Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 4 Part A

2019, Vol. 5 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ®ègÀ½ºÀƪÁV: ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
n. wªÀiÁägÉrØ
Pages: 01-02  |  Viewed: 179  Downloaded: 56
India
2
ಹರಿಹರನ ‘ನ೦ಬಿಯಣ್ಣನ ರಗಳೆ’ಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬ೦ದಿರುವ ಶಿವನ ನಟನೆ
ಶ್ರೀರಾಮ . ಎ೦
Pages: 03-05  |  Viewed: 328  Downloaded: 204
India
3
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è – ‘PÀÄAzÁ’ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ
ºÉZï. JA. ±ÀĨsÀ
Pages: 06-08  |  Viewed: 143  Downloaded: 24
India
4
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀ
qÁ. J¸ï. ©. gÁoÉÆÃqÀ
Pages: 09-11  |  Viewed: 183  Downloaded: 45
India
5
gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛç
£ÀA¢¤ PÀÄ®PÀtÂð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð¤
Pages: 12-18  |  Viewed: 144  Downloaded: 38
India
6
PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃvÀÄðVøÀgÀÄ
¥ÉÆæ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA.
Pages: 19-21  |  Viewed: 177  Downloaded: 70
India
7
¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁdQÃAiÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ LwºÁ¹PÀ »£À߯
±ÀÈAUÁgï PÉ. J¸ï
Pages: 22-27  |  Viewed: 152  Downloaded: 39
India
8
d£À¥ÀzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è ºÀ§âUÀ¼ÀÄ
¯ÉÆûvï. ¦
Pages: 28-30  |  Viewed: 185  Downloaded: 42
India
9
»AzÀÄvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀPÀðgï ºÁUÀÆ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ£É
Pages: 31-34  |  Viewed: 162  Downloaded: 38
India
10
§gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ `PÀgÀr¥ÀÄgÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀÆAiÀÄð’ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀÄzÀ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£
¥ÀÈyégÁd n
Pages: 35-39  |  Viewed: 729  Downloaded: 31
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research