Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 1 Part B

2019, Vol. 5 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ªÀĺÁ±ÉéÃvÁzÉëAiÀĪÀgÀ PÀxÀ£ÀzÀ°è£À ¨ÉÃmÉ : ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è£À ¨ÉÃmÉ
C²é¤ PÉ. J¸ï
Pages: 58-62  |  Viewed: 152  Downloaded: 35
India
2
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ°è £ÁlPÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ.
¯ÉÆûvï ¦
Pages: 63-65  |  Viewed: 164  Downloaded: 48
India
3
zÀ°vÀ ªÀZÀ£ÀPÁwðAiÀÄgÀ ¸Á»wåPÀ PÉÆqÀÄUÉ
¥ÉæêÀiÁAd° PÀ®PÉÃj
Pages: 66-69  |  Viewed: 177  Downloaded: 63
India
4
¸ÁªÀiÁfPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
qÁ. ¹. J¸ï. PÉAqÀUÀuÉÚÃUËq
Pages: 70-73  |  Viewed: 145  Downloaded: 26
India
5
ªÀåAUÀ avÀæPÀ¯
f. «. ±À²PÀ¯Á avÀæzÀÄUÀð
Pages: 74-76  |  Viewed: 144  Downloaded: 19
India
6
ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳೆರÀಡರ ಸಂಕೇತ ಶರ್ಮಿಳಾ ರೇಗೆ
ಡಾ. ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಈ.
Pages: 77-86  |  Viewed: 145  Downloaded: 28
India
7
°AUÁAiÀÄvÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ - MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
dUÀ¢Ã±À. JA, qÁ. £ÁUÀgÁd. J¸ï.
Pages: 87-92  |  Viewed: 152  Downloaded: 35
India
8
¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ¹ÜwUÀw: ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
gÉÃSÁ PÉ. eÁzÀªï, ªÉÄÃWÀ Dgï, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ. PÉ. ¨sÁUÀå
Pages: 93-96  |  Viewed: 791  Downloaded: 19
India
9
ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ
Dr. Sanjeev R Nayak
Pages: 97-100  |  Viewed: 135  Downloaded: 34
India
10
«eÁÕ£À vÀAvÀæeÁÕ£À ºÁUÀÆ ¸Á»vÀåzÀ CAvÀgï ¸ÀA§AzsÀ
gÁªÀÄgÉrØ. PÉ.
Pages: 101-102  |  Viewed: 157  Downloaded: 38
India
11
¥ÀA¥À£À ‘D¢¥ÀÄgÁt’zÀ°è ¨sÀgÀvÀ£À UÀªÀð¨sÀAUÀ, ¨ÁºÀħ°AiÀÄ vÁåUÀªÀiË®å : MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ
qÁ. JA. J¸ï. zÀÄUÁð¥Àæ«Ãuï
Pages: 103-108  |  Viewed: 181  Downloaded: 68
India
Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research