àß½î
Pages: 74-76  |  Viewed: 339  Downloaded: 47
India
4
PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÀ«Ä¼ÀÄ ªÀÄ»¼Á ¸ÀtÚ PÀxÉUÀ¼À°è ¹ÛçøÀAªÉÃzÀ£
qÁ. JA. gÀAUÀ¸Áé«Ä
Pages: 77-80  |  Viewed: 161  Downloaded: 46
India
5
¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄ eÁvÉæ
qÁ. ¸ÀAfêÀ Dgï. £ÁAiÀÄPÀ
Pages: 81-86  |  Viewed: 148  Downloaded: 43
India
6
ªÀÄzsÀåªÀÄ ªÀUÀðzÀ PÀxÉUÀ¼ÀÄ
qÁ gÀÆvÁ ¥Àæ¨sÀÄgÁªï
Pages: 87-88  |  Viewed: 179  Downloaded: 34
India
7
ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ PÁªÀåzÀ ºÉƸÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ
qÁ gÀÆvÁ ¥Àæ¨sÀÄgÁªï
Pages: 89-92  |  Viewed: 155  Downloaded: 34
India
8
¸ÀÈd£À²Ã®vÉ
qÁ. gÀÆvÁ ¥Àæ¨sÀÄgÁªÀ
Pages: 93-95  |  Viewed: 156  Downloaded: 38
India
9
PÀªÀiÁägÀgÀ §zÀÄQ£À ¹ÜvÀåAvÀgÀUÀ¼ÀÄ (ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ, GqÀĦ f¯Éè, PÉƼÉîUÁ® vÁ®ÆPÀ£ÀÄß C£ÀÄ®Që¹)
qÁ ±ÀĨsÀPÀgÁZÁj
Pages: 96-103  |  Viewed: 153  Downloaded: 43
India
10
ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ªÉÄð£À §gÀºÀUÀ¼À ªÉʲµÀÖöå
Dr. MY Shivaramu
Pages: 104-107  |  Viewed: 156  Downloaded: 33
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research