Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 2 Part A

2019, Vol. 5 Issue 2, Part A
S. No. Title and Authors Name Country
1
PÀ®èAUÀr ¨É¼ÉAiÀÄ GvÁàzÀ£É ºÉaѸÀĪÀ°è gÉÊvÀPÉëÃvÀæ ¥ÁoÀ±Á¯É0iÀÄ ¥ÁvÀæ -MAzÀÄ CzsÀå0iÀÄ£À
²æà ºÀjÃ±ï ±ÉuÉÊ
Pages: 01-02  |  Viewed: 771  Downloaded: 38
India
2
AiÀiÁAwæPÀgÀt¢AzÀ ¨sÀvÀÛzÀ E¼ÀªÀj ªÉÄïÁzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¯Á¨sÀUÀ¼ÀÄ- MAzÀÄ CzsÁå0iÀÄ£
²æà ºÀjÃ±ï ±ÉuÉÊ
Pages: 03-04  |  Viewed: 137  Downloaded: 21
India
3
§zÀ¯ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÁªÀiÁfPÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°è ªÉÄʸÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ eÉãÀÄPÀÄgÀħ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ MAzÀÄ «¸ÀÛøvÀ CzsÀåAiÀÄ£À
«. ²æäªÁ¸ï
Pages: 05-09  |  Viewed: 160  Downloaded: 35
India
4
ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯಾವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
Vijaya Kumar NC, Dr. Bharathi Hiremath
Pages: 10-13  |  Viewed: 221  Downloaded: 110
India
5
CªÉÆÃWÀ¹zÀÞ MqÉAiÀÄgÀ ¸Á»vÀå: ¥ÀQë £ÉÆÃl
qÁ: ¦. PÉ. RAqÉƨÁ, ²æà RAqÀ¥Àà UÀt¥Àw ªÀVÎ
Pages: 14-16  |  Viewed: 120  Downloaded: 20
India
6
CzsÀåAiÀÄ£ÀPÁgÀgÀ zÀȶÖAiÀÄ°è d£À¥ÀzÀVÃvÉUÀ¼À ªÉÊ«zsÀå: MAzÀÄ «±ÉèõÀu
B Vijaya Kumar
Pages: 17-21  |  Viewed: 163  Downloaded: 40
India
7
C§â®ÆgÀÄ ±Á¸À£À* : PÉ®ªÀÅ «ZÁgÀUÀ¼ÀÄ
qÁ. UÀÄgÀÄgÁd J¸ï. £ÀªÀ®UÀÄAzÀ
Pages: 22-25  |  Viewed: 165  Downloaded: 33
India
8
ªÉÊzÉû CªÀgÀ `C¸Ààø±ÀågÀÄ’ : CAvÀgÀAUÀzÀ zÀ°vÀ ¥ÀæeÉÕ
®QëöäÃPÁAvÀ ºÀÆUÁgÀ
Pages: 26-28  |  Viewed: 158  Downloaded: 32
India
9
¨ÉÃqÀUÀA¥Àt£À LwºÁ¹PÀ »£Àß¯É :MAzÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À ¨ÉÃqÀUÀA¥Àt£À ¥ÀƪÀðdgÀ »£É߯É
²æà ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ
Pages: 29-32  |  Viewed: 144  Downloaded: 27
India
10
ªÀÄ»¼Á ¸À±ÀQÛÃPÀgÀt - ¥ÀjPÀ®à£É ªÀÄvÀÄÛ zÀȶÖPÉÆãÀ
ಸುಧಾ. ಯು
Pages: 33-34  |  Viewed: 174  Downloaded: 62
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research