Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 2 Part A

2019, Vol. 5 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ®èAUÀr ¨É¼ÉAiÀÄ GvÁàzÀ£É ºÉaѸÀĪÀ°è gÉÊvÀPÉëÃvÀæ ¥ÁoÀ±Á¯É0iÀÄ ¥ÁvÀæ -MAzÀÄ CzsÀå0iÀÄ£À
²æà ºÀjÃ±ï ±ÉuÉÊ
Pages: 01-02  |  Viewed: 875  Downloaded: 54
India
2
AiÀiÁAwæPÀgÀt¢AzÀ ¨sÀvÀÛzÀ E¼ÀªÀj ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ- MAzÀÄ CzsÁå0iÀÄ£
²æà ºÀjÃ±ï ±ÉuÉÊ
Pages: 03-04  |  Viewed: 177  Downloaded: 40
India
3
§zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ eÉãÀÄPÀÄgÀħ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ MAzÀÄ «¸ÀÛøvÀ CzsÀåAiÀÄ£À
«. ²æäªÁ¸ï
Pages: 05-09  |  Viewed: 207  Downloaded: 57
India
4
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯಾವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
Vijaya Kumar NC, Dr. Bharathi Hiremath
Pages: 10-13  |  Viewed: 644  Downloaded: 516
India
5
CªÉÆÃWÀ¹zÀÞ MqÉAiÀÄgÀ ¸Á»vÀå: ¥ÀQë £ÉÆÃl
qÁ: ¦. PÉ. RAqÉƨÁ, ²æà RAqÀ¥Àà UÀt¥Àw ªÀVÎ
Pages: 14-16  |  Viewed: 158  Downloaded: 40
India
6
CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è d£À¥ÀzÀVÃvÉUÀ¼À ªÉÊ«zsÀå: MAzÀÄ «±ÉèõÀu
B Vijaya Kumar
Pages: 17-21  |  Viewed: 209  Downloaded: 68
India
7
C§â®ÆgÀÄ ±Á¸À£À* : PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
qÁ. UÀÄgÀÄgÁd J¸ï. £ÀªÀ®UÀÄAzÀ
Pages: 22-25  |  Viewed: 210  Downloaded: 54
India
8
ªÉÊzÉû CªÀgÀ `C¸Ààø±ÀågÀÄ’ : CAvÀgÀAUÀzÀ zÀ°vÀ ¥ÀæeÉÕ
®QëöäÃPÁAvÀ ºÀÆUÁgÀ
Pages: 26-28  |  Viewed: 198  Downloaded: 53
India
9
¨ÉÃqÀUÀA¥Àt£À LwºÁ¹PÀ »£Àß¯É :MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¨ÉÃqÀUÀA¥Àt£À ¥ÀƪÀðdgÀ »£É߯É
²æà ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ
Pages: 29-32  |  Viewed: 180  Downloaded: 49
India
10
ªÀÄ»¼Á ¸À±ÀQÛÃPÀgÀt - ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ zÀȶÖPÉÆãÀ
ಸುಧಾ. ಯು
Pages: 33-34  |  Viewed: 219  Downloaded: 82
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research