Contact: +91-9711224068

Kannada Journal

International Journal of Kannada Research

  • Printed Journal
  • Indexed Journal
  • Refereed Journal
  • Peer Reviewed Journal

Impact Factor: RJIF 4.89

Vol. 5 Issue 1 Part B

2019, Vol. 5 Issue 1, Part B
S. No. Title and Authors Name Country
1
ªÀĺÁ±ÉéÃvÁzÉëAiÀĪÀgÀ PÀxÀ£ÀzÀ°è£À ¨ÉÃmÉ : ºÀ¼ÉUÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀåzÀ°è£À ¨ÉÃmÉ
C²é¤ PÉ. J¸ï
Pages: 58-62  |  Viewed: 190  Downloaded: 57
India
2
DzsÀĤPÀ PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ZÀjvÉæAiÀÄ°è £ÁlPÀUÀ¼À C©üªÀÈ¢Þ.
¯ÉÆûvï ¦
Pages: 63-65  |  Viewed: 201  Downloaded: 71
India
3
zÀ°vÀ ªÀZÀ£ÀPÁwðAiÀÄgÀ ¸Á»wåPÀ PÉÆqÀÄUÉ
¥ÉæêÀiÁAd° PÀ®PÉÃj
Pages: 66-69  |  Viewed: 216  Downloaded: 88
India
4
¸ÁªÀiÁfPÀ £É¯ÉAiÀÄ°è ºÉUÀÎqÀzÉêÀ£ÀPÉÆÃmÉ vÁ®ÆèQ£À ¸ÀܼÀ£ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ
qÁ. ¹. J¸ï. PÉAqÀUÀuÉÚÃUËq
Pages: 70-73  |  Viewed: 182  Downloaded: 48
India
5
ªÀåAUÀ avÀæPÀ¯
f. «. ±À²PÀ¯Á avÀæzÀÄUÀð
Pages: 74-76  |  Viewed: 187  Downloaded: 41
India
6
ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟಗಳೆರÀಡರ ಸಂಕೇತ ಶರ್ಮಿಳಾ ರೇಗೆ
ಡಾ. ಯರ್ರಿಸ್ವಾಮಿ ಈ.
Pages: 77-86  |  Viewed: 189  Downloaded: 47
India
7
°AUÁAiÀÄvÀgÀ°è ¸ÁªÀiÁfPÀ §zÀ¯ÁªÀuÉ - MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
dUÀ¢Ã±À. JA, qÁ. £ÁUÀgÁd. J¸ï.
Pages: 87-92  |  Viewed: 187  Downloaded: 55
India
8
¥ËgÀ PÁ«ÄðPÀgÀ ¹ÜwUÀw: ªÀÄAqÀå £ÀUÀgÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ MAzÀÄ ¸ÀªÀiÁd±Á¹ÛçÃAiÀÄ CzsÀåAiÀÄ£À
gÉÃSÁ PÉ. eÁzÀªï, ªÉÄÃWÀ Dgï, ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ. PÉ. ¨sÁUÀå
Pages: 93-96  |  Viewed: 900  Downloaded: 39
India
9
ಆಧುನೀಕರಣದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ
Dr. Sanjeev R Nayak
Pages: 97-100  |  Viewed: 168  Downloaded: 53
India
10
«eÁÕ£À vÀAvÀæeÁÕ£À ºÁUÀÆ ¸Á»vÀåzÀ CAvÀgï ¸ÀA§AzsÀ
gÁªÀÄgÉrØ. PÉ.
Pages: 101-102  |  Viewed: 191  Downloaded: 57
India
11
¥ÀA¥À£À ‘D¢¥ÀÄgÁt’zÀ°è ¨sÀgÀvÀ£À UÀªÀð¨sÀAUÀ, ¨ÁºÀħ°AiÀÄ vÁåUÀªÀiË®å : MAzÀÄ «±ÉèõÀuÉ
qÁ. JA. J¸ï. zÀÄUÁð¥Àæ«Ãuï
Pages: 103-108  |  Viewed: 229  Downloaded: 92
India
Related Journal Subscription
International Journal of Kannada Research

International Journal of Kannada Research

Call for book chapter
Journals List Click Here Research Journals Research Journals
International Journal of Kannada Research