Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

International Journal of Kannada Research

2019, Vol. 5 Issue 4, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ®ègÀ½ºÀƪÁV: ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ ªÀiË®åUÀ¼ÀÄ
n. wªÀiÁägÉrØ
Pages: 01-02  |  Viewed: 110  Downloaded: 41
India
2
ಹರಿಹರನ ‘ನ೦ಬಿಯಣ್ಣನ ರಗಳೆ’ಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬ೦ದಿರುವ ಶಿವನ ನಟನೆ
ಶ್ರೀರಾಮ . ಎ೦
Pages: 03-05  |  Viewed: 109  Downloaded: 35
India
3
¸ÁA¸ÀÌøwPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è – ‘PÀÄAzÁ’ MAzÀÄ ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄ
ºÉZï. JA. ±ÀĨsÀ
Pages: 06-08  |  Viewed: 79  Downloaded: 12
India
4
PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀÄvÀÄÛ d£À¥ÀzÀ
qÁ. J¸ï. ©. gÁoÉÆÃqÀ
Pages: 09-11  |  Viewed: 116  Downloaded: 27
India
5
gÀAUÀ¨sÀÆ«Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÀB±Á¸ÀÛç
£ÀA¢¤ PÀÄ®PÀtÂð, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á «zÁåyð¤
Pages: 12-18  |  Viewed: 87  Downloaded: 27
India
6
PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆÃvÀÄðVøÀgÀÄ
¥ÉÆæ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA.
Pages: 19-21  |  Viewed: 117  Downloaded: 54
India
7
¨sÁgÀvÀzÀ°è gÁdQÃAiÀÄ «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ LwºÁ¹PÀ »£À߯
±ÀÈAUÁgï PÉ. J¸ï
Pages: 22-27  |  Viewed: 87  Downloaded: 25
India
8
d£À¥ÀzÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ DZÀgÀuÉAiÀÄ°è ºÀ§âUÀ¼ÀÄ
¯ÉÆûvï. ¦
Pages: 28-30  |  Viewed: 117  Downloaded: 23
India
9
»AzÀÄvÀézÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÁªÀPÀðgï ºÁUÀÆ ¸Áé«Ä «ªÉÃPÁ£ÀAzÀgÀ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
dUÀ¢Ã±À ªÀiÁ£É
Pages: 31-34  |  Viewed: 100  Downloaded: 21
India
10
§gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ `PÀgÀr¥ÀÄgÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀÆAiÀÄð’ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀÄzÀ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£
¥ÀÈyégÁd n
Pages: 35-39  |  Viewed: 429  Downloaded: 17
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research