Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

§gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ `PÀgÀr¥ÀÄgÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀÆAiÀÄð’ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀÄzÀ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£

2019, Vol. 5 Issue 4, Part A
§gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ `PÀgÀr¥ÀÄgÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀÆAiÀÄð’ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀÄzÀ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£
Author(s): ¥ÀÈyégÁd n
Abstract: PÀ£ÀßqÀ ZÀ®£ÀavÀægÀAUÀPÉÌ §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ PÉÆqÀÄUÉ C¥ÁgÀªÁzÀzÀÄÝ. M§â ¸Á»wAiÀiÁV CªÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¯ÉÆÃPÀPÉÌ ¸À°è¹gÀĪÀ ¸ÉêÉAiÀĵÉÖà PÀ£ÀßqÀ avÀægÀAUÀPÀÆÌ zÀÄr¢zÁÝgÉ. ¸ÀªÀiÁdzÀ°ègÀĪÀ ªÀUÀð ¸ÀAWÀµÀð, ¸ÁévÀAvÀæöå, C¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ, ¥ÀæeÁ¥Àæ¨sÀÄvÀéUÀ¼Éà ¹¤ªÀiÁzÀ ¥ÀæªÀÄÄR «µÀAiÀĪÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ. vÀªÀÄäzÉà vÁwéPÀ zsÉÆÃgÀuɺÉÆA¢gÀĪÀ §gÀUÀÆgÀgÀÄ ¹¤ªÀiÁzÀ®Æè CzÀ£Éßà ¥Àæw©A©¸ÀĪÀ°è AiÀıÀ¹éAiÀiÁVzÁÝgÉ. PÀ£ÀßqÀ ¹¤ªÀiÁ gÀAUÀzÀ°è ºÀvÀÄÛ ºÀ®ªÀÅ ¥ÀæAiÉÆÃUÀªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ vÀªÀÄäzÉà C¹ÜvÀé PÀAqÀÄPÉÆAqÀªÀgÀÄ §gÀUÀÆgÀgÀÄ. ‘MAzÀÄ Hj£À PÀxÉ’, ‘¨ÉAQ’, ‘¸ÀÆAiÀÄð’, ‘PÉÆÃmÉ’, ‘PÀgÀr¥ÀÄgÀ’, ‘PÁëªÀÄ’, ‘ºÀUÀ®ÄªÉõÀ’, ‘±ÁAw’, ‘d£À¥ÀzÀ’, ‘KPÀ®ªÀå’, ‘GUÀæUÁ«Ä’, ‘±À§j’, ‘¨sÁVÃgÀw’, ‘¨sÀÆ«ÄvÁ¬Ä’, ‘CAUÀÄ°ªÀiÁ¯Á’, ‘ªÀÄgÀtzÀAqÀ£É’, ‘¨ÉPÀÄÌ’ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼ÀÄ §gÀUÀÆgÀgÀ ¤zÉÃð±ÀPÉÌ »rzÀ PÀ£ÀßrAiÀiÁVzÉ. `PÀgÀr¥ÀÄgÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀÆAiÀÄð’ avÀæUÀ¼À°è GvÀÛªÀÄ ¸ÁªÀiÁfPÀ ¸ÀAzÉñÀ ¤ÃqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀÄÆqsÀÀ£ÀA©PÉ «gÀÄzÀÞ zsÀé¤ JwÛzÁÝgÉ.`PÀgÀr¥ÀÄgÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀÆAiÀÄð’ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°èè §gÀUÀÆgÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃUÀ²Ã®vÉ, §AqÁAiÀÄ ¸Á»vÀåzÀ vÀÄrvÀ, ¸ÁªÀiÁfPÀ PÁ¼Àf, ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉ «gÀÄzÀÞ ªÀÄÆr¹gÀĪÀ eÁUÀÈw §UÉÎ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀªÁV CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¸Á»vÀå ªÀÄvÀÄÛ ZÀ®£ÀavÀæUÀ¼À°è vÀĽvÀPÉÆ̼ÀUÁzÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÆövÀgÀ ¥ÀgÀªÁV avÀæ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁrzÀÄÝ, F avÀæUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ¹ÜwUÀw, ªÀÄÆqsÀ£ÀA©PÉ, ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ºÉtÂÚ£À ±ÉÆõÀuɧUÉÎ ¨É¼ÀPÀÄ ZÉ®è¯ÁVzÉ. F ¤nÖ£À°è `PÀgÀr¥ÀÄgÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀÆAiÀÄð’ avÀæUÀ¼ÀªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀĪÀ£ÀÄß «±ÉèõÀuÁvÀäPÀªÁV F ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£Á ¯ÉÃR£ÀzÀ°è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.
Pages: 35-39  |  724 Views  31 Downloads
How to cite this article:
¥ÀÈyégÁd n. §gÀUÀÆgÀÄ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà£ÀªÀgÀ `PÀgÀr¥ÀÄgÀ’ ªÀÄvÀÄÛ ‘¸ÀÆAiÀÄð’ ¹¤ªÀiÁUÀ¼À°è ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁA¸ÀÌøwPÀ ªÀ¸ÀÄÛ«µÀAiÀÄzÀ «±ÉèõÀuÁvÀäPÀ CzsÀåAiÀÄ£. Int J Kannada Res 2019;5(4):35-39.
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research