Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 4 Part A

2019, Vol. 5 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ®ègÀ½ºÀƪÁV: ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
n. wªÀiÁägÉrØ
Pages: 01-02  |  Viewed: 219  Downloaded: 73
India
2
ಹರಿಹರನ ‘ನ೦ಬಿಯಣ್ಣನ ರಗಳೆ’ಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬ೦ದಿರುವ ಶಿವನ ನಟನೆ
ಶ್ರೀರಾಮ . ಎ೦
Pages: 03-05  |  Viewed: 1198  Downloaded: 1050
India
3
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è – ‘PÀÄAzÁ’ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ
ºÉZï. JA. ±ÀĨsÀ
Pages: 06-08  |  Viewed: 179  Downloaded: 47
India
4
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀ
qÁ. J¸ï. ©. gÁoÉÆÃqÀ
Pages: 09-11  |  Viewed: 226  Downloaded: 66
India
5
gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛç
£ÀA¢¤ PÀÄ®PÀtÂð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð¤
Pages: 12-18  |  Viewed: 177  Downloaded: 57
India
6
PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃvÀÄðVøÀgÀÄ
¥ÉÆæ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA.
Pages: 19-21  |  Viewed: 217  Downloaded: 93
India
7
¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁdQÃAiÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ LwºÁ¹PÀ »£À߯
±ÀÈAUÁgï PÉ. J¸ï
Pages: 22-27  |  Viewed: 194  Downloaded: 63
India
8
d£À¥ÀzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è ºÀ§âUÀ¼ÀÄ
¯ÉÆûvï. ¦
Pages: 28-30  |  Viewed: 226  Downloaded: 68
India
9
»AzÀÄvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀPÀðgï ºÁUÀÆ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ£É
Pages: 31-34  |  Viewed: 206  Downloaded: 65
India
10
§gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ `PÀgÀr¥ÀÄgÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀÆAiÀÄð’ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀÄzÀ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£
¥ÀÈyégÁd n
Pages: 35-39  |  Viewed: 835  Downloaded: 52
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research