Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

PÀ®èAUÀr ¨É¼ÉAiÀÄ GvÁàzÀ£É ºÉaѸÀĪÀ°è gÉÊvÀPÉëÃvÀæ ¥ÁoÀ±Á¯É0iÀÄ ¥ÁvÀæ -MAzÀÄ CzsÀå0iÀÄ£À

2019, Vol. 5 Issue 2, Part A
PÀ®èAUÀr ¨É¼ÉAiÀÄ GvÁàzÀ£É ºÉaѸÀĪÀ°è gÉÊvÀPÉëÃvÀæ ¥ÁoÀ±Á¯É0iÀÄ ¥ÁvÀæ -MAzÀÄ CzsÀå0iÀÄ£À
Author(s): ²æà ºÀjÃ±ï ±ÉuÉÊ
Abstract: gÉÊvÀ PÉëÃvÀæ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄÄ gÉÊvÀgÀ ¸ÀQæAiÀÄ ¥Á¯ÉÆμÀÄî«PɬÄAzÀ PÀÆrgÀĪÀ ¥ÀjuÁªÀÄPÁj «¸ÀÛgÀuÁ ¥ÀzÀÝw ºÁUÀÆ ¸ÀÄzsÁjvÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß PÀ°¸ÀĪÀ ºÁUÀÆ ¸À§°ÃPÀgÀtUÉƽ¸ÀĪÀ C£Ë¥ÀZÁjPÀ ²PÀët ¥ÀzÀÝwAiÀiÁVzÉ. zÀQët Pˣ˧qÀ f¯ÉèAiÀÄ ¥ÉǼÀ° U羻ˀzÀ°è PÀ®èAUÀr ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß MAzÀÄ DyðPÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÁßV ºÀ®ªÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¨ÉùUÉ ºÀAUÁ«Ä£À°è ¨É¼ÉAiÀÄÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ EwÛÃaUÉ F ¨É¼ÉAiÀÄÄ ««zsÀ ¨É¼ÉªÀtÂUÉ ºÀAvÀzÀ°èAiÉÄà QÃl gÉÆÃUÀUÀ½UÉ vÀÄvÁÛV ¤jÃQë¹zÀ E¼ÀĪÀj ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀzÀ »£À߯É0iÀÄ°è zÀQët Pˣ˧qÀ f¯Éè0iÀÄ PÀȶ «eÁÕ£À PÉÃAzÀæªÀÅ, PÀ®èAUÀr PÀȶAiÀÄ°è ¸ÀªÀĸÀåUÀ¼À£ÀÄß UÀÄwð¹ gÉÊvÀ PÉëÃvÀæ ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ¸ÀªÀÄUÀæ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄjvÀÄ ¸ÀÄzsÁjvÀ vÀAvÀæeÁÕ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀÀ¯Á¬ÄvÀÄ. EzÀgÀ Â¥sÀ°vÁA±ÀªÉAzÀgÉ gÉÊvÀ PÉëÃvÀæ ¥ÁoÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¨É¼ÉzÀAvÀºÀ vÁQ£À°è PÀ®èAUÀr E¼ÀĪÀj 36.75 l£ï/ºÉPÉÖÃgï£ÀµÀÄÖ zÁR¯ÉAiÀiÁ¬ÄvÀÄ. EzÀÄ gÉÊvÀ ¥ÀzÀÝwAiÀÄ°è zÁR¯ÉAiÀiÁzÀ E¼ÀĪÀjUÉ(24 l£ï/ºÉPÉÖÃgï) ºÉÆð¹zÁUÀ ±ÉÃPÀqÀ 54 gÀµÀÄÖ eÁ¹Û.À
Pages: 01-02  |  916 Views  69 Downloads


International Journal of Kannada Research
How to cite this article:
²æà ºÀjÃ±ï ±ÉuÉÊ. PÀ®èAUÀr ¨É¼ÉAiÀÄ GvÁàzÀ£É ºÉaѸÀĪÀ°è gÉÊvÀPÉëÃvÀæ ¥ÁoÀ±Á¯É0iÀÄ ¥ÁvÀæ -MAzÀÄ CzsÀå0iÀÄ£À. Int J Kannada Res 2019;5(2):01-02.
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research